Hotărâri ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local Predeal 2022-2024

TitluNr. HotarareDataDocument
Aprobarea participării în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, finanțare Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE APĂ UZATĂ CU DESCĂRCARE DE PE ZONA CIOPLEA”, precum și aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
612024/04/03
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna aprilie 2024
602024/04/03
Aprobarea documentației tehnico-economice faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “Eficientizare energetică clădire Casa de Cultură, Orașul Predeal, Județul Brașov”, proiect finanțat prin “Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local, I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”592024/03/29
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2024582024/03/29
Aprobarea perioadei de depunere a actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului pentru acordarea unei locuințe sociale, în vederea întocmirii listei de priorități pe anul 2024 și pentru repartizarea locuințelor sociale572024/03/18
Prelungirea contractului de mandat al d-lui Damian Alexandru în funcţia de administrator al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL562024/03/07
Aprobarea înscrierii Orașului Predeal ca proprietar în cartea funciară asupra unui număr de 8 (opt) imobile situate în Orașul Predeal, Timișul de Sus – Poiana lui Manole, f.n. și radierea Consiliului Local Predeal, întrucât unitatea administrativ-teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică552024/03/07
Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase pusa în valoare pentru producția anului 2024 și a prețului minim de valorificare a partizilor pe picior542024/03/07
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de către Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov
532024/03/07
Aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a Orașului Predeal ca proprietar al imobilului înscris în CF nr. 176332 Brașov, cu nr. top. 13345/3 și radierea Primăriei Predeal, întrucât unitatea administrativ teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică, precum și aprobarea modificării suprafeței de la 2311 mp, înscrisă în CF, la 2164 mp, suprafață reală, rezultată din masurătorile topografice522024/03/07
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Predeal, zona Clăbucet Plecare, Cabana Clăbucet Plecare, nr. top. , înscris în CF Predeal, proprietatea SC Dream Mont SRL
512024/03/07
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Predeal, b-dul Libertății, nr. 33, nr. top. 13493/1/2, înscris în CF 116068 Predeal,proprietatea SC Total Asset Management SRL502024/03/07
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Predeal, b-dul Mihail Săulescu, nr. 135, nr. top. 102995, înscris în CF 102995 Predeal, proprietatea SC Trei Brazi SA492024/03/07
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Predeal, Șos. Națională, nr. 122, nr. cad. 104089, proprietatea d-nei Șuteu Ioana482024/03/07
Aprobarea întocmirii documentației în vederea vânzării directe a imobilului teren aparținând domeniului privat al Orașului Predeal, situat în Orașul Predeal, b-dul Mihail Săulescu, nr. 18C, Județul Brașov, identificat cu nr. cad. 103827, CF 103827 Predeal, în suprafață de 200 mp
472024/03/07
Aprobarea vânzării directe a terenului identificat cu nr. cad. 102522, înscris în CF 102522 Predeal, în suprafață de 350 mp462024/03/07
Extinderea locuinței situate în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 15, deținută cu contract de închiriere nr. 4045/08.04.2009 de d-na Pantilimon Monica,cu spațiul locativ vacant situat în același imobil
452024/03/07
Aprobarea realizării și a cofinanțării obiectivului de investiție “Extindere conductă de gaze naturale Cartier Tineretului, Oraș Predeal, Județul Brașov”
442024/03/07
Compensarea sumelor achitate de d-na Bichineț Catinca, titular al contractului de închiriere nr. 4048/08.04.2009, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 23, pentru reparațiile efectuate la locuința pe care o deține cu contract de închiriere, cu chiriile care vor fi debitate începând cu data cu data de 01.04.2024432024/03/07
Extinderea locuinței situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 23, deținută cu contract de închiriere nr. 4048/08.04.2009 de d-na Bichineț Catinca, cu spațiul locativ vacant situat în același imobil
422024/03/07
Aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 6868/27.04.2018, încheiat între Orașul Predeal și d-l Țapu Gigel, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 14
412024/03/07
Introducerea d-nei Farcaș Anișoara ca membru în contractul de închiriere nr. 1398/02.02.2009 pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 18402024/03/07
Introducerea d-nei Pîrcălabu Cecilia ca membru în contractul de închiriere nr. 4044/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și doamna Pîrcălabu Bernaveta,
pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 17
392024/03/07
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
382024/03/07
Trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Orașului Predeal - domeniul privat, a imobilului înscris în CF nr. 105848 – Săcele, identificat prin nr. top. 2083/1, 2084/1, 2085/1, în suprafață de 763,00 mp, situat în Orașul Predeal, Timișul de Jos - Dâmbul Morii, str. Fagului, f.n.372024/03/07
Trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Orașului Predeal - domeniul privat, a cotei de 1/2, aferentă apartamentului nr. 1, din imobilul înscris în C.F. nr. 115399 – Brașov, identificat prin nr. top. 13587/2-13588/2, în suprafață de 2.225,00 mp, situat în Orașul Predeal, Timișul de Sus - str. Tractorului, f.n.362024/03/07
Aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilelor terenuri aflate în domeniul public al orașului Predeal, din solele cu denumiri toponimice: Gârbova, în suprafațăde 34,9 ha, Găvana, în suprafață de 47,9 ha, Poiana lui Manole în suprafață de 20,8 ha, în vederea organizării de stâni și Poligon, în suprafață de 1,3 ha, în vederea cositului, a prețului de pornire a licitației și a caietului de sarcini
352024/03/07
Modificarea regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003 pentru sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a criteriilor suplimentare de selecție a solicitanților de terenuri, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Predeal nr. 192/26.06.2023
342024/03/07
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna martie 2024
332024/03/07
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora322024/02/09
Aprobarea înscrierii în cartea funciară a documentației cadastrale de dezmembrare imobil în 6 (șase) loturi, întocmită de ing. Boariu Lucian și avizată de OCPI Brașov, proprietatea Orașului Predeal, identificat prin nr. cad. 104048, înscris în CF 104048 Predeal312024/02/09
Modificarea art. 1 din HCL nr. 175/02.09.2022, reprezentând acordul administraturului domeniului public și privat al U.A.T Predeal, în vederea scoaterii definitive din fond forestier, a terenului identificat cu nr.cad. 103830, CF nr. 103830 Predeal, în suprafață de 9.828 mp, în vederea extinderii domeniului schiabil prin amenajarea unei pârtii de schi începători302024/02/09
Aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a Orașului Predeal ca proprietar al imobilului înscris în CF nr. 176332 Brașov, cu nr. top. 13345/3, în suprafață de 2.311 mp și radierea Primăriei Predeal, întrucât unitatea administrativ teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică292024/02/09
Revocarea HCL 360/21.12.2023 pentru modificarea și completarea HCL 124/29.11.2016 privind regulamentul de funcționare a activităților de agrement cu vehicule de teren – ATV-uri, snowmobile, etc. și a altor mijloace de deplasare în teren accidentat pe raza Orașului Predeal282024/02/09
Aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiție “Îmbunătățire domeniul schiabil Orașul Predeal și lac de acumulare pe Teascul Mare și Teascul Mic pentru alimentare tunuri de zăpadă”272024/02/09
Aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a Orașului Predeal ca proprietar al imobilului înscris în CF nr. 118737 Brașov, cu nr. top. 13346/1/3, în suprafață de 2.088 mp și radierea Primăriei Predeal, întrucât unitatea administrativ teritorială este singura autoritate publică locală cu personalitate juridică262024/02/09
Completarea HCL nr. 15/25.01.2024 privind actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L), situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024252024/02/09
Diminuarea suprafeței de teren înscris în CF 102250 Predeal, nr. cadastral 102250, proprietatea Orașului Predeal, de la suprafața de 893 mp la suprafața de 861 mp, conform documentației întocmite de expert ing. Dragomir Cherhaț Cristian Viorel242024/02/09
Aprobarea bugetului local al Orașului Predeal și al insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2024
232024/02/09
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna februarie 2024222024/02/09
Trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Orașului Predeal - domeniul privat, a imobilului înscris în Registrul de Transcripțiuni – Inscripțiuni al B.C.P.I. Brașov, la poziția 7 din 1963, situat în Orașul Predeal, str. T. Vladimirescu, nr. 22, în suprafță de 950 mp212024/01/25
Aprobarea execuției bugetare pe anul 2023 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov202024/01/25
Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase pusa în valoare pentru producția anului 2024 și a tarifului maxim de exploatare în lei/mc pentru valorificare la drum auto prin prestații de exploatare 192024/01/25
Modificarea și completarea HCL 272/13.12.2013 pentru zonarea teritoriului administrativ al Orașului Predeal182024/01/25
Scoaterea d-nei Corduneanu Emilia-Iuliana din contractul de închiriere nr. 18566/18.12.2008, pentru locuința A.N.L. situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 7172024/01/25
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 6498/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și d-na Luncă Georgeta, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 4, din Luncă Georgeta în Luncă Marian–Ovidiu
162024/01/25
Actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L), situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024152024/01/25
Aprobarea schimbului de locuințe între locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 18, deținută cu contractul de închiriere nr. 2828/04.03.2008 de d-l Boldan Ștefan - Adrian și locuința vacantă situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 3
142024/01/25
Trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Orașului Predeal – domeniu privat, a imobilului înscris în CF nr. 107181 – Săcele, identificat prin nr. top. 2111/3/1/b/10, în suprafață de 250,00 mp, situat în Orașul Predeal, Timișul de Jos – Dâmbul Morii, str. Fagului, f.n.132024/01/25
Trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Orașului Predeal - domeniul privat, a imobilului înscris în CF nr. 115891– Brașov, identificat prin nr. top. 13490/9, în suprafață de 527,00 mp, imobil situat în Orașul Predeal, str. Muncii, f.n.122024/01/25
Trecerea din proprietatea Statului Roman în proprietatea Orașului Predeal - domeniul privat, a imobilelor identificate prin nr. top. 7235, înscris în CF nr. 181789– Brașov, în suprafață de 1.364,00 mp, respectiv nr. top. 7227/3, înscris în CF nr. 181786– Brașov, în suprafață de 400,00 mp, imobile situate în Orașul Predeal, Timișul de Jos, str. Lamba, f.n.112024/01/25
Aprobarea listei finale de priorități, în vederea atribuirii în folosință gratuită a unor terenuri în conformitate cu Legea nr. 15/2003
102024/01/25
Aprobarea întocmirea documentației, în vederea scoaterii la vânzare prin licitație publică în condițiile legii, a imobilului teren din str. Muncii, nr. 21, identificat cu nr. top. 13493/1/1, CF 115860 Brașov, în suprafață de 1315 mp92024/01/25
încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora82024/01/25
Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PRIMĂRIEI ORAŞULUI PREDEAL72024/01/25
Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Oraș Predeal ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Primăriei Oraşului Predeal
62024/01/25
Utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2024 din bugetul Oraşului Predeal
52024/01/11
Aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului bugetului local al Oraşului Predeal din anii precedenţi
42024/01/11
Validarea dispoziţiei nr. 1/05.01.2024 având ca obiect acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31.12.202332024/01/11
Privind rețeaua școlară a localității Predeal ce va funcționa în anul școlar 2024 – 202522024/01/11
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna ianuarie 2024
12024/01/11
Aprobarea calendarului de evenimente și activități organizate în anul 2024 pe raza Orașului Stațiune Predeal
3622023/12/21
Aprobarea protocolului de colaborare dintre Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa şi Orașul Predeal pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire pod – cale de acces rutier și pietonal, către Liceul Teoretic ”Mihail Săulescu” Predeal”, cu amplasamentul pe raza UAT Predeal, Județul Brașov
3612023/12/21
Modificarea și completarea HCL nr. 124/29.11.2016 privind Regulamentul de Funcționare a Activităților de Agrement cu Vehicule de Teren - ATV-uri, SNOWMOBILE și a altor mijloace de deplasare în teren accidentat pe raza Orașului Predeal 3602023/12/21
Scoaterea d-nei Pîrcălabu (fostă Nălbantu) Cecilia din contractul de închiriere nr. 1098/04.02.2011, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 17
3592023/12/21
Aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Orașul Predeal și d-na Zaharie Alexandra, pentru locuința situată în imobilul din Predeal, str. Independenței, nr. 15/24, ap. 23582023/12/21
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 4044/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și d-na Pîrcălabu Roza, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 17, din Pîrcălabu Roza în Pîrcălabu Bernaveta, în urma decesului titularului de contract și scoaterea din contract a d-nei Pîrcălabu Roza și a membrilor Buliga (fostă Pîrcălabu) Claudia și Pîrcălabu Petre3572023/12/21
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 1387/02.02.2009, încheiat între Orașul Predeal și d-na Șomodi Maria - Magdalena, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 3, din Șomodi Maria - Magdalena
în Mititelu Petrea, în urma decesului titularului de contract
și scoaterea din contract a d-nei Șomodi Maria - Magdalena
3562023/12/21
Aprobarea modificării și completării regulamentului de funcționare și organizare a sălii de sport și a terenurilor de sport din Orașul Predeal, aprobat prin HCL 125/29.11.2016 și HCL 13/12.01.20233552023/12/21
Trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Orașului Predeal, domeniu privat, a imobilul înscris în CF nr. 101683 Brașov, identificat prin nr. top. 7229, în suprafață de 3265,00 mp, situat în Orașul Predeal, Timișul de Jos, str. Lamba, f.n.
3542023/12/21
Aprobarea întocmirea documentației, în vederea scoaterii la închiriere/concesiune în condițiile legii, a imobilelor pășuni permanente, proprietatea Orașului Predeal3532023/12/21
Aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General, inclusiv a valabilității Regulamentului local de urbanism al Orașului Predeal, aprobate prin HCL 87/2000, până la data aprobării în condițiile legii a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026
3522023/12/21
Aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2023 – semestrul II și stabilirea măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor
3512023/12/21
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
3502023/12/21
Aprobarea necesarului anual de 100 mc lemn de lucru rășinoase, cu diametru mai mare de 24 cm, provenit din fondul forestier proprietate publică a UAT Predeal pentru consum propriu, conform „Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică din 05.10.2017, parte integrantă din HG nr. 715/2017”
3482023/12/21
Acordarea a 6 mc (10 m steri) lemn de foc gratuit / sezon iarnă unităților de cult din Orașul Predeal
3472023/12/21
Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor din Orașul Predeal
3462023/12/21
Aprobarea regulamentului privind taxa ” transport pe cablu telescaun și teleschi”
3452023/12/21
Aprobarea regulamentului privind taxa ”utilizare babyski / bandă transportoare pentru schiori”
3442023/12/21
Acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe traseele operate de RATBV SA, în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate efectuat în UAT-urile membre ale AMDDTPBv
3432023/12/21
Modificarea și completarea regulamentului pentru instituirea, încasarea și administrarea taxei de salubritate
3422023/12/21
Aprobarea regulamentului de aplicare a taxei speciale TAKE&GO3412023/12/21
Aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcțiial aparatului de specialitate al Primarului Oraș Predeal
3402023/12/21
Aprobarea regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului Oraşului Predeal 3392023/12/21
Modificarea şi completarea HCL nr. 110 din 28.04.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 20243382023/12/21
Aprobarea contului de execuţie al bugetului Oraşului Predeal aferent trimestrului III anul 2023
3372023/12/21
Aprobarea contului de execuţie al bugetului Oraşului Predeal aferent trimestrului II anul 2023
3362023/12/21
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20233352023/12/12
Modificarea și completarea hotărârii consiliului local nr. 330 din data de 21.11.20233342023/12/07
Modificarea și completarea hotărârii consiliului local nr. 329 din data de 21.11.20233332023/12/07
Aprobarea participării în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțare AFM, cu proiectul „CREȘTERE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE CREȘĂ, STR. ROVINE NR. 3, ORAȘ PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV”, precum și aprobarea DALI, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
3322023/12/07
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna decembrie 2023
3312023/12/07
Aprobarea documentației tehnico-economice faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE PUBLICĂ STR. POIANA NARCISELOR, NR. 14, CORP C1, ORAȘ PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV”, proiect finanțat prin “Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local, I.3 –Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”3302023/11/21
