HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 99
DIN DATA DE 28.05.2021

privind scoaterea doamnei Sălăvăstru (fostă Radu) Paraschiva din contractul de închiriere nr. 3919/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Ceahlău, nr. 6

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.05.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7058/13.05.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 7055/13.05.2021, raportul de specialitate al SPAS al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7056/13.05.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Ținând cont de :

Prevederile relevante din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, completată și modificată,

Certificatul de Divorț nr. 19019/18.11.2019, încheiat de Birou Individual Notarial Panait Andreea – Maria, cererea domnului Radu Constantin, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 15777/19.11.2019, prin care solicită scoaterea doamnei Sălăvăstru (fostă Radu) Paraschiva din contractul de închiriere nr. 3919/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Ceahlău, nr. 6, în urma divorțului,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6, lit. a și b, art. 139 alin. 3 lit. g, art. 196 alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1  Se aprobă scoaterea doamnei Sălăvăstru (fostă Radu) Paraschiva din contractul de închiriere nr. 3919/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Ceahlău, nr. 6.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot –  12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content