HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 98
DIN DATA DE 28.05.2021

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003 pentru sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Criteriilor suplimentare de selecție a solicitanților de terenuri

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.05.2021,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5220/02.04.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Având în vedere următoarele dispoziții legale aplicabile: Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, ale  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, ale Legii nr. 7/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, modificată şi completată, Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6, lit. a și c, art. 139 alin. 3 lit. g, art. 196 alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1  Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Criteriile suplimentare de selecție a solicitanților de terenuri, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 HCL nr. 149/29.06.2006 și 152/25.07.2006 își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot –  12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content