Aprobarea documentației tehnico-economice faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CENTRU DE PERMANENȚE ȘI AMBULANȚĂ PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV”, proiect finanțat prin “Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local, I.3 –Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”3292023/11/21
Aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea obiectivului „CONSTRUIRE POD-CALE DE ACCES RUTIER ȘI PIETONAL, CĂTRE LICEUL TEORETIC MIHAIL SĂULESCU PREDEAL”3282023/11/21
Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi cartierul Tineretului, Oraș Predeal, Județul Brașov”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului3272023/11/21
Constituirea unui drept de superficie asupra terenului situat în Predeal, b-dul Mihail Săulescu nr. 91, identificat cu nr. cad. 100219, CF nr. 100219 Predeal, în suprafață de 3000 mp, în favoarea Academiei de Studii Economice București, pentru înscrierea construcției în evidențele de carte funciară
3262023/11/21
Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Prahova ce face legătura între DN1 și strada Alexandru I. Cuza, Oraș Predeal”, aprobat pentru finanțare conform Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului3252023/11/21
Aprobarea rectificării suprafeței și înscrierea în cartea funciară pentru imobilul situat în Orașul Predeal, str. Aurel Vlaicu, f.n., proprietatea Orașului Predeal – domeniul privat, înscris în CF nr. 102206 Predeal, identificat prin nr. cad. 598/1, de la suprafața act de 2.296 mp la suprafața măsurată de 230,00 mp conform expertizei tehnice extrajudiciare întocmite de expert Herghelegiu Mircea și aprobarea începerii procedurilor în vederea vânzării imobilului
3242023/11/21
Declararea proiectului „ Asfaltare străzi Cartierul Tineretului Oraș Predeal, Județul Brașov” de interes public local și întocmirea documentației în vederea obținerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă din fondul forestier a suprafeței de 9950 mp din DAF Joița identificat în Amenajamentul Silvic UP XI u.a. 110D proprietate publică a Orașului Predeal3232023/11/21
Modificarea HCL nr. 22/31.01.2023, în forma în care a fost modificată și completată prin HCL nr. 83/ 31.03.20233222023/11/21
Scoaterea d-nei Tampa (fostă Moise) Alexandra - Gabriela din contractul de închiriere nr. 11534/28.10.2010, pentru locuința situată în Predeal, str. Ștefan cel Mare, nr. 15 și introducerea acesteia ca membru în contractul de închiriere nr. 1381/02.02.2009 pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 53212023/11/21
Aprobarea actelor justificative pentru accesul la locuință și a actelor justificative pentru ierarhizarea prin punctaj, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii
3202023/11/21
Aprobarea listei de priorități, în vederea atribuirii în folosință gratuită a unor terenuri în conformitate cu Legea nr. 15/2003
3192023/11/21
Aprobarea protocolului de colaborare dintre Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa şi Orașul Predeal pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire pod peste râul Prahova ce face legătura între DN1 și strada Alexandru I. Cuza, Oraș Predeal”, cu amplasamentul pe raza UAT Predeal, Județul Brașov3182023/11/21
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora3172023/11/21
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de către Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov3162023/11/21
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20233152023/11/21
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna noiembrie 2023
3142023/11/21
Aprobarea modificării regulamentului pentru emiterea certificatului de atestare, în vederea înscrierii dreptului de proprietate asupra construcţiilor în cartea funciară pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire și aprobarea îndreptării erorii materiale înscrise în anexa nr. 8 a HCL 18/31.01.2023 privind taxele speciale3132023/10/20
Acceptarea ofertei de donație a societății Bularda Sport Construct SRL Epureni-Vaslui a unor bunuri mobile3122023/10/20
Aprobarea modificării HCL 221/26.07.2023 în sensul reformulării art. 1 din aceasta cu privire la faptul că se ia act de existența actului adițional nr. 1, înregistrat sub nr. 17156/06.12.2021, la contractul de concesiune nr. 735/21.01.2008, prin care s-a schimbat titularul dreptului de concesiune și obiectul contractului în sensul că terenul în suprafață de 120 mp se majorează cu 60%, respectiv 72 mp, conform HCL 137/25.09.20013112023/10/20
Introducerea d-nei Avram – Braticevici Lavinia - Andreea ca membru în contractul de închiriere nr. 3898/20.04.20113102023/10/20
Introducerea minorei Mihalache Sara - Maria ca membru în contractul de închiriere nr. 12293/17.11.2010, pentru locuinţa situată în Predeal, str. A.I. Cuza, nr. 53092023/10/20
Aprobarea cererii d-lui Ghișoi Paul Florin la toate drepturile sale ce decurg din contractul de dare în folosință gratuită nr. 601/16.01.2007, încheiat în baza Legii nr. 15/2003 și preluarea acestora de către dl. Ghișoi Alexandru, cobeneficiar în contract3082023/10/20
Completarea HCL nr. 63 din 28.03.2022, astfel cum a fost completat și modificat prin HCL nr. 186/2023 și 191/2023, în sensul completării anexei, cu terenurile libere de sarcini, situate în Predeal, Cartierul Tineretului, lotul 823072023/10/20
Aprobarea cererii d-lui Damaschin Daniel de renunțare la folosința terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, teren înscris în CF 1816A+36, nr. cad. 1587 și încetarea contractului de dare în folosință gratuită nr. 987/23.01.2007, prin acordul părților3062023/10/20
Aprobarea solicitării de către Ministerul Sănătății, în principal, a trecerii, în parte, după dezmembrare, a suprafeței necesare – rezultată în urma identificării topografice care să soluționeze toate situațiile din teren - din suprafața totală de 10.000 mp a terenului întabulat în CF nr. 100651 Predeal, cad. 847/2, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății - Sanatoriul de Nevroze Predeal - în domeniul public al Orașului Predeal și în administrarea Consilului Local Predeal, iar, în subsidiar, aprobarea de către Ministerul Sănătății a unui contract de schimb, încheiat în condițiile menționate în anexa nr. 1 (teren pe care sunt situate 11 imobile, înscrise în evidențele fiscale ale Orașului Predeal)3052023/10/20
Aprobarea dobândirii prin efectul legii de către Orașul Predeal a dreptului de proprietate privată (domeniul privat) asupra imobilului înscris în CF nr. 103825 Predeal, reprezentând teren în suprafață de 1.022 mp3042023/10/20
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora3032023/10/20
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2023
3022023/10/20
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna octombrie 2023
3012023/10/20
Revocarea HCL nr. 149 din 28.04.2023 privind declanșarea procedurii de expropiere pentru cauză de utilitate publică de interes local pentru imobil teren (parțial – 270 mp din totalul suprafeței de 3994 mp, teren înscris în CF nr. 102828 Predeal), din cadrul investiției „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța, în perioada 2014-2020”3002023/09/28
Modificarea art. 1 din HCL nr. 264/05.09.2023 privind desemnarea a 3 (trei) reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte ca membri din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “ Mihail Săulescu ” Predeal2992023/09/28
Aprobarea studiului de fezabilitate privind realizarea obiectivului „Pârtie sanie de vară” în orașul Predeal2982023/09/28
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 18574/18.12.2008, încheiat între Orașul Predeal și d-l Alexandru Cezar Ninel, pentru locuința A.N.L. situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 15, din Alexandru Cezar Ninel în Sipoș (fostă Nedelcu, fostă Alexandru) Raluca, scoaterea d-lui Alexandru Cezar Ninel din contractul de închiriere, scoaterea din contract a d-lui Nedelcu Alexandru și introducerea ca membri în contract a d-lui Sipoș Adrian și a minorei Nedelcu Antonia - Maria2972023/09/28
Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între Orașul Predeal și d-na Opincă (fostă Frigescu) Steluța, pentru locuința de necesitate situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 382962023/09/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102025 Predeal, nr. cad. 102025, în suprafață de 501 mp2952023/09/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102548 Predeal, nr. cad. 1653, în suprafață de 479 mp2942023/09/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100953 Predeal, nr. cad. 100953, în suprafață de 350 mp2932023/09/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100204 Predeal, nr. cad. 100204, în suprafață de 490 mp2922023/09/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 101810 Predeal, nr. cad. 101810, în suprafață de 490 mp2912023/09/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102544 Predeal, nr. cad. 102544, în suprafață de 350 mp2902023/09/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 101479 Predeal, nr. cad. 101479, în suprafață de 483 mp
2892023/09/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102542 Predeal, nr. cad. 102542, în suprafață de 350 mp
2882023/09/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 101584 Predeal, nr. cad. 101584, în suprafață de 350 mp
2872023/09/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102541 Predeal, nr. cad. 1639, în suprafață de 350 mp
2862023/09/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100474 Predeal, nr. cad. 100474, în suprafață de 350 mp
2852023/09/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102540 Predeal, nr. cad. 102540, în suprafață de 350 mp
2842023/09/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 101452 Predeal, nr. cad. 101452, în suprafață de 350 mp
2832023/09/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102539 Predeal, nr. cad. 1634, în suprafață de 350 mp2822023/09/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102538 Predeal, nr. cad. 1633, în suprafață de 350 mp
2812023/09/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 101287 Predeal, nr. cad. 101287, în suprafață de 524 mp2802023/09/28
Punerea la dispoziția Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar Predeal și a Comisiei de Aplicare a Legii nr. 10/2001 a unor imobile terenuri
- proprietatea Orașului Predeal
2792023/09/28
Aprobarea înscrierii în cartea funciară a documentației cadastrale de dezmembrare imobil în 7 (șapte) loturi, întocmită de ing. Boariu Lucian și avizată de OCPI Brașov, proprietatea Orașului Predeal, identificat prin nr. cad. 103929, înscris CF 103929 Predeal2782023/09/28
Trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Orașului Predeal a imobilul înscris în CF nr. 102101– Predeal, identificat prin nr. cad. 102101
2772023/09/28
Aprobarea rectificării suprafeței și înscrierea în Cartea Funciară pentru imobilul situat în Orașul Predeal, str. Griviței, f.n., proprietatea Orașului Predeal – domeniul privat, înscris în CF nr. 130105 – Brașov2762023/09/28
Aprobarea încheierii actului adițional nr. 4 la contractul de concesiune nr. 3264 din 19.07.19952752023/09/28
Revocarea HCL nr. 14 din 31.01.20222742023/09/28
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora2732023/09/28
Aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ–teritoriale „Apă–Canal Constanța a Comunei Maia, Județul Ialomița
2722023/09/28
Modificarea și completarea HCL nr. 88/28.05.2021 privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Orașului Predeal, în forma modificată prin HCL nr. 105/2021, HCL nr. 161/2021 și HCL nr. 20/20232712023/09/28
Aprobarea actului adițional nr. 6/2023 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călatori nr. 1 din data de 20.12.2018, încheiat cu Societatea RATBV S.A., modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1/2019, actul adiţional nr. 2/2021, actul adiţional nr. 3/2021, actul adiţionalnr. 4/2021
şi actul adiţional nr. 5/2022
2702023/09/28
Aprobarea Statutului Actualizat al Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov conform dispozițiilor HG nr. 293/2023 privind modificarea și completarea HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice
2692023/09/28
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20232682023/09/28
Modificarea și completarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului Local Predeal comisia nr. II – Organizarea și dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului, cadastru, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, monumente istorice și de arhitectură2672023/09/28
Trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Orașului Predeal
a imobilul înscris în CF nr. 131875 Brașov
2662023/09/05
Trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Orașului Predeal
a imobilul înscris în CF nr. 131911 Brașov
2652023/09/05
Desemnarea a 3 (trei) reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte ca membri din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal
2642023/09/05
Introducerea d-nei Colanioș Gabriela–Mădălina ca membru în contractul de închiriere nr. 2812/03.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 32622023/09/05
Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Predeal pentru a face parte
ca membru din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, constituită la nivelul Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal
2612023/09/05
Neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia de produse si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative pentru perioada 2023-20292602023/09/05
Aprobarea de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a trecerii imobilului situat in Predeal, str.Caprioarei, nr.22, bl.1, tr.B, jud.Brasov din domeniul public al Orasului Predeal in domeniul public al Statului2592023/09/05
Trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Orașului Predeal și radierea dreptului de administrare operativă a O.J.T. Brașov pentru imobilul înscris în CF nr. 105834 – Săcele, identificat prin nr. top. 2083/2/22582023/09/05
Aprobarea documentației dezmembrare în 2 (două) loturi și înscrierea acesteia în cartea funciară a imobilului situat în Orașul Predeal, str. Virtuții, nr. 22572023/09/05
Trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Orașului Predeal, domeniul privat, a imobilului teren aflat în intravilan înscris în CF nr. 102251 Predeal, nr. cad. 102251
2562023/09/05
Aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor
pe anul 2022 – semestrul II și stabilirea măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva inendiilor
2552022/12/16
Trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Orașului Predeal, domeniul privat, a imobilului teren aflat în intravilan înscris în CF nr. 102250 Predeal, nr. cad. 1022502552023/09/05
Aprobarea rectificării bugetului local al orașului Predeal pentru anul 20222542022/12/16
Trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Orașului Predeal, domeniu privat și radierea dreptului de administrare operativă a ISC Predeal pentru imobilul înscris în CF nr. 139911 Brașov, identificat prin nr. top. 13490/3
2542023/09/05
Aprobarea rectificării bugetului local al orașului Predeal pentru anul 20222532022/12/16
Înscrierea provizorie în evidențele de carte funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Orașului Predeal a tronsonului I Aleea Trei Brazi, în suprafață de 504 mp, în vederea actualizării inventarului domeniului public al Orașului Predeal2532023/09/05
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al oraşului staţiune Predeal, pentru luna decembrie 2022
2522022/12/16
completarea și modificarea HCL 211/12.07.20232522023/09/05
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
2502023/09/05
Aprobarea garanţiei imobiliare în vederea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale
către ANAF în dosarul de executare nr. O55/4580423 nr. 4594312 din 07.04.2023
2492023/09/05
Contractarea unui împrumut intern în valoare de 36.906.277,18 lei2482023/09/05
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna septembrie 2023
2472023/09/05
Modificarea HCL 106/31.03.2023 2462023/08/08
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20232452023/08/02
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna august 2023
2442023/08/02
Modificarea HCL nr. 152 din data de 03.05.2023 pentru predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “CNI” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”2432023/07/26
Aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare în 3 (trei) loturi
a imobilului situat în Predeal, B-dul Mihail Săulescu, nr. 91, identificat prin nr. cad. 100218 din CF nr. 100218 Predeal și înscrierea acestei documentații în cartea funciară, conform certificatului de urbanism nr. 116 din 07.07.2023
și a documentației întocmite de ing. Lucian Boariu, admisă de OCPI Brașov prin referat de admitere nr. 116486 din 10.07.2023
2422023/07/26
Aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare în 2 (două) loturi a imobilului situat în Predeal, B-dul Mihail Săulescu, nr. 117A, identificat prin nr. cad. 103681 din CF nr. 103681 Predeal și înscrierea acestei documentații în cartea funciară, conform certificatului de urbanism nr. 115 din 07.07.2023 și a documentației întocmite de ing. Lucian Boariu, admisă de OCPI Brașov prin referat de admitere nr. 116489 din 10.07.20232412023/07/26
Aprobarea raportului pentru activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajaţi în cadrul Primăriei oraşului Predeal, pe semestrul I al anului 20232402023/07/26
Revocarea HCL nr. 71/28.02.2023 privind aprobarea regulamentului,
a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea repartizării locuințelor sociale
2392023/07/26
Prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 10285/16.07.2013, încheiat între Orașul Predeal și S.C. DENTALMED COM S.R.L.
2382023/07/26
Încetarea, cu acordul părților, a contractului de închiriere nr. 10476/06.07.2018, încheiat între Orașul Predeal și d-na Cojocaru Maria, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 9, ap. 132372023/07/26
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 4209/08.04.2009,
încheiat între Orașul Predeal și d-l Marin Zadic, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 17, din Marin Zadic în Marin Elena, în urma decesului titularului de contract și scoaterea din contract a d-lui Marin Zadic

