HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 100
DIN DATA DE 28.05.2021

privind scoaterea doamnei Todea (fostă Gavai) Beatrice Ioana Andreea din contractul de închiriere nr. 18572/18.12.2018, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 13

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.05.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7049/13.05.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 7047/13.05.2021, raportul de specialitate al SPAS al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7048/13.05.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Ținând cont de :

Prevederile relevante din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, completată și modificată, cererea cererea doamnei Todea Beatrice Ioana Andreea, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 5372/06.04.2021, prin care solicită scoaterea din contractul de închirire nr. 18572/18.12.2018, pentru locuința din Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 13,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6, lit. a și b, art. 139 alin. 3 lit. g, art. 196 alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1  Se aprobă scoaterea doamnei Todea (fostă Gavai) Beatrice Ioana Andreea din contractul de închiriere nr. 18572/18.12.2018, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 13.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot –  12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content