2362023/07/26
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 2632/04.03.2008,
încheiat între Orașul Predeal și d-l Danu Petru, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 12, din Danu Petru în Danu Rodica, în urma decesului titularului de contract și scoaterea din contract a d-lui Danu Petru
2352023/07/26
Introducerea d-nei Iosif Simona - Maria ca membru în contractul de închiriere nr. 7815/13.05.2022, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 4, ap. 52342023/07/26
Introducerea d-lui Vasiu Adrian ca membru în contractul de închiriere nr. 2859/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 5, ap. 182332023/07/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100772 Predeal, nr. cad. 100772, în suprafață de 350 mp2322023/07/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100547 Predeal, nr. cad. 100547, în suprafață de 350 mp2312023/07/26
Hotarari ale Consiliului Local Predeal230-2512022
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102530 Predeal, nr. cad. 1619, în suprafață de 350 mp2302023/07/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100960 Predeal, nr. cad. 100960, în suprafață de 350 mp2292023/07/26
Validarea dispoziţiei nr. 217/21.10.2022 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20222292022/11/18
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal și al insituțiilor publice
și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2022
2282022/11/18
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102093 Predeal, nr. cad. 102093, în suprafață de 350 mp2282023/07/26
Hotarare a Consiliului Local Predeal2272022
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102535 Predeal, nr. cad. 1630, în suprafață de 350 mp2272023/07/26
Hotarare a Consiliului Local Predeal2262022
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102536 Predeal, nr. cad. 1631, în suprafață de 350 mp2262023/07/26
Aprobarea repartizării apartamentului A.N.L. cu 1 cameră, situat în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 12, ap. 2, demisol
2252022/11/18
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102537 Predeal, nr. cad. 102537, în suprafață de 350 mp2252023/07/26
Aprobarea completării regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003, pentru sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a criteriilor suplimentare de selecție a solicitanților de terenuri2242023/07/26
Hotarare a Consiliului Local Predeal2242022
Hotarare a Consiliului Local Predeal2232022
Vânzarea prin prin licitație publică, a imobilului teren identificat cu nr. cad. 103804, înscris în CF 103804 Predeal, în suprafață de 620 mp, situat în str. Iancu Jianu, Orașul Predeal, Județul Brașov2232023/07/26
Hotarare a Consiliului Local Predeal2222022
Vânzarea imobilului teren situat în Predeal, str. Mihai Eminescu, nr. 36B identificat cu nr. cad. 102617, înscris în CF 102617 Predeal, în suprafață de 801 mp, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 2962/05.08.1995 și a actului adițional nr. 1/5074/23.06.19952222023/07/26
Aprobarea repartizării apartamentului A.N.L. cu 1 cameră, situat în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 10, ap. 16, et. 2
2212022/11/18
Modificarea schiței anexă la contractul de concesiune nr. 735 din 21.01.2008 și întocmirea unui act adițional cu modificările aduse la contractul de concesiune2212023/07/26
Aprobarea documentației cadastrale de comasare și înscrierea acesteia în cartea funciară a imobilelor aflate în proprietatea Orașului Predeal, identificate prin nr. cad. 103608, înscris în Cartea Funciară nr. 103608 Predeal, nr. cad. 103609, înscris în Cartea Funciară nr. 103609 Predeal, respectiv nr. cad. 103610, înscris în Cartea Funciară nr. 103610 Predeal, conform certificat de urbanism nr. 55 din 24.03.2023 și a documentației întocmit de ing. Lucian Boariu, admisă de O.C.P.I. Brașov prin referat de admitere nr. 104782 din 20.06.20232202023/07/26
Hotarare a Consiliului Local Predeal2202022
Hotarare a Consiliului Local Predeal2192022
Trecerea din proprietatea Statului Roman în proprietatea Orașului Predeal și radierea dreptului de administrare operativă a O.J.T. Brașov pentru imobilul înscris în C.F. 133683 – Brașov, identificat prin nr. top. 13412/1/a/1/1/1/2/2, în suprafata de 201 mp, respectiv imobilul înscris în C.F. 133808 –Brașov, identificat prin nr. top. 13412/1/a/1/1/2/2, cu suprafața de 888 mp2192023/07/26
Aprobarea repartizării apartamentului A.N.L. cu 1 cameră, situat în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 3
2182022/11/18
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora2182023/07/26
Aprobarea scăderii din evidențele fiscale a proceselor-verbale de contravenție în sumă de 2.500 lei pentru Farcaș Sorin Ioan II, persoană juridică radiată din Oficiul Național al Registrului Comerțului2172023/07/26
Hotarare a Consiliului Local Predeal2172022
Aprobarea graficului de punere în valoare a masei lemnoase destinată producției anului 2023 - 2024
2162023/07/26
Hotarare a Consiliului Local Predeal2162022
Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal2152023/07/26
Aprobarea repartizării apartamentului A.N.L. cu 2 camere, situat în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 12, ap. 3, demisol2152022/11/18
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal,
pentru luna iulie 2023
2142023/07/26
Hotarare a Consiliului Local Predeal2142022
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii: „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”
2132023/07/12
Hotarare a Consiliului Local Predeal2132022
Aprobarea repartizării apartamentului A.N.L. cu 3 camere, situat în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 10, ap. 3, demisol
2122022/11/18
Aprobarea sumelor de cofinanțare a lucrărilor de trotuare
din obiectivul de investiţie: „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”
2122023/07/12
Aprobarea listei de repartizare în vederea atribuirii locuințelor pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L.), pe anul 2022, după soluționarea contestațiilor2112022/11/18
Completarea și modificarea HCL nr. 147 din 28.04.2023 de aprobare a actului adițional nr. 8 la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017 privind modificarea tarifelor de prestație
2112023/07/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal
aferent trimestrului I anul 2023
2102023/07/12
Hotarare a Consiliului Local Predeal2102022
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal
aferent trimestrului IV anul 2022
2092023/07/12
Hotarare a Consiliului Local Predeal2092022
Aprobarea achiziției serviciilor de consultanță/asistență/reprezentare
în vederea susținerii intereselor Orașului Predeal, prin primar,
pentru contractarea unui împrumut al UAT Predeal la bănci comerciale
2082023/07/12
Hotarare a Consiliului Local Predeal2082022
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20232072023/07/12
Contractarea unei consultanțe financiare pentru restructurarea creditului în sold în sumă de 30.870.453,43 lei, la data de 30.09.2022, deschis la Banca Raiffeisen 2072022/10/20
Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
a Consiliului Local al Orașului Predeal
2062023/07/12
Modificarea hotărârii consiliului local nr. 24 din 03.02.20222062022/10/20
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal,
pentru luna iulie 2023
2052023/07/12
Validarea Dispoziţiei nr. 213/17.10.2022 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20222052022/10/20
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102213 Predeal, nr. cad. 102213, în suprafață de 490 mp
2042023/06/26
Validarea Dispoziţiei nr. 202/26.09.2022 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20222042022/10/20
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20222032022/10/20
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102532 Predeal, nr. cad. 1622, în suprafață de 350 mp
2032023/06/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102531 Predeal, nr. cad. 1621, în suprafață de 350 mp
2022023/06/26
Trecerea din proprietatea Statului Roman în proprietatea Orașului Predeal, domeniul privat, a imobilului teren intravilan înscris în CF 102961 Predeal, în suprafață de 493 mp și a imobilelor înscrise în CF nr. 102961-C1-U3 Predeal, respectiv 102961-C1-U2 Predeal, situate în Orașul Predeal, str. Mărășești, nr. 82022022/10/14
Incetarea contractului de închiriere nr. 3726/08.04.20092012022/10/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102529 Predeal, nr. cad. 1618, în suprafață de 350 mp
2012023/06/26
Incetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 6116/11.05.20092002022/10/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102528 Predeal, nr. cad. 102528, în suprafață de 350 mp
2002023/06/26
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3986/08.04.20091992022/10/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102527 Predeal, nr. cad. 102527, în suprafață de 566 mp
1992023/06/26
introducerea unui membru membru în contractul de închiriere nr. 1387/02.02.20091982022/10/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 100268 Predeal, nr. cad. 100268, în suprafață de 350 mp
1982023/06/26
introducerea unui membru în contractul de închiriere nr. 4209/08.04.2009
1972022/10/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102524 Predeal, nr. cad. 1611, în suprafață de 350 mp
1972023/06/26
Introducerea unui membru în contractul de închiriere nr. 3440/01.03.2018
1962022/10/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102522 Predeal, nr. cad. 102522, în suprafață de 350 mp
1962023/06/26
Aprobarea regulametului de identificare a beneficiarilor de tichete sociale acordate drept stimulente educaționale pentru grădiniță
1952022/10/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102520 Predeal, nr. cad. 1607, în suprafață de 350 mp
1952023/06/26
Modificarea art. 5 din HCL nr. 130/07.07.2022 1942022/10/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102519 Predeal, nr. cad. 1606, în suprafață de 350 mp
1942023/06/26
Aprobarea schimbării destinației locuinței din Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38 din spațiu locativ în locuință de necesitate1932022/10/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 100946 Predeal, nr. cad. 1605, în suprafață de 350 mp
1932023/06/26
Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003, pentru sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a criteriilor suplimentare de selecție a solicitanților de terenuri
1922023/06/26
Desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal1922022/10/14
Aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor
pe anul 2022 - semestrul I și stabilirea măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor
1912022/10/14
Modificarea HCL nr. 63 din 28.03.2022, așa cum a fost completat prin HCL nr. 186/14.10.2022, în sensul radierii din anexa a terenului liber de sarcini, situat în Predeal, Cartierul Tineretului, Lotul 6, înscris în CF nr. 1816 Predeal, nr. cad. 1558, în suprafață de 350 mp, categoria de folosință curți-construcții
1912023/06/26
Aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2023 – semestrul I și stabilirea măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor
1902023/06/26
Aprobarea regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale, la nivelul UAT Predeal1902022/10/14
Aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor1892022/10/14
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
1892023/06/26
Aprobarea completării HCL 27/31.01.2023 referitoare la calendarul de evenimente și activități organizate în anul 2023 pe raza Orașului Stațiune Predeal1882023/06/26
Desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al oraşului Predeal, Pîntea Ovidiu Gabriel, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2021 – 31.12.20211882022/10/14
Aprobarea Studiului de oportunitate - etapa a V-a de extindere – a serviciului public de transport persoane prin curse regulate în U.A.T. membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, respectiv în Municipiul Săcele și aprobarea proiectului Actului adiţional nr. 6/2023
la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/20.12.2018
1872023/06/26
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată
și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
1872022/10/14
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal,
pentru luna iunie 2023
1862023/06/26
Completarea HCL nr. 63 din 28.03.2022, în sensul completării anexei, cu terenul liber de sarcini, situat în Predeal, Cartierul Tineretului, Lotul 95, înscris în CF nr. 1816 Predeal, nr. cad. 1647, în suprafață de 490 mp categoria de folosință, curți construcții1862022/10/14
Aprobarea contului de execuție al bugetului local al Orașului Predeal aferent trimestrului II anul 20221852022/10/14
Aprobarea încheierii de acte adiţionale conform Ordonanței de Urgență nr. 168/08.12.2022, pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi – Orașul Predeal – etapa II”, proiect finanțat prin PNDL
1852023/06/13
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal,
pentru luna iunie 2023
1842023/06/13
Aprobarea listei de priorități finale privind cererile de locuință pentru tineri, destinate închirierii (ANL), pe anul 2022, după soluționarea contestațiilor și aprobarea listei de repartizare în vederea atribuirii locuințelor pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L.)1842022/10/14
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20231832023/05/30
Exprimarea acordului Consiliului Local al Orasului Predeal pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Eficienta energetica cladire publica str. Poiana Narciselor nr.14, Corp C1- Oras Predeal, jud. Brasov” prin “Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale”1832022/10/14
Aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă – Canal Constanța”
1822023/05/30
Exprimarea acordului Consiliului Local al Orasului Predeal privind efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICA CENTRU DE PERMANENȚE ȘI AMBULANȚĂ PREDEAL, JUD.BRASOV” prin “Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale”1822022/10/14
Alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna octombrie 2022
1812022/10/14
Aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “Eficientizarea energetică Centru de pemanență și ambulanță, Oraș Predeal, Județul Brașov” proiect finanțat prin “Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”1812023/05/30
Aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “Eficientizarea energetică clădire publică str. Poiana Narciselor, nr. 14, corp C1, Oraș Predeal, Județul Brașov” proiect finanțat prin “Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”1802023/05/30
Aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “Eficientizarea energetică clădire Casa de Cultură Oraș Predeal, Județul Brașov” proiect finanțat prin “Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”1792023/05/30
Hotarari ale Consiliului Local Predeal178-1802022
Aprobarea Protocolului de Asociere pentru realizarea în comun a achiziției de mijloace de transport public – 2 autobuze epoluante de 10 m, în cadrul proiectului PNRR C10-I1.1-85: "Achiziție mijloace de transport nepoluante Zona Metropolitană Brașov” - contract de finanțare nr. 125810/08.11.2022
1782023/05/30
Aprobarea documentației de dezmembrare și înscrierea acesteia în Cartea Funciară a imobilului teren aflat în domeniu privat, proprietatea Orașului Predeal, identificat cu nr. cad. 103819, înscris în Cartea Funciară nr. 103819 Predeal, în 2 loturi, conform Certificat de Urbanism Nr. 91 din 23.05.2023 și a documentației întocmite de ing. Lucian Boariu, admisă de O.C.P.I. Brașov prin referat de admitere nr. 89653/23.05.20231772023/05/30
Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajaţi în cadrul Primăriei Oraşului Predeal pe semestrul I al anului 2022
1772022/09/02
Introducerea unei minore ca membru în contractul de închiriere nr. 1393/02.02.2009,1762022/09/02
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 1383/02.02.2009 pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 4, din Stan Claudiu Marian în Blaga Florentina Simona, scoaterea d-lui Stan Claudiu Marian din contract și introducerea d-lui Stan Claudiu Marian și a d-nei Stan Georgeta Liliana ca membri în contractul de închiriere nr. 2870/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 5, ap. 13
1762023/05/30
Modificarea anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la HCL nr. 130/07.07.2022 1752022/09/02
Scoaterea d-lui Condrea Raul–Ionuț din contractul de închiriere nr. 2731/04.03.2008 pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 7 și introducerea acestuia ca membru în contractul de închiriere nr. 2732/04.03.2008 pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 9
1752023/05/30
Acordul proprietarului fondului forestier, în vederea scoaterii definitive din fond forestier, a terenului identificat cu nr. cad. 103830, CF 103830 Predeal, în suprafață de 9.828 mp., pentru amenajarea unei pârtii de sanie și schi1742022/09/02
Introducerea d-lui Ipate Radu-Mihai ca membru în contractul de închiriere nr. 7821/13.05.2022, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 181742023/05/30
Modificarea și completarea HCL 162/11.08.2022 1732022/09/02
Revocarea HCL 143/2023 pentru aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 16677/31.10.2022, încheiat între Orașul Predeal și d-na Frigescu Steluța pentru locuința de necesitate situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38 1732023/05/30
Aprobarea declanșării procedurilor în vederea vânzării directe a lotului 1, conform titlului executoriu constând în sentința civilă nr. 1270/CA/05.12.2019 a Tribunalului Brașov, pronunțată în dosar nr. 8301/62/2012, rămasă definitivă, pusă în executare silită, prin care se consfințește tranzacția încheiată în dosarul nr. 8301/62/2012 al Tribunalului Brașov, în sensul obligării la derularea și finalizarea procedurii de evaluare a terenului, obiect al cauzei, iar ulterior la vânzarea terenului, după obținerea Hotărârii Consiliului Local Predeal de aprobare a vânzării1722022/09/02
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 101020 Predeal, nr. cad. 101020, în suprafață de 350 mp
1722023/05/30
Aprobarea declanșării operațiunilor în vederea vânzării, în condițiile legii,
a imobilului înscris în CF 102617 Predeal, în suprafață de 800 mp conform actelor
și 801 mp din măsurători, așa cum sunt menționate în cartea funciară,
situat în Orașul Predeal, str. Mihai Eminescu, nr. 36B, proprietatea Orasului Predeal, respectiv întocmirea raportului de evaluare
1712022/09/02
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102518 Predeal, nr. cad. 1603, în suprafață de 350 mp
1712023/05/30
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
1702022/09/02
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102517 Predeal, nr. cad. 1602, în suprafață de 350 mp
1702023/05/30
Aprobarea actului adiţional nr. 5 la contractul de delegare a gestiunii
Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018,
încheiat de AMDDTPBv cu operatorul de transport regional RATBV SA
1692022/09/02
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102516 Predeal, nr. cad. 1601, în suprafață de 350 mp
1692023/05/30
Aprobarea documentației pentru “ACHIZIȚIE UTILAJE MULTIFUNCȚIONALE URBANE CU ACCESORII - VARĂ ȘI IARNĂ”
1682022/09/02
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102515 Predeal, nr. cad. 1600, în suprafață de 350 mp
1682023/05/30
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Predeal, str. Libertății, nr. 71672022/09/02
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100323 Predeal, nr. cad. 100323, în suprafață de 350 mp
1672023/05/30
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Predeal, str. Mărășești, nr. 251662022/09/02
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100320 Predeal, nr. cad. 100320, în suprafață de 350 mp
1662023/05/30
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20221652022/09/02
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100408 Predeal, nr. cad. 100408, în suprafață de 350 mp
1652023/05/30
Aprobarea modificării HCL 39/02.03.2022 pentru aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului local al Orașului Predeal din anii precedenți1642022/09/02
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 101037 Predeal, nr. cad. 101037, în suprafață de 350 mp
1642023/05/30
Alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna septembrie 2022
1632022/09/02
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 101815 Predeal, nr. cad. 101815, în suprafață de 350 mp
1632023/05/30
Intocmirea documentației în vederea obținerii aprobărilor pentru scoaterea
definitivă/ocuparea temporară a terenului din zona Vânatorul cu destinația de drum public pentru amenajarea acestuia în vederea deschiderii circulației publice și extinderea rețelelor de utilități publice
1622022/08/11
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102511 Predeal, nr. cad. 102511, în suprafață de 603 mp
1622023/05/30
Schimbarea numelui titularului contractului de închiriere nr. 19538/07.12.20171612022/08/11
Vânzarea prin prin licitație publică, a imobilului teren identificat cu nr. cad. 103175, înscris în CF 103175 Predeal, în suprafață de 27 mp, situat în str. Teleferic, Orașul Predeal, Județul Brașov
1612023/05/30
Aprobarea întocmirii documentației, în vederea scoaterii la închiriere prin licitație publică, a unui spațiu cu destinație de cabinet medical din incinta Policlinicii Predeal pentru desfășurarea activității profesionale de asistent medical de balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare
1602023/05/30
Introducere persoana ca membru în contract de închiriere
1602022/08/11
Aprobarea dezlipirii terenului identificat cu nr. cadastral 237/1/1/15/1, înscris în CF 101321 Predeal, în doua loturi, conform documentației cadastrale întocmite de către expert topometrist ing. Boariu Lucian
1592023/05/30
Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Predeal și a unui membru supleant pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului de directori și directori adjuncți, sesiunea iunie – octombrie 20221592022/08/11
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată
și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
1582022/08/11
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
1582023/05/30
Aprobarea constituirii și inițierii demersurilor pentru constituirea unei păduri-parc în Orașul Predeal
1572023/05/30
Aprobarea plății sistemului de management al parcărilor Free-Flow în zona de agrement Clăbucet1572022/08/11
Aprobarea transferului sumelor reprezentând fondul de conservare și regenerare a pădurilor, fondul de accesibilizare a fondului forestier și a fondului de conservare și regenerare a pădurilor, conform Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1123/21.07.2015, de la Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA către Orașul Predeal și Direcția Silvică Brașov – Ocolul Silvic Brașov
1562022/08/11
Includerea UAT Predeal în Parteneriatul LEADER reprezentat de Asociația de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaților” – Grup de Acțiune Locală
1562023/05/30
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent perioadei 01 aprilie – 09 iunie 2022 pentru administrarea fondului forestier proprietatea Orașului Predeal
de către Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA
1552022/08/11
Aprobarea bugetului total al investiției în acord cu actul adițional nr. 1 pentru proiectul “Construire insule ecologice digitalizate în orașul Predeal, județul Brașov”
1552023/05/09
Aprobarea participării la ”Programul pentru creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”1542022/08/11
Modificarea și completarea HCL 152/03.05.2023 pentru predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”
1542023/05/09
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”1532023/05/03
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 2808/04.03.20081532022/08/11
Aprobarea rectificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20221522022/08/11
Predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “CNI” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”
1522023/05/03
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna mai 2023
1512023/05/03
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local
al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna august 2022
1512022/08/11
Aprobarea raportului de evaluare nr. 116/22.03.2023 și vânzarea prin licitaţie publică a imobilului – teren înscris în CF 103587 Predeal,
nr. cad. 103587, în suprafață de 994 mp, situat în Predeal, b-dul Libertății, nr. 28, Județul Brașov, proprietate privată a orașului Predeal
1502023/04/28
Declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local pentru imobilul teren (parțial – 270 mp din totalul suprafeței de 3994 mp, teren înscris în CF nr. 102828 Predeal), din cadrul investiției ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”
1492023/04/28
Aprobarea raportului de evaluare nr. 738/20.04.2023 și vânzarea prin licitaţie publică a imobilului – apartament înscris în CF 102961-C1-U3 Predeal, nr. top. 13484/45/1 și terenului aferent în suprafață de 176,07 mp, situat în Predeal, str. Mărășești, nr. 8, Județul Brașov
1482023/04/28
Aprobarea actului adițional nr. 8 la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017 pentru modificarea tarifelor de prestație1472023/04/28
Aprobarea majorării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiție “Modernizare străzi - orașul Predeal – etapa II”, proiect finanțat prin PNDL
1462023/04/28
Încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 7592/05.05.20171452023/04/28
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 5153/29.05.2006, pentru locuința A.N.L. situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 4, din Simion Andreea în Simion Miruna - Elena
1442023/04/28
Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 16677/31.10.2022, încheiat între Orașul Predeal și d-na Frigescu Steluța pentru locuința de necesitate situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38
1432023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102488 Predeal, nr. cad. 1553, în suprafață de 350 mp
1422023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102489 Predeal, nr. cad. 1554, în suprafață de 350 mp
1412023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100860 Predeal, nr. cad. 100860, în suprafață de 350 mp
1402023/04/28
Hotarari ale Consiliului Local Predeal139-1502022
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102490 Predeal, nr. cad. 1555, în suprafață de 350 mp
1392023/04/28
Aprobarea listei de priorități privind cererile de locuință pentru tineri,
destinate închirierii (ANL), pe anul 2022
1382022/07/13
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102492 Predeal, nr. cad. 1557, în suprafață de 350 mp
1382023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 101298 Predeal, nr. cad. 101298, în suprafață de 350 mp
1372023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100883 Predeal, nr. cad. 100883, în suprafață de 484 mp
1362023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102493 Predeal, nr. cad. 1562, în suprafață de 350 mp
1352023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102494 Predeal, nr. cad. 1563, în suprafață de 580 mp
1342023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100470 Predeal, nr. cad. 100470, în suprafață de 600 mp
1332023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102495 Predeal, nr. cad. 1565, în suprafață de 514 mp
1322023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102499 Predeal, nr. cad. 1571, în suprafață de 479 mp
1312023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100194 Predeal, nr. cad. 100194, în suprafață de 350 mp
1302023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102500 Predeal, nr. cad. 1573, în suprafață de 350 mp
1292023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102501 Predeal, nr. cad. 1574, în suprafață de 350 mp
1282023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 100312 Predeal, nr. cad. 100312, în suprafață de 350 mp
1272023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102503 Predeal, nr. cad. 1579, în suprafață de 350 mp
1262023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102504 Predeal, nr. cad. 1580, în suprafață de 350 mp
1252023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102505 Predeal, nr. cad. 1581, în suprafață de 350 mp
1242023/04/28
Hotarari ale Consiliului Local Predeal123-1372022
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102506 Predeal, nr. cad. 1582, în suprafață de 350 mp
1232023/04/28
Aprobarea contului de execuție al bugetului local al Orașului Predeal aferent trimestrului I anul 20221222022/07/07
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100987 Predeal, nr. cad. 100987, în suprafață de 350 mp
1222023/04/28
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna iulie 20221212022/07/07
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102508 Predeal, nr. cad. 1585, în suprafață de 350 mp
1212023/04/28
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2022
1202022/06/21
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102510 Predeal, nr. cad. 1587, în suprafață de 350 mp
1202023/04/28
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna iunie 2022
1192022/06/21
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
1192023/04/28
Aprobarea procedurilor pentru întocmirea documentației tehnice de dezlipire în două loturi și iesirea din indiviziune prin partaj voluntar a imobilul teren, deținut de orasul Predeal în indiviziune cu d-nii Constantin Ioan, Constantin Serban-Gheorghe, Constantin Mihnea-Ioan, înscris în CF nr. 115317 Brașov, identificat prin nr. top. 13484/13, în suprafață de 493 mp
1182023/04/28
Modificarea și completarea HCL 132/23.07.2021 1182022/05/30
Întocmirea documentației în vederea obținerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă din fond forestier a suprafeței de 552 mp din str. Schiorilor, care se suprapune parțial cu fondul forestier proprietate publică a Statului Român
1172023/04/28
Revocarea HCL nr. 87/21.04.2022 1172022/05/30
Aprobarea documentației pentru scoaterea la vânzare prin licitație publică a imobilului teren cu nr. cad. 103804, înscris în CF 103804 Brașov, în suprafață de 620 mp
1162023/04/28
Introducere membri în contractul de închiriere nr. 3944/20.04.2011
1162022/05/30
Aprobarea operațiunii de primă înscriere pe UAT Predeal, a imobilului cu nr. top. (13412/28, 13412/29/1/b, 13412/1/a/2/33)/67, înscris în CF 130105 Brașov, în suprafață de 432 mp, pentru scoaterea la vânzare prin licitație publică
1152023/04/28
Rețeaua școlară a localității Predeal ce va funcționa în anul școlar 2022 - 20231152022/05/30
Aprobarea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Apă Canal Constanța a Comunei Nicolae Bălcescu, Județul Constanța1142022/05/30
Aprobarea operațiunii de primă înscriere pe UAT Predeal, anularea și radierea dreptului de administrare operativă, a imobilului cu nr. top. 13490/3, înscris în CF 139911 Brașov, în suprafață de 781 mp, pentru scoaterea la vânzare prin licitație publică
1142023/04/28
Aprobarea dezmembrării imobilului-teren aparținând domeniul privat al Orașului Predeal, înscris in CF 103800 Predeal, nr. cad. 103800, în 5 (cinci) loturi1132022/05/30
Aprobarea operațiunii de primă înscriere pe UAT Predeal a imobilului cu nr.top. 7229, înscris în CF 101683 Brașov, în suprafața de 3265 mp
1132023/04/28
Actualizarea nomenclatorului stradall1122022/05/30
Aprobarea modificării și actualizarii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 16/46300/05.11.2009 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal Constanța”
1122023/04/28
Aprobarea începând cu luna mai 2023 a prețurilor pe specii și sortimente de material lemnos fasonat la drum auto destinat populației și a prețurilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasă valorificată la drum auto pentru agenți economici 1112023/04/28
Punerea la dispoziția Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar Predeal și a Comisiei de Aplicare a Legii nr. 10/2001 a unor imobile terenuri - proprietatea Orașului Predeal1112022/05/30
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
1102022/05/30
Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2024
1102023/04/28
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna aprilie 2023
1092023/04/28
Vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 664 mp si 75 mp,
situate în Predeal, zona Centru, B-dul Mihail Săulescu, nr. 117A, Județul Brașov
1092022/05/30
Aprobarea declanșării procedurilor în vederea schimbului imobiliar a unei suprafețe de aproximativ 730 mp din imobilul-teren înscris în CF 103929 Predeal, având suprafața totală de 329.515 mp, proprietatea privată a Orașului Predeal și a unei suprafețe de teren de aproximativ 515 mp din imobilul teren înscris în CF 101244 Predeal, în suprafață totală de 3.136 mp, proprietatea lui SC „PAVCRIB CLABUCET SOSIRE SRL” PREDEAL, ce urmează a fi dezmembrată, contractul de schimb se va realiza în echivalent valoric și urmeaza a se definitiva în urma administrării expertizei evaluare1082023/03/31
Modificarea și completarea HCL nr. 113 din data de 23.07.2021 pentru predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1 din Orașul Predeal , Județul Brașov

1082022/05/30
Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a documentației obiectivului de investiții “Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, str. Libertății,
Oraș Predeal, Județul Brașov”
1072022/05/30
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20231072023/03/31
Acordul consiliului local în vederea ocupării temporare, pe perioada existenței obiectivului Captare Valea Azugii cu o suprafață de 0,2711 ha fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal din up 11 Primăria Predeal , ua 182 m, obiectivului Rezervor Susai cu o suprafață de 0,0325 ha fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal din up 11 Primăria Predeal , ua 64a % (prin exproprierea din up 10 Predeal Casa Regală, ua 64a%), obiectivului Traseu apă potabilă (drum forestier Poliștoaca) cu o suprafață de 0,2175 ha fond forestier, proprietate publică a Orașului Predeal, din up 11 Primăria Predeal, ua 114 d, obiectivului Traseu apă Glăjărie-Joița, cu o suprafață de 0,1335 ha fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal, din up 11 Primăria Predeal, ua 31v, pentru realizării investițiilor la obiectivul Captare Valea Azugii, la traseul aducțiunii Susai-Cioplea, la traseul aducțiunii Glăjerie-Joița, la obiectivul Rezervor Susai, în cadrul „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”, al cărui beneficiar final este Orașul Predeal, a investițiilor CL 30 – „Rețele de alimentare cu apă Predeal, Dâmbu Morii, Pârâul Rece, aducțiuni Predeal - rețele de canalizare Predeal, Pârâul Rece, stație de pompare și stație clorare Pârâul Rece”, CL 43 – „Surse de apă Valea Azugii - stație de tratare și clorare Valea Azugii, reabilitare rezervoare Predeal, stație de pompare Joița”
1062023/03/31
Aprobarea documentației “Achiziție utilaj unimog, utilaj bobcat și autovehicul multifuncțional cu accesorii-vară și iarna”
1062022/05/30
Aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea repartizării locuințelor sociale1052023/03/31
Validareadispoziției nr. 128/15.05.2022 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20221052022/05/30
Introducerea d-lui Melinte Ioan Gabriel ca membru în contractul de închiriere nr. 2619/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 4, ap. 121042023/03/31
Validarea dispoziției nr. 115/02.05.2022 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20221042022/05/30
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3917/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și d-l Bulău Marius, pentru locuința situată în Predeal, str. Liviu Rebreanu, nr. 7, din Bulău Marius în Stancu Andreea – Florentina
1032023/03/31
Validarea dispoziției nr. 106/27.04.2022 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2022
1032022/05/30
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100523 Predeal, nr. cad. 100523, în suprafață de 510 mp
1022023/03/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100504 Predeal, nr. cad. 100504, în suprafață de 350 mp1012023/03/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102514 Predeal, nr. cad. 102514, în suprafață de 350 mp
1002023/03/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102525 Predeal, nr. cad. 1614, în suprafață de 350 mp
992023/03/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102507 Predeal, nr. cad. 1583, în suprafață de 547 mp982023/03/31
Hotarari ale Consiliului Local Predeal97-1022022
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102512 Predeal, nr. cad. 1591, în suprafață de 350 mp
972023/03/31
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna mai 2022
962022/05/12
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102513 Predeal, nr. cad. 1592, în suprafață de 350 mp962023/03/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102523 Predeal, nr. cad. 1610, în suprafață de 350 mp952023/03/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100261 Predeal, nr. cad. 100261, în suprafață de 350 mp
942023/03/31
Incetarea actului adițional nr. 2, înregistrat sub nr. 4727/25.03.2021, la contractul de dare în folosință gratuita nr. 987/23.01.2007, încetarea efectelor HCL nr. 18/12.02.2021 și repunerea în situația anterioara a contractului de dare în folosință gratuită nr. 987/23.01.2007932023/03/31
Aprobarea cererii d-nei Ciobanu Nicoleta Delia de renunțare la folosința terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, teren înscris în CF 1816 Predeal, nr. cad. 1634 și încetarea contractului de dare în folosință gratuită nr. 483/15.01.2007, prin acordul părților922023/03/31
Aprobarea rectificării suprafeței imobilului înscris în CF 100074 Predeal, situat în Predeal, str. Căprioarei, nr. 26, de la 611 mp la 575 mp, conform PAD anexat și încheierea unui act adițional la contractul de concesiune
912023/03/31
Aprobarea declanșării procedurilor în vederea vânzării, în condițiile legii, a imobilului înscris în CF 102308 Predeal, nr. cad. 102308, proprietatea Orașului Predeal
902023/03/31
Aprobarea declanșării procedurilor în vederea vânzării, în condițiile legii, a imobilului înscris în CF 103175 Predeal, nr. cad. 103175, proprietatea Orașului Predeal
892023/03/31
Aprobarea declanșării procedurilor în vederea vânzării, în condițiile legii, a imobilului înscris în CF 102961-C1-U3 Predeal, proprietatea Orașului Predeal
882023/03/31
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
872023/03/31
Aprobarea contractelor cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice, juridice și asociații de proprietari/locatari din Orașul Predeal862023/03/31
Modificarea regulamentului de salubritate al Orașului Predeal,
aprobat prin HCL nr. 41/24.06.2019 și modificat prin HCL nr. 89/28.05.2021
852023/03/31
Aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de administrare nr. 279 din 01.05.2022, încheiat cu Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov 842023/03/31
Modificarea și completarea HCL nr. 22/31.01.2023832023/03/31
Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în C.F.103088 Predeal, nr.cad. 103088, situat în Predeal, str. Rovine, nr. 3, în suprafata de 1072 mp și schimbarea destinției clădirii din creșă în cladire administrativă
822023/03/31
Aprobarea modificării și completării anexei la HCL 135/26.10.2012 812023/03/31
Aprobarea îndreptării unei erori materiale din HCL 175/02/09/2022802023/03/31
Acordul consiliului local în vederea scoaterii definitive din fond forestier sau ocuparea temporară a unor terenuri în suprafață cumulată de până la 1000 mp pentru realizarea proiectului îmbunătățirea domeniului schiabil prin montarea unei instalații de tip sanie de vară
792023/03/31
Aprobarea studiului de fundamentare pentru concesionarea de lucrări în vederea realizării obiectivului „Pârtie sanie de vară” în Orașul Predeal
782023/03/31
Modificarea contractului de concesiune nr. 735/21.01.2008 și întocmirea unui act adițional cu modificările aduse la contractul de concesiune
772023/03/31
Modificarea și completarea regulamentului de gospodărire a localității, întreținerii curățeniei, a ordinii și liniștii publice în Orașul Predeal, aprobat prin HCL 93/21.04.2022762023/03/31
Aprobarea regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciului de transport public local în Orașul Predeal
752023/03/31
Modificarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului Local Predeal – comisia nr. IV – administrație publică locală, juridică și apărarea ordinii publice742023/03/31
Hotarari ale Consiliului Local Predeal73-952022
Modificarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului Local Predeal – comisia nr. III – învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sport, agrement și culte732023/03/31
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna martie 2023722023/03/31
Dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 711.139 mp., înscris în CF 101699 Predeal, identificat cu nr. cadastral 101699, domeniu privat - proprietatea Orașului Predeal, în 2 loturi și înscrierea acestora în CF
722022/03/28
Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în Orașul Predeal712022/03/28
Aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea repartizării locuințelor sociale712023/02/28
Aprobarea actelor justificative pentru accesul la locuință și a actelor justificative pentru ierarhizarea prin punctaj, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii702022/03/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100192 Predeal, nr. cad. 100192, în suprafață de 490 mp702023/02/28
Aprobarea listei de priorități finală, pe anul 2021, în vederea repartizării locuințelor sociale, după soluționarea contestațiilor
692022/03/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100722 Predeal, nr. cad. 100722, în suprafață de 350 mp692023/02/28
Introducerea domnului Atodiresei Vasile și a minorei Alexe Sophie ca membri în contractul de închiriere nr. 3738/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Unirii, nr. 18
682022/03/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102496 Predeal, nr. cad. 102496, în suprafață de 350 mp682023/02/28
Introducerea domnului Necula Vasile, a doamnei Necula Stela
și a minorei Necula Denisa - Gabriela ca membrii în contractul de închiriere nr. 3439/01.03.2018, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 17
672022/03/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102491 Predeal, nr. cad. 102491, în suprafață de 350 mp672023/02/28
Introducerea minorei Mătușac Ioana - Teodora
ca membru în contractul de închiriere nr. 3441/01.03.2018,
pentru locuinţa situată în Predeal, str. Ștefan cel Mare, nr. 15
662022/03/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102497 Predeal, nr. cad. 102497, în suprafață de 350 mp662023/02/28
Scoaterea doamnei Strîmbei Ioana din contractul de închiriere nr. 1385/02.02.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 2
652022/03/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102498 Predeal, nr. cad. 102498, în suprafață de 350 mp652023/02/28
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 11074/02.09.2009, încheiat între Orașul Predeal și domnul Galiș Florin, pentru locuința situată în Predeal,
Șos. Timișul de Sus, nr. 17, din Galiș Florin în Galiș Anișoara,
în urma decesului titularului de contract
642022/03/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102502 Predeal, nr. cad. 102502, în suprafață de 350 mp642023/02/28
Aprobarea listei terenurilor libere de sarcini, situate în Predeal,
Cartierul Tineretului, în vederea atribuirii în folosință gratuită
conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuințe proprietate personală
632022/03/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102509 Predeal, nr. cad. 102509, în suprafață de 350 mp632023/02/28
Aprobarea schimbului folosinței terenului între lotul nr. 14, înscris în CF 1816 Predeal, nr. cad. 1566, atribuit conform Legii nr. 15/2003 prin contractul de dare în folosință gratuită nr. 963/23.01.2007, către Vlad Marius Nicolae și lotul nr. 69, înscris în CF 1816 Predeal, nr. cad. 1621, aflat la dispoziția Orașului Predeal
622022/03/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102521 Predeal, nr. cad. 102521, în suprafață de 350 mp622023/02/28
Aprobarea cererii d-lui Ionescu Claudiu de renunțare la folosința terenului atribuit în baza Legii 15/2003, teren înscris în CF nr. 766 Baciu, nr. top. 2111/3/1/b/7/2 și încetarea contractului de dare în folosință gratuită nr. 1294/29.01.2007, prin acordul părților612022/03/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102526 Predeal, nr. cad. 102526, în suprafață de 350 mp612023/02/28
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora602022/03/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102533 Predeal, nr. cad. 102533, în suprafață de 350 mp602023/02/28
Aprobarea programului de aprovizionare a populației cu principalele produse alimentare și nealimentare raționalizate, în caz de mobilizare sau război592022/03/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102534 Predeal, nr. cad. 102534, în suprafață de 350 mp592023/02/28
Aprobarea începerii procedurilor legale în vederea vânzării imobilelor terenuri înscrise în CF 103608 Predeal, CF 103609 Predeal, CF 103610 Predeal, CF 169009 Brașov, nr. cad. 103608, 103609, 103610, respectiv nr. cad. 169009, aflate în domeniul privat al UAT Predeal582022/03/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 101012 Predeal, nr. cad. 101012, în suprafață de 350 mp582023/02/28
Aprobarea începerii procedurilor legale în vederea vânzării a imobilului teren
înscris în CF 103587 Predeal, nr cad. 103587, aflat în domeniul privat al UAT Predeal
572022/03/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102543 Predeal, nr. cad. 102543, în suprafață de 350 mp
572023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102546 Predeal, nr. cad. 102546, în suprafață de 490 mp
562023/02/28
Vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 664 mp si 75 mp, situate în Predeal, zona Centru, B-dul Mihail Săulescu, nr. 117A, Județul Brașov562022/03/28
Încheierea contractului de administrare a fondului forestier proprietatea Orașului Predeal cu Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov552022/03/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102547 Predeal, nr. cad. 102547, în suprafață de 350 mp
552023/02/28
Aprobarea încetării contractului de administrare nr. 3500/28.12.2018, așa cum a fost modificat și completat prin actele adiționale ulterioare, încheiat cu Ocolul Silvic al Orașului Râșnov R.A. 542022/03/28
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată
și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
542023/02/28
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent perioadei ianuarie – martie 2022, privind administrarea fondului forestier proprietatea Orașului Predeal de către Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA 532022/03/28
Exprimarea acordului Consiliului Local al Orașului Predeal pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățămant preuniversitar din Orașul Predeal532023/02/28
Aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Predeal522022/03/28
Stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici/personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal și serviciilor subordonate Consiliului Local Predeal, începând cu data de 1 ianuarie 2023522023/02/28
Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal512022/03/28
Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal 512023/02/28
Scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate502023/02/28
Validarea dispoziției nr. 53/04.03.2022, având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pe anul 2022502022/03/28
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2023492023/02/28
Darea în administrare a fondului forestier proprietatea UAT Predeal către Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov492022/03/21
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru data de 21.03.2022482022/03/21
Asigurarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile, reprezentând costuri de sistematizare a terenului pentru obiectivul de investiții Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1 din Orașul Predeal, Județul Brașov
482023/02/07
Modificarea și completarea HCL nr. 224/22.12.2021 472023/02/07
Revocarea parțială a HCL nr. 207/22.12.2021

472022/03/16
Aprobarea bugetului local al Orașului Predeal și al insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2023
462023/02/07
Încetarea mandatului de consilier local al domnului Ungureanu Marcel prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta

462022/03/16
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna februarie 2023452023/02/07
Modificarea si completarea HCL nr. 42 din 02.03.2022 pentru aprobarea bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 2022

452022/03/16
Aprobarea cuantumului și numărul de burse școlare aferente anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul UAT Predeal

442022/03/02
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată
și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
442023/01/31
Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Predeal, Județul Brașov, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Predeal
în cadrul proiectului “HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, COD MySmis 130963
432023/01/31
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
432022/03/02
Aprobarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2022422022/03/02
Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajaţi în cadrul Primăriei Oraşului Predeal pe semestrul II al anului 2022
422023/01/31
Aprobarea modificării HCL nr. 3 din data de 31.01.2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului local al Oraşului Predeal din anii precedenţi412022/03/02
Aprobarea planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001
412023/01/31
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local
al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna martie 2022
402022/03/02
Scoaterea minorilor Hreniuc Matei Ștefan și Marinescu Ianis Florin din contractul de închiriere nr. 2794/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 5, ap. 11
402023/01/31
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 2729/03.03.2008392023/01/31
Actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L), situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023382023/01/31
Aprobarea întocmirii și ținerii la zi a Registrului Agricol al Orasului Predeal în perioada 2022-2024
382022/02/14
Dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 2500 mp, înscris în CF 102919 Predeal, identificat cu nr. cadastral 102919, domeniu privat - proprietatea Orașului Predeal, în 2 loturi
372023/01/31
Modificarea și completarea HCL nr. 178/05.11.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție “Extindere şi reabilitare rețea canalizare strada Eroilor 2 şi str Liviu Rebreanu, Oraş Predeal, judetul Braşov”372022/02/14
Modificările și completările HCL nr. 184 din data de 05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Realizare canalizare,statie de epurare şi renovare sursa de apa Lamba-Timisu de Jos, oras Predeal, jud.Brasov”362022/02/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 101657 Predeal, nr. cad. 101657, în suprafață de 350 mp 362023/01/31
Modificările și completările HCL nr. 181 din data de 05.11.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Pod ce face legatura intre DN1 si strada Teleferic si traverseaza paraul Polistoaca la Predeal“


352022/02/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 100956 Predeal, nr. cad. 100956, în suprafață de 350 mp 352023/01/31
Modificarea și completarea HCL nr. 183 din data de 05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Realizare retea canalizare şi stație de epurare Timişu de Sus”


342022/02/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 100170 Predeal, nr. cad. 100170, în suprafață de 350 mp 342023/01/31
Modificarea și completarea HCL nr. 182 din data de 05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Asfaltare strazi cartierul Tineretului, oras Predeal, jud. Brasov”

332022/02/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 100208 Predeal, nr. cad. 100208, în suprafață de 350 mp 332023/01/31
Modificarea și completarea HCL nr. 180/05.11.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție “Pod peste raul Prahova ce face legatura intre DN1 si strada Alexandru I.Cuza, Oras Predeal”
322022/02/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 103808 Predeal, nr. cad. 103808, în suprafață de 206 mp 322023/01/31
Modificarea și completarea HCL nr. 179/05.11.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție “Reparație capitală strada Nicolae Bălcescu, Oraş Predeal, județul Braşov”
312022/02/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 100107 Predeal, nr. cad. 100107, în suprafață de 350 mp 312023/01/31
Prelungirea contractului de mandat al d-lui Damian Alexandru în funcţia de administrator al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL
302022/02/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 101833 Predeal, nr. cad. 101833, în suprafață de 350 mp 302023/01/31
Prelungirea contractului de închiriere pentru locaţia sediului social al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL292022/02/14
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 102545 Predeal, nr. cad. 102545, în suprafață de 350 mp 292023/01/31
Modificarea și completarea HCL nr. 124/29.11.2016 282023/01/31
Scoaterea d-nei Nărea Sandra Elena din contractul de închiriere nr. 1388/02.02.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 4

282022/02/14
Aprobarea calendarului de evenimente și activități organizate în anul 2023 pe raza Orașului Stațiune Predeal
272023/01/31
Dezmembrarea imobilului teren in suprafata de 8.229 mp., înscris în CF 102698 Predeal, identificat cu nr. cadastral 102698, domeniu privat - proprietatea Orașului Predeal, în 6 loturi

272022/02/14
Aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei Oraşului Predeal
262022/02/14
Aprobarea regulamentului privind îndrumarea, coordonarea și controlul asociațiilor de proprietari din Orașul Predeal și atestarea administratorilor de condominii262023/01/31
Aprobarea încheierii contractului de comodat privind folosinţa temporară de către conducerea Primăriei Predeal a autoturismului marca Peugeot
252023/01/31
Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Predeal 252022/02/14
Aprobarea încheierii contractului de comodat privind folosinţa temporară de către Salvamont Predeal a autoturismului marca Peugeot Rifter
242023/01/31
Declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local pentru terenurile aferente obiectivelor Stație de Tratare a apei potabile Valea Azugii și Rezervor Susai (parțial – 325 mp din suprafața totală de 1544 mp) din cadrul investiției ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”242022/02/03
Aderarea Orașului Predeal la Asociația de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaților” – Grup de Acțiune Locală
232023/01/31
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local
al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna februarie 2022
232022/02/03
Actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L), situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022222022/01/31
Majorarea capitalului social al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL și alte modificări privind administrarea societății
222023/01/31
Aprobarea planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001212022/01/31
Aprobarea Statutului actualizat al Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov pentru Zona Metropolitană Brașov212023/01/31
Aprobarea raportului pentru activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajaţi în cadrul Primăriei Oraşului Predeal pe semestrul II al anului 2021202022/01/31
Modificarea și completarea HCL nr. 88/28.05.2021 202023/01/31
Aprobarea execuției bugetare pe anul 2022 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov192023/01/31
Introducerea dnei Pogonescu Ioana-Camelia ca membru în contractul de închiriere nr. 4122/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 10
192022/01/31
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3917/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și domnul Bulău Aurel, pentru locuința situată în Predeal, str. Liviu Rebreanu, nr. 7, din Bulău Aurel în Bulău Marius, în urma decesului titularului de contract
182022/01/31
Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2023182023/01/31
Aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 454.663 mp, înscris în CF 103176 Predeal, , nr. cad. 103176, domeniu privat al Orașului Predeal în 9 (nouă) loturi172023/01/18
Aprobarea listei de priorități pe anul 2021, în vederea repartizării locuințelor sociale
172022/01/31
Aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de administrare nr. 279 din 01.05.2022, încheiat cu Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov
162023/01/12
Aprobarea cererii de renunțare la dreptul de folosință gratuită asupra imobilului teren obiect al contractului nr. 1324/29.01.2007, încheiat în baza Legii 15/2003
162022/01/31
Trecerea imobilului teren înscris în CF 103730 Predeal, nr. cad. 103730, în suprafață de 364 mp, din domeniul privat al UAT Predeal, în domeniul privat al Statului Român
152022/01/31
Utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2023 din bugetul Oraşului Predeal
152023/01/12
Aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului local al Oraşului Predeal din anii precedenţi
142023/01/12
Trecerea imobilului teren înscris în CF 103729 Predeal, nr. cad. 103729, în suprafață de 366 mp, din domeniul privat al UAT Predeal,
în domeniul privat al Statului Român
142022/01/31
Aprobarea modificării și completării regulamentului de funcționare și organizare
a sălii de sport și a terenului de sport din Orașul Predeal aprobat prin HCL nr. 125/29.11.2016
132023/01/12
Modificarea şi completarea HCL 122/29.11.2016 privind regulamentul taxelor speciale pentru activităţi prestate de Serviciul Public Comunitar local de Evidenţă a Persoanelor
132022/01/31
Aprobarea calendarului de evenimente și activități organizate în anul 2022 pe raza Orașului Stațiune Predeal122022/01/31
Aprobarea rețelei școlare a UAT Predeal ce va funcționa în anul școlar 2023 – 2024122023/01/12
Aprobarea execuției bugetare pe anul 2021 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA
112022/01/31
Prelungirea termenului contractelor de închiriere încheiate între Orașul Predeal și titularii contractelor de închiriere,
pentru locuințele sociale situate în Predeal, str. Poiana Narciselor
112023/01/12
Actualizarea componenței nominale a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism (CTATU)
102023/01/12
Aprobarea regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările de reședinţă din Oraşul Predeal102022/01/31
Aprobarea modificării și completării HCL 135/26.10.2012 pentru interzicerea comercializării de produse alimentare și nealimentare prin rulote, chioșcuri și standuri,
pe întreaga suprafață a UAT Predeal, cu excepția locurilor special amenajate,
în forma modificată și completată prin HCL 132/23.07.2021
92023/01/12
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora92022/01/31
Aprobarea achiziției serviciilor de consultanță/asistență/reprezentare în vederea susținerii intereselor Orașului Predeal, prin primar, pentru contractarea unui împrumut de către UAT Oraș Predeal la bănci comerciale și Ministerul Finanțelor Publice82022/01/31
Aprobarea rectificării CF 136879 Brașov, nr. top. 7183/1, în sensul radierii Primăriei Predeal și înscrierii Orașului Predeal la foaia de proprietate82023/01/12
Aprobarea dezmembrării imobilului teren înscris în CF 102737 Predeal, în suprafață de 740.916 mp, în 2 loturi72023/01/12
Aprobarea modificării și completării HCL nr. 121/2016, modificat și completat prin HCL nr. 96/2021, în sensul modificării și completării Cap. IV și Cap. V din regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul Orașului Predeal72022/01/31
revocarea HCL 43/02.03.2022 62023/01/12
Validarea dispoziţiei nr. 1/04.01.2022 având ca obiect acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.202162022/01/31
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
52023/01/12
Validarea dispoziţiei nr. 162/22.12.2021 și a dispoziţiei nr. 163/27.12.2021 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2021
52022/01/31
Aprobarea regulamentului pentru organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piațǎ în Orașul Predeal42023/01/12
Utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2022 din bugetul Oraşului Predeal

42022/01/31
Aprobarea regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de management al parcărilor free flow în zona de agrement Clăbucet - Predeal32023/01/12
Aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului local al Oraşului Predeal din anii precedenţi
32022/01/31
Aprobarea completării contractului de administrare nr. 3500/28.12.2018, așa cum a fost modificat prin actul adițional din 24.05.2019, încheiat cu Ocolul Silvic al Orașului Râșnov R.A.
22022/01/07
Validarea dispoziţiei nr. 269/21.12.2022, având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2022
22023/01/12
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal,
pentru luna ianuarie 2023
12023/01/12
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna ianuarie 202212022/01/07

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local Predeal 2016-2021

TitluNr. HotarareDataDocument
Aprobarea începerii demersurilor legale în vederea vânzării imobilului teren înscris în CF 101789 Predeal, nr. top. 13466/2/5, nr. cad. 879, proprietatea UAT Predeal, către titularii contractului de concesiune nr. 2712/1995 – Rădulescu Nicolae-Dan și soția Rădulescu Ana-Maria
2332021/12/22
Aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța a Comunei Săcele, Județul Constanța

2322021/12/22
Modificarea și completarea HCL nr. 165 din 28.09.2021 si nr. 185/05.11.2021 pentru aprobarea ajustării prețului contractelor de achiziție publică de lucrări, conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, a obiectivului de investiții “Reabilitare, refuncționalizare și consolidare Școala Veche Predeal”, proiect finantat prin PNDL
2312021/12/22
Închirierea, prin licitație publică, a parcării P1, parcării P2 și parcării terane Fulg de Nea, precum și a celorlalte parcări terane, totalizând un numar de 1035 locuri de parcare în zona Clăbucet – Cioplea, Predeal
2302021/12/22
Aprobarea actului adiţional nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/2018
2292021/12/22
Aprobarea deschiderii unui cont bancar la Banca Transilvania SA2282021/12/22
Modificarea și completarea art. 7 alin. (1) din procedura de acordare a unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020, O.U.G. nr. 181/2020 și O.U.G. nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, aprobată prin HCL nr. 6/06.11.20202272021/12/22
Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 20222262021/12/22
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20212252021/12/22
Interzicerea circulației pe străzile UAT Predeal a ATV-urilor, snowmobilelor și a altor mijloace de deplasare în teren accidentat, pentru activitățile de agrement și închiriere a acestora2242021/12/22
Modificarea HCL 132/23.07.2021 pentru interzicerea comercializării de produse alimentare și nealimentare, prin rulote, chioșcuri și standuri pe întreaga suprafață a UAT Predeal, cu excepția locurilor special amenajate2232021/12/22
Sscoaterea domnului Tocitu Ionuț-Cristian din contractul de închiriere nr. 4746/09.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 172222021/12/22
Extinderea cabinetului nr. 3, deținut de Cabinet Medical Individual DR. Ciocianu G. Delia - Simona în incinta Policlinicii Predeal, cu cabinetul liber nr. 12212021/12/22
Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Predeal pentru a face parte ca membru din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, constituită la nivelul Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal2202021/12/22
Modificarea art. 1 din HCL nr. 157/28.09.2021 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal
2192021/12/22
Stabilirea cotei de maximum 1,5% aplicată la valoarea de investiție a construcției, destinată administratorilor locuințelor, pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale, în vederea stabilirii chiriilor pentru locuințele ANL
2182021/12/22
Aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Orașul Predeal2172021/12/22
Aprobarea începerii procedurilor legale în vederea înscrierii în CF a dreptului de proprietate al UAT Predeal asupra imobilului teren identificat prin documentația cadastrală – primă înregistrare imobil, întocmită de expert Dragomir Cherhaț Cristian Viorel, înregistrată sub nr. 15873/09.11.20212162021/12/22
Aprobarea începerii procedurilor legale în vederea înscrierii în CF a dreptului de proprietate al UAT Predeal asupra imobilului teren identificat prin nr. cad. vechi 1537 2152021/12/22
Aprobarea începerii procedurilor legale în vederea vânzării a imobilelor terenuri înscrise în CF 103679 Predeal și CF 103680 Predeal, aflate în domeniul privat al UAT Predeal2142021/12/22
Aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea UAT Predeal, identificat prin CF 101716 Predeal, nr. cad. 101716 și întabularea în CF a imobilelor rezultate din dezmembrare2132021/12/22
Aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea UAT Predeal, identificat prin CF 102039 Predeal, nr. cad. 102039 și întabularea în CF a imobilelor rezultate din dezmembrare
2122021/12/22
Aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea UAT Predeal, identificat prin CF 101600 Predeal, nr. cad. 101600 și întabularea în CF a imobilelor rezultate din dezmembrare
2112021/12/22
Încheierea contractelor de asistență și consultanță juridică în vederea asigurării reprezentării în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
2102021/12/22
Aprobarea regulamentului privind taxa specială „Salvamont, Promovare și Dezvoltare Turistică, Înfrumusețare Stațiune”2092021/12/22
Aprobarea prelungirii contractului de administrare nr. 3500/28.12.2018, așa cum a fost modificat prin actul aditional din 24.05.2019, încheiat cu Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA 2082021/12/22
Aprobarea actului adițional nr. 7 la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017, privind modificarea tarifelor de prestație2072021/12/22
Aprobarea modificării HCL 208/2015 privind strategia tarifară pentru perioada 2021 – 2029, practicată de operatorul regional SC RAJA SA 2062021/12/22
Aprobarea regulamentului de aplicare a taxei de curățenie rimăvară/toamnă2052021/12/22
Privind modificarea si completarea HCL nr. 164 din 28.09.2021 si nr. 186/05.11.2021
2042021/12/22
Aprobarea contului de execuţie al bugetului Oraşului Predeal aferent trimestrului III anul 2021
2032021/12/22
Validarea dispoziţiei nr. 155/14.12.2021 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20212022021/12/22
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna decembrie 2021
2012021/12/22
Aprobarea încheierii contractului de comodat privind folosinţa temporară de către Salvamont Predeal a autoturismului marca Peugeot Rifter2002021/11/26
Aprobarea regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere în Orașul Predeal1992021/11/26
Aprobarea cererii de renunțare la dreptul de folosință gratuită asupra imobilului teren obiect al contractului nr. 977/23.01.2007, încheiat în baza Legii 15/20031982021/11/26
Aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea UAT Predeal, identificat prin CF 102275 Predeal, nr. cad. 102275 și întabularea în CF a imobilelor rezultate din dezmembrare

1972021/11/26
Aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea UAT Predeal, identificat prin CF 101946 Predeal, nr. cad. 101946 și întabularea în CF a imobilelor rezultate din dezmembrare
1962021/11/26
Aprobarea rectificarea denumirii proprietarului tabular al imobilului teren înscris în CF 101449 Brașov, nr. top. 13404/2, în suprafață de 10.079 mp1952021/11/26
Aprobarea rectificarea denumirii proprietarului tabular al imobilului teren înscris în CF 128055 Brașov, nr. top. 13404/1, în suprafață de 10.642 mp
1942021/11/26
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea introducerii unor acțiuni pe rolul instanțelor de judecată și a asigurării reprezentării în dosarele pendinte la instanțele competente
1932021/11/26
Aprobarea regulamentul de eliberare a avizului de principiu și a acordului administratorului drumului în cazul construcțiilor de branșamente și racorduri pentru construcțiile deja existente, în conformitate cu Legea 50/1991 și a modificărilor aduse prin Legea nr. 193/2019, lucrări care se execută fără autorizație de construire1922021/11/26
Aprobarea participarii la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, acordul privind sustinerea contributiei financiare proprii si aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investitia “ Eficientizare iluminat public in orasul Predeal, judetul Brasov”1912021/11/26
1902021/11/26
Modificarea si completarea HCL nr. 166 din data de 28.09.20211892021/11/26
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20211882021/11/26
Modificarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului Local Predeal – comisia nr. II – organizarea și dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului, cadastru, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, monumente istorice și de arhitectură1872021/11/26
Modificarea si completarea HCL nr. 164 din 28.09.2021 Pentru aprobarea ajustarii pretului contractelor de achizitie publica, conform Ordonantei Guvernului nr. 15/2021, a obiectivului de investitii “Modernizare strazi-orasul Predeal – etapa II”, proiect finantat prin PNDL1862021/11/05
Modificarea si completarea HCL nr. 165 din 28.09.2021

Aprobarea ajustarii pretului contractului de achizitie publica de lucrari, conform Ordonantei Guvernului nr. 15/2021, a obiectivului de investitii “ Reabilitare, refunctionalizare si consolidare Scoala Veche Predeal”, proiect finantat prin PNDL
1852021/11/05
Aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Realizare canalizare în Timşu de Jos şi renovare sursa de apa Lamba-Timşsu de Jos, oraş Predeal, jud.Braşov ”1842021/11/05
Aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Realizare retea canalizare şi stație de epurare Timişul de Sus, oraş Predeal, jud.Braşov ”1832021/11/05
Aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Asfaltare strazi cartierul Tineretului, oras Predeal, jud. Brasov”1822021/11/05
Aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Pod ce face legatura intre DN1 si strada Teleferic si traverseaza paraul Polistoaca la Predeal “1812021/11/05
Aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție “Pod peste raul Prahova ce face legatura intre DN1 si strada Alexandru I.Cuza, Oras Predeal”1802021/11/05
Aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție “Reparație capitală strada Nicolae Bălcescu, Oraş Predeal, județul Braşov”1792021/11/05
Aaprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție “Extindere şi reabilitare rețea canalizare strada Eroilor 2 şi str Liviu Rebreanu, Oraş Predeal, judetul Braşov”1782021/11/05
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea introducerii unor acțiuni pe rolul instanțelor de judecată și a asigurării reprezentării în dosarele pendinte la instanțele competente
1772021/11/05
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna noiembrie 2021
1762021/11/05
Încetarea mandatului de consilier local al domnului Cristea Răzvan Mihai prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta
1752021/10/29
Introducerea minorului Morar David-Alexandru ca membru în contractul de închiriere nr. 3740/08.04.2009, pentru locuința situată în Predeal, șos. Timișul de Sus, nr. 381742021/10/29
Începerea procedurilor și întocmirea rapoartelor de evaluare în vederea vânzării locuințelor din fondul locativ de stat către titularii contractelor de închiriere care îndeplinesc condițiile legale1732021/10/29
Revocarea HCL 140/20211722021/10/29
Aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea UAT Predeal, identificat prin CF 103084 Predeal, nr. cad. 103084 și întabularea în CF a imobilelor rezultate din dezmembrare1712021/10/29
Revocarea HCL 125/20151702021/10/29
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea introducerii unor acțiuni pe rolul instanțelor de judecată și a asigurării reprezentării în dosarele pendinte la instanțele competente1692021/10/29
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20211682021/10/29
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna octombrie 20211672021/10/29
Aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, a obiectivului de investiții „Servicii de întocmire documentație tehnico-economică, faza PT, verificarea proiectului de către verificatori atestați, asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție “Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, Oraș Predeal, județul Brașov”1662021/09/28
Aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică de lucrări, conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, a obiectivului de investiții “Reabilitare, refuncționalizare și consolidare Școala Veche Predeal”, proiect finanțat prin PNDL

1652021/09/28
Aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, conform OG nr. 15/2021, a obiectivului de investiții “Modernizare străzi - Orașul Predeal – etapa II”, proiect finanțat prin PNDL
1642021/09/28
Aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, conform OG nr. 15/2021, a obiectivului de investiții “Centru de agrement și SPA Predeal – lucrări piscine, saune, instalații tehnologice”
1632021/09/28
Aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, conform OG nr. 15/2021, a obiectivului de investiții “Centru de agrement și SPA Predeal
1622021/09/28
Modificarea anexei 1 din HCL nr. 88/28.05.20211612021/09/28
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 2726/03.03.20081602021/09/28
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3895/20.04.20111592021/09/28
Introducerea domnului Costea Nicolae Marian ca membru în contractul de închiriere nr. 2721/04.03.2008, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 8

1582021/09/28
Desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal
1572021/09/28
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea introducerii unor acțiuni pe rolul instanțelor de judecată și a asigurării reprezentării în dosarele pendinte la instanțele competente
1562021/09/28
Aprobarea continuării lucrărilor pentru rest de executat din cadrul proiectului ”Centru de agrement și SPA Predeal”1552021/09/28
Aprobarea dării în plată de către SC EDIFICIA SERV SRL în sumă de 224.457 lei pentru stingerea creanței pe care Orașul Predeal o are împotriva SC EDIFICIA SERV SRL1542021/09/28
Aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 8.000.000 lei pentru finalizarea obiectivului de investiții "Centru de agrement și SPA Predeal"1532021/09/28
Aprobarea contractării unui contract de servicii de consultanță în gestiunea financiară în vederea evaluării resurselor financiare, precum și indentificarea surselor de capital de la bănci comerciale în scopul finalizării obiectivului de investiții "Centru de agrement și SPA Predeal"
1522021/09/28
Validarea Dispoziţiei nr. 105/21.09.2021 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pe anul 20211512021/09/28
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2021

1502021/09/28
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna septembrie 2021

1492021/09/28
Extinderea locuinței situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38, deținută cu contract de închiriere nr. 4115/08.04.2009 de d-l Gherman Gheorghe
1482021/08/31
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 4122/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și d-na Lupu Genoveva, pentru locuința situată în Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 10, din Lupu Genoveva în Lupu Georgiana, în urma decesului titularului de contract1472021/08/31
Introducerea d-nei Morar Iustina ca membru în contractul de închiriere nr. 3740/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 381462021/08/31
Scoaterea d-lui Tarță Emil-Marian din contractul de închiriere nr. 12/03.01.2017, pentru locuința situată în Predeal, str. Clujului, nr. 4
1452021/08/31
Rezilierea contractelor de închiriere încheiate între Orașul Predeal și titularii contractelor de închiriere pentru locuințele sociale și locuințele din fondul locativ de stat care înregistrează datorii la plata chiriei1442021/08/31
Radierea clauzei speciale din contractele de închiriere încheiate între Orașul Predeal și titularii contractele de închiriere pentru locuințele ANL1432021/08/31
Aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea acordării locuințelor din fondul locativ de stat1422021/08/31
Aprobarea actualizării datelor CF 101034 Predeal, pentru imobilul cu nr. cad. 88-89/6, proprietatea Orașului Predeal și încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 7427/19991412021/08/31
Aprobarea dezmembrării imobilului cu nr. top. 13589/2/2/2/2/2/2/11/2/2/1/1 și a alipirii imobilelor cu nr. top. 13590/3, 13589/2/2/2/2/1/1/b, 13589/2/2/2/2/1/2, 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/220/4, 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/218 și 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/219, toate proprietatea Orașului sau Consiliului Local Predeal, precum și actualizarea datelor Cf, acolo unde este cazul
1402021/08/31
Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire casă de vacanță în Predeal,
Strada Valea Râșnoavei, nr. 55A, CF/top. 102630, proprietate privată persoane fizice
1392021/08/31
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea introducerii unor acțiuni pe rolul instanțelor de judecată și a asigurării reprezentării în dosarele pendinte la instanțele competente1382021/08/31
Aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/20181372021/08/31
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului II anul 20211362021/08/31
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20211352021/08/31
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna august 20211342021/08/31
Intocmirea rapoartelor de evaluare pentru imobilele terenuri lotul nr. 1, nr. cad. 103174, în suprafață de 192 mp, lotul nr. 2, și lotul nr. 3, rezultate din dezmembrarea imobilului înscris în CF 101946, nr. cad. 101946
1332021/07/23
Modificarea și completarea HCL 135/26.10.2012 pentru interzicerea comercializării de produse alimentare și nealimentare prin rulote, chioșcuri și standuri pe întreaga suprafață a UAT Predeal, cu excepția locurilor special amenajate
1322021/07/23
Rezilierea/încetarea contractelor de închiriere încheiate între UAT Predeal și titularii contractelor de închiriere pentru locuințele ANL care înregistrează datorii la plata chiriei
1312021/07/23
Semnarea proceselor-verbale de vecinătate între domeniul public sau privat al UAT Predeal, ori administrat de acesta și proprietățile private (persoane fizice sau juridice)1302021/07/23
Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajaţi în cadrul UAT Predeal, pe semestrul I al anului 2021
1292021/07/23
Introducerea domnului Iepure Adrian Emil ca membru în contractul de închiriere nr. 5309/22.04.2009
1282021/07/23
Scoaterea domnului Sofian Ion din contractul de închiriere nr. 4289/08.04.20091272021/07/23
Scoaterea doamnei Vîlceanu (fostă Bendrea) Elena - Alexandra din contractul de închiriere
nr. 3900/20.04.2011
1262021/07/23
Scoaterea doamnei Budău (fostă Cioran) Diana din contractul de închiriere nr. 3941/08.04.20091252021/07/23
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 4036/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și doamna Stredie Camelușa
1242021/07/23
Modificarea numelui titularului contractului de închiriere nr. 3738/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și d-na Alexe Viorica1232021/07/23
Aprobarea structurii pe specialități a membrilor Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor / cererilor privind repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii1222021/07/23
Aprobarea actelor justificative pentru accesul la locuință și a actelor justificative pentru ierarhizarea prin punctaj, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii1212021/07/23
Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în Orașul Predeal
1202021/07/23
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării și a introducerii unor acțiuni pe rolul instanțelor de judecată1192021/07/23
Aprobarea vânzării către chiriași a locuințelor din imobilul situat în Predeal, localitatea Timișul de Sus, str. Tractorului, nr. 7, Județul Brașov1182021/07/23
Trecerea în domeniul privat al UAT Predeal a imobilului teren identificat prin CF 101683 Brașov, nr. top. 72291172021/07/23
Abrogarea HCL 87/31.05.2007, referitoare la aprobarea unor reglementări de urbanism în Orașul Predeal1162021/07/23
Actualizarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU)1152021/07/23
Completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 30/30.12.2020 referitoare la calendarul de evenimente și activități organizate 1142021/07/23
Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.“ SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1 din Orașul Predeal , Județul Brașov 1132021/07/23
Aprobarea contului de execuţie al bugetului Oraşului Predeal
aferent trimestrului I anul 2021
1122021/07/23
Aprobarea rectificării bugetului local al UAT Predeal pentru anul 2021 1112021/07/23
Aprobarea Studiului de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unitatea administrativ-teritorială Oraşul Predeal, membră a Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov și a proiectului Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018, aprobat prin HCL nr. 30/12.02.2021

1102021/07/13
Aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018
1092021/07/13
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna iulie 2021

1082021/07/13
Revocarea HCL 86/2021 și aprobarea dezmembrării imobilulului proprietatea Orașului Predeal înscris în CF 103081 Predeal
1072021/06/17
Revocarea HCL 65/2021 pentru aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea Orașului Predeal, înscris în CF 103084 Predeal, nr. cad. 1030841062021/06/17
Modificarea HCL 88/2021 referitoare la acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public local de călători utilizate de către Societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Oraşului Predeal1052021/06/17
Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Predeal 1042021/06/17
Încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 7592/05.05.2017, încheiat între Oraşul Predeal şi S.C. I.D.S. LABORATORIES SRL, preluat de ELITE MEDICAL S.R.L.1032021/06/17
Încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 7592/05.05.2017, încheiat între Oraşul Predeal şi S.C. I.D.S. LABORATORIES SRL, preluat de ELITE MEDICAL S.R.L.1022021/05/28
Scoaterea domnului Anastasescu Iulian - Andrei din contractul de închiriere nr. 1379/02.02.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 91012021/05/28
Scoaterea doamnei Todea (fostă Gavai) Beatrice Ioana Andreea din contractul de închiriere nr. 18572/18.12.2018, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 131002021/05/28
Scoaterea doamnei Sălăvăstru (fostă Radu) Paraschiva din contractul de închiriere nr. 3919/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Ceahlău, nr. 6992021/05/28
Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003 pentru sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Criteriilor suplimentare de selecție a solicitanților de terenuri982021/05/28
Completarea HCL 91/2018 pentru aprobarea Regulamentului de eliberare a avizului de spargere și refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Orașului Predeal972021/05/28
Aprobarea modificării și completării Cap. I pct. 2 și pct. 3 din Regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul Orașului Predeal, aprobat prin HCL nr. 121/2016962021/05/28
Aprobarea modificării și completării art. 4 și art. 11 din Regulamentul privind eliberarea autorizațiilor de funcționare operatorilor economici de pe raza Orașului Predeal aprobat prin HCL 255/2013, în forma modificată prin HCL nr. 158/27.12.2018952021/05/28
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2021942021/05/28
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea introducerii unor acțiuni pe rolul instanțelor de judecată932021/05/28
Aprobarea completării art. 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă – Canal” Constanța922021/05/28
Solicitarea de declarare a utilității publice de interes local pentru investiția ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020” și desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Predeal în comisia de cercetare prealabilă912021/05/28
Aprobarea încheierii actului adițional nr. 6 la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017 privind modificarea tarifelor de prestație902021/05/28
Modificarea Regulamentului de salubritate al Orașului Predeal, aprobat prin HCL nr. 41/24.06.2019892021/05/28
Aprobarea acordarii unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public local de călători utilizate de către Societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Oraşului Predeal882021/05/28
Aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 30/12.02.2021 privind acordarea mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane, prin curse regulate, în U.A.T.Predeal
872021/05/28
Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.“ SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1 din Orașul Predeal , Județul Brașov
862021/05/28
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna mai 2021852021/05/28
Aprobarea rectificării CF 100668 Predeal în sensul înscrierii Orașului Predeal în locul Primăriei Predeal ca titular al dreptului de proprietate asupra imobilului teren identificat prin CF 100668 Predeal, nr. cad. 718/1

842021/04/29
Aprobarea începerii demersurilor legale în vederea vânzării terenului obiect al contractului de concesiune nr. 735/2008, în suprafață de 120 mp, situat în Predeal, str. Teleferic, nr. 4
832021/04/29
Retragerea Orașului Predeal din Asociația ”Direcția pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor”822021/04/29
Aprobarea bugetului local al orașului Predeal pentru anul 2021812021/04/29
Vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 106,00 mp, situat în Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 117, înscris în CF 102142 Predeal, nr. cad. 869/3802021/04/09
Vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 4.662,00 mp, situat în Predeal, str. Avram Iancu, fn, înscris în CF 103070 Predeal, nr. cad. 103070792021/04/09
Punerea la dispoziția Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Predeal, a suprafeței de 5 ha, teren forestier, identificat în tarla 103 PD 1140/2, obținută din dezmembrarea parcelei PD 1140/2, în vederea executării sentinței civile nr. 6109/2006 a Judecătoriei Brașov, pronunțată în soluționarea dosarului civil nr. 5201/2006, rămasă definitivă782021/04/09
Completarea HCL nr. 119/2013 referitoare la aprobarea închiderii circulației auto pe drumul comunal 15 Poliștoaca și amenajarea acestei zone ca loc de promenadă772021/04/09
Extinderea locuinței situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 45, deținută cu contract de închiriere de domnul Luncă Vasile762021/04/09
Schimbarea cabinetului nr. 1 deținut de CMI Medicină de Familie dr. Dragomir-Cherhaț I. Daniela-Monica în incinta Policlinicii Predeal, cu cabinetele libere nr. 4 și 5752021/04/09
Aprobarea începerii demersurilor legale în vederea vânzării imobilului teren identificat prin CF 103587 Predeal, nr. cad. 103587,în suprafață de 994 mp, aflat în domeniul privat al Orașului Predeal742021/04/09
Aprobarea începerii demersurilor legale în vederea vânzării imobilului teren identificat prin nr. cad. 598/1, în suprafață de 224 mp, aflat în domeniul privat al Orașului Predeal 732021/04/09
Aprobarea începerii demersurilor legale în vederea vânzării imobilului înscris în CF 100843 Predeal, nr. cad. 100843, aflat în domeniul privat al Orașului Predeal, către titularul contractului de concesiune nr. 145/2006722021/04/09
Aprobarea vânzării directe către Boldan Ștefan Adrian, în condițiile art. 5 din Legea 341/2004 a spațiului comercial situat în Predeal, Timișul de Jos, str. Lamba, nr. 6, imobil înscris în CF 101683, nr. cad. C1 7229, în suprafață de 96,13 mp712021/04/09
Dezlipirea terenului identificat cu nr. cadastral 1657, înscris în CF 102550 Predeal, în două loturi, conform documentației cadastrale, întocmită de către ing. Dragomir Cherhaț Cristian Viorel, pentru întocmirea documentației în vederea scoaterii la vânzare a terenului în suprafață de 206 mp, provenit din dezmembrarea terenului identificat cu nr. cadastral 1657, înscris în CF 102550 Predeal
702021/04/09
Aprobarea transmiterii în folosință gratuită către CNAIR a parcelei de teren necesară reamenajării intersecției DN1 cu str. Teleferic, km 142+300 - 142+518 692021/04/09
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între UAT Predeal, respectiv Statul Român și imobilul înscris în CF 103628 Brașov, nr. top. 13412/13/3, 13412/16/3, 13412/20/3, situat în Predeal, str. Rovine, nr. 5682021/04/09
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între UAT Predeal și imobilul înscris în CF 101238 Predeal, nr. cad. 101238672021/04/09
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între UAT Predeal
și imobilul înscris în CF 101710 Predeal, nr. cad. 188/2, situat în Predeal, Șoseaua Națională, nr. 79
662021/04/09
Aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea Orașului Predeal, înscris în CF 103084 Predeal, nr. cad. 103084652021/04/09
Abrogarea HCL 167/25.10.2007 pentru aprobarea unor documentații de urbanism faza PUD și PUZ și alte cereri de urbanism642021/04/09
Aprobarea execuției bugetare pe anul 2020 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA
632021/04/09
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA622021/04/09
Contractarea unui împrumut intern în valoare de 33.821.595,27 lei612021/04/09
Prelungirea prin act adiţional a duratei contractului de închiriere nr. 24/01.04.2011, încheiat între Oraşul Predeal şi S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A., pentru suprafaţa de 3 mp teren aparţinând domeniului public al Oraşului Predeal602021/04/09
Aprobarea încheierii unor contracte de asistență juridică în temeiul HCL 77/28.09.2012592021/04/09
Aprobarea contractării unui contract de consultanță/asistență/reprezentare în vederea reprezentării intereselor Orașului Predeal prin Primar pentru contractare și refinanțare împrumuturi ale UAT Oraș Predeal la bănci comerciale și Ministerul Finanțelor Publice
582021/04/09
Aprobarea acordării de facilităţi fiscale proprietarilor care execută lucrări de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi a imobilelor individuale, conform art. 456 alin. (2) lit. m şi lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
572021/04/09
Aprobarea acordării unei facilități fiscale pentru SC CARMEN-ANA INTERNAŢIONAL SRL conform Sentinţei civile nr. 1003/CA din 09.12.2020 a Tribunalului Brașov, definitivă562021/04/09
Stabilirea plafonului minim al cuantumului debitelor restante pentru care este stabilită obligaţia organului fiscal de a publica pe pagina de internet listele debitorilor persoane fizice şi persoane juridice care înregistrează debite restante552021/04/09
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului IV anul 2020542021/04/09
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna aprilie 2021532021/04/09
Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Predeal522021/03/19
Confirmarea contractelor de asistență juridică încheiate până în prezent (09.2019-02.2021) în temeiul HCL 77/28.09.2012512021/03/19
Revocarea HCL 64/14.09.2016502021/03/19
Scoaterea domnului Collecchia Enrico din contractul de închiriere nr. 2934/03.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 11492021/03/19
Scoaterea domnului Tampa Vasile din contractul de închiriere nr. 1381/02.02.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 5
482021/03/19
Scoaterea domnului Ionicel Sorin Andrei din contractul de închiriere nr. 1391/02.02.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 13

472021/03/19
Scoaterea domnului Negoiță Dumitru Ciprian din contractul de închiriere nr. 1380/02.02.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 6

462021/03/19
Introducerea minorei Moise Ema Alexandra ca membru în contractul de închiriere nr. 1580/05.02.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 14

452021/03/19
Introducerea minorilor Leu Maria - Ioana și Leu David - Ștefan ca membri în contractul de închiriere nr. 5124/26.05.2006, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 9
442021/03/19
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 5125/26.05.2006 pentru locuința situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 10
432021/03/19
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3675/08.04.2009 pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 4, din Brebeanu Etelca în Vlad Maria, în urma decesului titularului de contract

422021/03/19
Compensarea sumelor achitate pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 11, pentru reparațiile efectuate
412021/03/19
Aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul UAT Predeal
402021/03/19
Aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Predeal392021/03/19
Aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea acordării locuințelor sociale382021/03/19
Aderarea orașului Predeal la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Prahovei în Acțiune”
372021/03/19
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al oraşului Staţiune Predeal, pentru luna martie 2021
362021/03/19
Prelungirea contractului de închiriere pentru locația sediului SC Altitudinea 1040 Predeal SRL352021/02/12
Aprobarea numirii d-lui Damian Alexandru în funcția de administrator al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL342021/02/12
Aprobarea evacuării d-lui Mihalache Florentin Ionuț din locuința situată în Predeal, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5332021/02/12
Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal322021/02/12
Aprobarea actualizării cuantumului chiriilor locuințelor pentru tineri destinate închirierii (ANL), situate în Orașul Predeal, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021312021/02/12
Aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii transportului public local de persoane, prin curse regulate, în UAT Predeal302021/02/12
Aprobarea modificării titularului contractului de închiriere nr. 1408/02.02.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 11, din Andrei Vasile în Rotaru Cornelia, scoaterea din contract a d-lui Andrei Vasile și prelungirea contractului de închiriere292021/02/12
Aprobarea modificării titularului contractului de închiriere nr. 2725/03.03.2008, încheiat între Orașul Predeal și d-nele Gherasim Profira și Gherasim Felicia, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 14, din Gherasim Profira și Gherasim Felicia în Gherasim Profira, în urma decesului d-nei Gherasim Felicia282021/02/12
Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere încheiat între Orașul Predeal și Cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Hârsescu F. Mădălina-Cristina272021/02/12
Aprobarea planului de acțiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001262021/02/12
Aprobarea începerii procedurilor legale necesare în vederea vânzării imobilului teren aflat în domeniul privat al Orașului Predeal, înscris în CF 103070 Predeal, nr. cad. 103070, în suprafață de 4662 mp și a imobilului teren aflat în domeniul privat al Statului Român, înscris în CF 103808 Brașov, nr. top. 13412/1/a/1/1/2/2, în suprafață de 888 mp252021/02/12
Aprobarea începerii procedurilor legale necesare în vederea vânzării imobilului teren aflat în domeniul privat al Orașului Predeal, înscris în CF 101255 Predeal, nr. cad. 869/2, în suprafață de 106 mp242021/02/12
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între imobilul teren situat în Predeal, str. Turda, nr. 2 și str. Turda, aflată în domeniul public al Orașului Predeal, respectiv imobilul teren identificat prin nr. cad. 472/6, aflat în domeniul privat al Primăriei Predeal232021/02/12
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între imobilul teren situat în Predeal, str. Nufărului, nr. 7, proprietatea SC Subex Industries SA
și str. Nufărului și Ceahlău, aflate în domeniul public al Orașului Predeal
222021/02/12
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între imobilul teren situat în Predeal, str. Independenței, nr. 10, proprietatea SC Calla Hotel SRL
și str. Independenței, aflată în domeniul public al Orașului Predeal
212021/02/12
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între imobilul teren situat în Predeal, localitatea Timișul de Jos, Șoseaua Națională, proprietatea SC Bogdan Invest SRL și Șoseaua Națională, Timișul de Jos, aflată în domeniul public al Orașului Predeal202021/02/12
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între imobilul teren situat în Predeal, localitatea Timișul de Sus, str. Tractorului, nr. 26A, și str. Tractorului, aflată în domeniul public al Orașului Predeal
192021/02/12
Aprobarea schimbării obiectului contractului de dare în folosință gratuită
nr. 987/2007, din lotul 35, în suprafață de 350 mp, în lotul 88, cu aceeași suprafață

182021/02/12
Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de dare în folosință gratuită nr. 989/2007
172021/02/12
Aprobarea acordării anuale a câte 5 mc lemn de foc gratuit
d-lui Ștefănescu Ilie – veteran de război – domiciliat în Predeal, Șoseaua Națională, nr. 95
162021/02/12
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, str. Libertății, Orașul Predeal, Județul Brașov”152021/02/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului III al anului 2020142021/02/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului II al anului 2020132021/02/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului I al anului 2020


122021/02/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului IV al anului 2019


112021/02/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal
aferent trimestrului III al anului 2019


102021/02/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului II al anului 2019

92021/02/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului I al anului 2019
82021/02/12
Aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți aferent instituțiilor publice finanțate în anul 2021 din bugetul Orașului Predeal72021/02/12
Aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului local al Orașului Predeal din anii precedenți


62021/02/12
Validarea dispoziției nr. 7/05.01.2021

52021/02/12
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna februarie 2021

42021/02/12
Acordul UAT Predeal pentru grevarea și ipotecarea imobilului construcție Cabana Susai

32021/01/22
Aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF 101406 Predeal, nr. cad. 101406, în trei loturi

22021/01/22
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna ianuarie 2021
12021/01/22
Aprobarea prelungirii contractului de administrare nr. 3500/28.12.2018, așa cum a fost modificat prin actul adițional din 24.05.2019
332020/12/30
Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii
al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Predeal322020/12/30
Rețeaua școlară a localității Predeal ce va funcționa în anul școlar 2021 - 2022


312020/12/30
Aprobarea calendarului de evenimente și activități
organizate în anul 2021 pe raza orașului stațiune Predeal


302020/12/30
Desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din
Consiliul de Administrație al Sanatoriului de Nevroze Predeal

292020/12/30
Desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Predeal
pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal

282020/12/30
Încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 3917/20.04.2011
272020/12/30
Modificarea art. 7.2 alin. 7 din contractul de închiriere nr. 10285/2013
262020/12/30
Prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 9457/19.08.2020
252020/12/30
Încheierea unor acte adiţionale la contractele de închiriere încheiate între Oraşul Predeal şi medicii din Policlinica Predeal
242020/12/30
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 18569/18.12.2008232020/12/30
Stabilirea cuantumului și numărului de burse școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar la stat, la nivelul UAT Predeal222020/12/30
Aprobarea prețului de referință a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietatea publică a orașului Predeal, a volumelor și modului de valorificare a masei lemnoase, a prețurilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasă valorificată prin licitație publică pentru anul 2021
212020/12/30
Aprobarea prețului pe specii și structură dimensională pentru material lemnos fasonat la drum auto, destinat populației/instituțiilor de interes local, a prețurilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasă valorificată prin licitație publică a lemnului fasonat, precum și nivelul maxim al tarifelor
202020/12/30
Aprobarea execuției bugetare pe anul 2019 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA
192020/12/30
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA182020/12/30
Înființarea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Orașului Predeal172020/12/30
Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2021162020/12/30
Validarea dispoziției nr. 147/21.12.2020,
având ca obiect modificarea bugetului local al orașului Predeal pentru anul 2020

152020/12/30
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local
al Oraşului Staţiune Predeal, pentru ședința ordinară din data de 30.12.2020
142020/12/30
Avizarea solicitării de preluare a terenului propus pentru dare în plată
formulată de SC EDIFICIA SERV SRL
132020/12/11
Procedura de analiză și soluționare a cererilor de stingere a creanţelor fiscale prin dare în plată și numirea Comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor de dare în plată122020/12/11
Aprobarea calendarului de evenimente și activități
organizate în luna decembrie 2020pe raza orașului stațiune Predeal
112020/12/11
Aprobarea utilizării în anul 2020
a excedentului bugetului local al Orașului Predeal din anii precedenți
102020/12/11
Aprobarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 202092020/12/11
Aprobarea bugetului local pentru anul 2019, în forma în care a fost depus și aprobat de către Ministerul Finanțelor Publice
82020/12/11
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna decembrie 2020
72020/12/11
Acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 şi O.U.G. nr. 181/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale62020/11/25
Aprobarea Planului urbanistic Zonal “Zonă turistică (extindere hotel și actualizare indicatori urbanistici)” – Predeal, B-dul M. Săulescu, nr. 159, proprietate privată persoane fizice52020/11/25
Aprobarea instituirii unui drept de servitute cu piciorul și auto pentru lotul dominant cu nr. cad. 102997, top 13412/1/a/1/1/1/2/1, 13412/1/a/1/1/2/1, 13412/1/a/1/1/1/1/a/1, pe lotul aservit cu nr. cad. 10307042020/11/25
Stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Predeal32020/11/25
Alegerea viceprimarului Oraşului Staţiune Predeal22020/11/25
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna noiembrie 202012020/11/25
Încetarea delegării d-nei Ungureanu Ioana, consilier în cadrul Consiliului Local Predeal, a exercitării temporare a atribuțiilor viceprimarului Orașului Predeal592019/06/28
Constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar al Orașului Predeal,
a domnului Adam Lucian, ca urmare a demisiei acestuia
582019/06/28
Aprobarea prețului de vânzare pentru Monografia Orașului Stațiune Predeal572019/06/24
Încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 4313/08.04.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Ștefan cel Mare, nr. 15562019/06/24
Modificarea art. 4, pct. 1 din HCL nr. 14/31.01.2019552019/06/24
Modificari la contractul de închiriere nr. 19525/07.12.2017, pentru locuința ANL situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 12, ap. 14542019/06/24
Încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 3908/20.04.2011532019/06/24
Modificari la contractul de închiriere nr. 15094/15.10.2013, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 15522019/06/24
Modificari la contractul de închiriere nr. 3950/20.04.2011, pentru locuința din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 10, ap. 19512019/06/24
Modificari la contractul de închiriere nr. 18563/18.12.2008, pentru locuința ANL situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 8502019/06/24
Schimbarea numelui titularului contractului de închiriere nr. 2676/03.03.2008, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 1, ap. 8,492019/06/24
Modificari la contractul de închiriere nr. 1399/02.02.2009, pentru locuința din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 1482019/06/24
Aprobarea acordării unui ajutor de urgență472019/06/24
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între imobilul înscris în CF 101378 Predeal, nr. cadastral 101378 și proprietatea publică a Orașului Predeal reprezentată de str. Mihai Viteazu și calea de acces la blocul de locuințe din str. Mihai Viteazu, nr. 8B462019/06/24
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între imobilul înscris în CF 100978 Predeal, nr. cadastral 845 și proprietatea publică a Orașului Predeal reprezentată de str. Panduri și imobilul cu nr. cadastral 102129, înscris în CF 102129 Predeal452019/06/24
Aaprobarea vânzării directe în condițiile art. 8 din Legea 15/2003 a imobilului teren obiect al contractului de dare în folosință gratuită nr. 594/16.01.2007, înscris în CF 101479 Predeal442019/06/24
Modificarea structurii unor funcții publice din cadrul Primăriei Orașului Predeal ca urmare a promovării în grad profesional432019/06/24
Stabilirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier juridic - aparat permanent al Consiliului Local Predeal422019/06/24
Aprobarea noului regulament al serviciului de salubritate al Orașului Predeal412019/06/24
Aprobarea actului adițional nr.5 la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017402019/06/24
Acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov392019/06/24
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal administrat de Ocolul Silvical Orașului Râșnov RA382019/06/24
Aprobarea execuției bugetare pe anul 2018 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA372019/06/24
Confirmarea contractelor de asistență juridică încheiate până în prezent (2018-2019) în temeiul HCL 77/28.09.2012
362019/06/24
Aprobarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2019352019/06/11
Privind utilizarea excedentului anilor precedenti aferent instituțiilor publice
finanțate in anul 2019 din bugetul Orașului Predeal
342019/06/11
Aprobarea utilizării in anul 2019 a excedentului bugetului local al Orașului Predeal din anii precedenti332019/06/11
Constatarea incetarii aplicabilității HCL nr. 19/21.03.2019, începând cu 10.04.2019322019/06/11
Aprobarea delegării d-nei Ungureanu Ioana, consilier în cadrul Consiliului Local al Orașului Predeal, a exercitării temporare a atribuțiilor viceprimarului Orașului Predeal312019/04/01
Revocarea HCL nr. 20/21.03.2019
referitoare la aprobarea delegării d-nei Ungureanu Ioana, consilier în cadrul Consiliului Local al Orașului Predeal, pentru exercitarea temporară a atribuțiilor viceprimarului Orașului Predeal
302019/04/01
Alegerea președintelui de ședința al Consiliului Local al Orașului Stațiune Predeal, pe o perioada de 3 (trei) luni292019/04/01
Hotărâre a Consiliului Local Predeal282019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal272019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal262019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal252019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal242019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal232019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal222019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal212019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal202019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal192019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal182019/03/15
Hotărâre a Consiliului Local Predeal172019/03/15
Hotărâre a Consiliului Local Predeal162019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal152019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal142019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal132019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal122019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal112019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal102019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal92019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal82019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal72019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal62019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal52019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal42019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal32019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal22019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal12019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1702018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1692018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1682018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1672018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1662018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1652018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1642018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1632018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1622018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1612018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1602018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1592018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1582018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1572018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1562018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1552018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1542018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1532018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1522018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1512018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1502018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1492018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1482018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1472018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1462018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1452018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1442018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1432018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1422018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1412018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1402018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1392018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1382018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1372018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1362018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1352018/10/09
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1342018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1332018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1322018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1312018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1302018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1292018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1282018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1272018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1262018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1252018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1242018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1232018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1222018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1212018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1202018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1192018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1182018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1172018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1162018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1152018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1142018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1132018/08/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1122018/08/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1112018/08/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1102018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1092018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1082018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1072018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1062018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1052018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1042018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1032018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1022018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1012018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1002018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal992018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal982018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal972018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal962018/06/14
Aplicarea prevederilor OUG nr.109/2011 de către Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Apa Canal - Constanţa”952018/05/31
Cesionarea creantelor SC Sabido Ski SRL pe care le are de incasat Primaria Predeal942018/05/31
Scaderea impozitului pe teren si a accesorilor pentru terenuri dublu impozitate 932018/05/31
Aprobarea Avizului de Oportunitate nr. 01/2018, intocmit de Serviciul de Urbanism al Primariei Predeal – arh. Trandafir Violeta si aprobat de Vicerimarul Orasului Predeal - Sebastian Flesieru, la solicitarea S.C.Predeal Imob SRL, privind PUZ „Ansamblu cu functiuni hoteliere, comert, servicii, aparthotel, alimentatie publica- Poiana Narciselor nr.19, Predeal”922018/05/31
Aprobarea regulamentului pentru eliberarea Avizului de spargere si refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al Orasului Predeal912018/05/31
Aprobarea Metodologiei de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale si bugetare datorate bugetului local al Orasului Predeal902018/05/31
Aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din cadrul administraţiei publice locale a Oraşului Predeal, pentru anul 2018892018/05/31
Schimbarea numelui titularului contractului de închiriere nr. 3899/20.04.2011 pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 9, ap. 2 882018/05/31
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul neinscris in CF nr.cad. vechi1 1191 si domeniul public al orasului Predeal, strazile Independentei si Unirii872018/05/31
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 100247 Predeal, nr.cadastral 117,si domeniul public al orasului Predeal respectiv strazile Vasile Criste si Mihai Viteazu862018/05/31
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 102974 Predeal, nr.cadastral 57/1/4/1,si domeniul privat al orasului Predeal inscris in CF102966 Predeal,nr.cadastral 57/1/3,imobilul inscris in CF 102897,nr.cad.57/1/4/2 si nr.cadastral vechi 1666 proprietatea Primariei Predeal, inscrisa la pozitia 146/1995852018/05/31
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 102897 Predeal, nr.cadastral 57/1/4/2,si domeniul privat al Primariei Predeal inscris in CF102966 Predeal,nr.cadastral 57/1/3,si CF 102974 Predeal,nr.cad.57/1/4/1842018/05/31
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 102973 Predeal, nr.cadastral 57/1/1/2, si domeniul privat al Primariei Predeal inscris in CF102966 Predeal,nr.cadastral 57/1/3,si CF 102968 Predeal,nr.cad.57/1/1/1832018/05/31
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 102966 Predeal,nr.cadastral 57/1/1/1,CF 102897 Predeal,nr.cad.57/1/4/2 CF 102974 Predeal,nr.cad.57/1/4/1822018/05/31
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 102968 Predeal, nr.cadastral 57/1/1/1,si domeniul privat al Primariei Predeal inscris in CF102973 Predeal,nr.cadastral 57/1/1 /2 ,si CF 102966 Predeal,nr.cad.57/1/3812018/05/31
Aprobarea radierii dreptului de proprietate al Consiliului Local Predeal asupra imobilului-teren inscris in CF 102898 Predeal, nr.cadastral 359,si inscrierea dreptului de proprietate al orasului Predeal802018/05/31
Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii « SF Iluminat public zona Malu Ursului792018/05/31
Completarea HCL 46/2018 in sensul pumerii gratuite la dispozitia RAJA Constanta, pe durata efectuarii lucrarilor a suprafețelor de teren necesare construirii și punerii în funcțiune a obiectivelor din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020”782018/04/26
Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din cadrul administraţiei publice locale a Oraşului Predeal, pentru anul 2018772018/04/24
Soluţionarea unor cereri de schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii (ANL)762018/04/24
Modificarea contractului de închiriere nr. 3918/20.04.2011, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 11, ap. 10752018/04/24
Modificarea contractului de închiriere nr. 3937/20.04.2011, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 11, ap. 4742018/04/24
Aprobarea repartizării locuinţei sociale libere din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 14, conform listei de priorităţi pe anul 2018 în vederea acordării unei locuinţe sociale732018/04/24
Incetarea cu acordul părţilor a contractului de închiriere nr. 18573/18.12.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 14722018/04/24
Aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Oraşul Predeal712018/04/24
Aprobarea instituirii unui drept de servitute cu piciorul si auto702018/04/24
Darea in folosinta gratuita a unui spațiu situat în incinta gradinitei vechi din strada Poiana Narciselor nr.14 in vederea relocarii sediului Postului de Jandarmerie Montana Predeal692018/04/24
Aprobarea Caietului de sarcini in vederea scoaterii la licitatie publica a terenurilor destinate amplasarii de panouri publicitare pe domeniul public si privat al Orasului Predeal682018/04/24
Completarea HCL 46/2018 in sensul punerii gratuite la dispozitia RAJA Constanta, pe durata efectuarii lucrarilor a suprafețelor de teren necesare construirii și punerii în funcțiune a obiectivelor din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020”672018/04/24
Aprobarea cererii de renuntare la folosinta gratuita supra terenului obiect al Contractului nr.591/16.01.2007 incheiat in baza L.15/2003662018/04/24
Modificarea titularului, din contractul de concesiune nr. 2712/ 26. 06. 1995 652018/04/24
Aprobarea Notelor conceptuale si a Temelor de proiectare pentru unele obiective de investitii cuprinse in Programul de investitii pe anul 2018642018/04/24
Aprobarea contului de execuţie al bugetului Oraşului Predeal aferent trimestrului I 2018632018/04/24
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pe o perioadă de 3 (trei) luni622018/04/24
Aprobarea lucrarii intocmita de expert topo Boariu Lucian pentru punerea in aplicare a Sentintei civile 60/S/2011612018/03/27
Aprobarea radierii Consiliului Local Predeal si inscrierea ca proprietar Orasul Predeal,in CF-urile care fac obiectul schimbului de terenuri obiect al Sentintei civile 60/S/2011,in Poiana lui Manole602018/03/27
Aprobarea modificarii art.1 din HCL 19/28.02.2018 privind aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului bugetului local al Orasului Predeal din anii precedenti592018/03/27
Aprobarea raportului de evaluare nr.4/31.01.2018 a bunurilor mobile si valorificarea prin licitatie publica deschisa aflate in proprietatea Primariei Orasului Predeal582018/03/27
Incetarea aplicabilitatii HCL nr.209/2017 si nr. 216/2017, incepand cu data prezentei hotarari572018/03/27
Aprobarea listei de priorităţi pe anul 2018, în vederea repartizării locuinţelor sociale
562018/03/27
Modificarea contractului de închiriere nr. 4673/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, nr. 12
552018/03/27
Modificarea contractului de închiriere nr. 18567/18.12.2008, pentru locuinţa ANL situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 8de închiriere nr. 4673/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, nr. 12
542018/03/27
Modificarea contractului de închiriere nr. 13/03.01.2017 pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 5
532018/03/27
Modificarea contractului de închiriere nr. 2800/03.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 18522018/03/27
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 100159 Predeal, nr.cadastral 100159 ,situat pe Valea Rasnoavei, si paraul Rasnoava512018/03/27
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 100163 Predeal, nr.cadastral 100163 ,situat pe Valea Rasnoavei, si paraul Rasnoava502018/03/27
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 100167 Predeal, nr.cadastral 100167 ,situat pe Valea Rasnoavei, si paraul Rasnoava492018/03/27
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 100024 Predeal, nr.cadastral 4/2 ,situatpe B-dul Mihail Saulescu nr.123, si proprietatea orasului Predeal482018/03/27
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 105494 Brasov, nr.top 13412/1/a/1/1/1/2/1,13412/1/a//1/1/2/1,13412/1/a/1/1/1/1/a/1 ,situat pe B-dul Mihail Saulescu nr.159, si proprietatea orasului Predeal inscrisa in CF 133291 Predeal,nr.top 13412/1/a/1/2/1/1/1/1/1472018/03/27
Darea în folosință gratuită pe durata derularii lucrarilor de construire, a suprafețelor de teren din domeniul public al orașului Predeal și privind darea în folosință pe toată perioada execuției lucrărilor a străzilor, în vederea construirii și punerii în funcțiune a obiectivelor din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020”462018/03/27
Incetarea contractului de concesiune nr. 725/ 21. 01. 2008452018/03/27
Modificarea titularului, din contractul de concesiune nr. 8356/ 24. 07. 2003 si 7098/18.12.1996442018/03/27
Modificarea componenţei Comisiei de validare a mandatelor consilierilor si a Comisiei nr.1 ale Consiliului Local Predeal432018/03/27
Aprobarea modificarii si completarii anexei la HCL nr.212/2017 referitoare la bunurile predate către SC Raja S.A. prin HCL nr.115/2017422018/03/12
Predarea către SC Raja S.A. a unor bunuri concesionate necesare realizării serviciului delegat pentru sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare în Oraşul Predeal412018/03/12
Aprobarea Studiului de Fezablitate revizuit si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiilor propuse in orasul Predeal si a alocarii din bugetul local a valorii ofinantarii aferenta «Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014-2020402018/03/12
Aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de servicii de deszapezire si combatere polei pe raza orasului Predeal392018/03/12
Aprobarea bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 2018382018/03/12
Aprobarea actului aditional la contractul de concesiune nr.3271/19.07.1995 372018/02/28
Aprobarea repartizării locuinţelor sociale libere din Predeal, str. Poiana Narciselor către solicitanţii înscrişi pe lista priorităţi pe anul 2017 în vederea acordării unei locuinţe sociale362018/02/28
Actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L) situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018352018/02/28
Modificarea contractului de închiriere nr. 1579/05.02.2009, pentru locuinţa din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 1342018/02/28
Modificarea contractului de închiriere nr. 2619/04.03.2008, pentru locuinţa din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 4, ap. 12332018/02/28
Modificarea contractului de închiriere nr. 2794/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 5, ap. 11322018/02/28
Privind încheierea a două contracte de închiriere pentru spaţiul locativ situat în Predeal, str. Ştefan cela Mare, nr. 15
312018/02/28
Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru fondul forestier proprietatea Orasului Predeal administrat de Ocolul Silvic al Orasului Rasnov RA
302018/02/28
Aprobarea Executiei bugetare pe anul 2017 pentru fondul forestier proprietatea Orasului Predeal administrat de Ocolul Silvic al Orasului Rasnov RA292018/02/28
Aprobarea aderării Comunei Mihai Viteazu, judeţul Constanţa la Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanţa (ADI)282018/02/28
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilele din Predeal,Timisu de Sus-Poiana lui Manole,proprietatea Consiliului Local Predeal si drum-proprietatea Municipiului Brasov272018/02/28
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilele din Predeal,Timisu de Sus-Poiana lui Manole,proprietatea Consiliului Local Predeal si drum-proprietatea Consiliului Local Predeal262018/02/28
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilele din Predeal,Timisu de Sus-Poiana lui Manole,proprietatea Consiliului Local Predeal si drum-proprietatea Consiliului Local Predeal252018/02/28
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilele din Predeal,Timisu de Sus-Poiana lui Manole,proprietatea Consiliului Local Predeal si drum-proprietatea Consiliului Local Predeal242018/02/28
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul neinscris in CF, nr.cadastral vechi 819,strada Caprioarei si padurea orasului Predeal Din UP X U.A. 59A232018/02/28
Aprobarea acordarii dreptului de folosinta gratuita,pe durata existentei constructiilor pentru manastirea SF.Nicolae din Predeal asupra imobilului cu nr.cadastral vechi 1549/1,cadastru nedefinitiv 905,CFN 1202 Predeal222018/02/28
Aprobarea atribuirii si incheierii contractului de servicii de deszapezire si combatere polei pe raza orasului Predeal212018/02/28
Aprobarea contului de execuţie al bugetului Oraşului Predeal pe anul 2017202018/02/28
Aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului bugetului local al Orasului Predeal din anii precedenti192018/02/28
Utilizarea excedentului anilor precedenti aferent institutiilor publice finantate in anul 2018 din bugetul Orasului Predeal182018/02/28
Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Oraşului Predeal, al dl. Albulet Gabriel Eugen172018/02/28
Aprobarea dezmembrarii imobilului proprietatea Consiliului Local Predeal, inscris in CF 102810 Predeal in doua loturi162018/01/31
Confirmarea contractelor de asistenta juridica incheiate pana in prezent in temeiul HCL 77/28.09.2012152018/01/31
Modificarea contractului de închiriere nr. 6980/28.05.2009, pentru locuinţa din Predeal, str. Unirii, nr. 18142018/01/31
Aprobarea repartizării locuinţelor sociale libere din Predeal, str. Poiana Narciselor către solicitanţii înscrişi pe lista priorităţi pe anul 2017 în vederea acordării unei locuinţe sociale132018/01/31
Soluţionarea unor cereri de schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii (ANL)122018/01/31
Schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 1381/02.02.2009 pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 5112018/01/31
Modificarea contractului de închiriere nr. 19531/07.12.2017 pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 12, ap. 24102018/01/31
Aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare şi a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorităţi, în vederea acordării unei locuinţe sociale92018/01/31
Majorarea tarifelor la abonamentele de transport în comun de calători gratuite şi subvenţionate82018/01/31
Aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/200172018/01/31
Stabilirea salariilor de bază și aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal și serviciilor subordonate Consiliului Local Predeal , începând cu data de 01 ianuarie 201862018/01/31
Eliberare acordului pentru executare lucrari de Construire retea CATV si digitala de banda larga pe str.Libertatii,catre SC UPC Romania SRL52018/01/31
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 135178 Brasov, nr.topo 13500/1/a si domeniul public al orasului Predeal,respectiv B-dul Libertatii si str.Barbu Delavrancea42018/01/31
Incetarea contractului de concesiune nr. 82/ 04. 01. 200032018/01/31
Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului financiar pe anul 201722018/01/09
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pe o perioadă de 3 (trei) luni12018/01/09
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2232017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2222017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2212017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2202017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2192017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2182017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2172017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2162017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2152017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2142017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2132017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2122017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2112017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2102017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2092017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2082017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2072017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2062017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2052017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2042017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2032017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2022017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2012017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2002017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1992017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1982017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1972017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1962017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1952017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1942017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1932017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1922017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1912017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1902017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1892017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1882017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1872017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1862017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1852017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1842017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1832017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1822017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1812017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1802017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1792017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1782017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1772017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1762017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1752017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1742017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1732017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1722017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1712017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1702017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1692017/11/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1682017/11/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1672017/11/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1662017/11/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1652017/11/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1642017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1632017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1622017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1612017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1602017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1592017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1582017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1572017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1562017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1552017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1542017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1532017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1522017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1512017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1502017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1492017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1482017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1472017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1462017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1452017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1442017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1432017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1422017/10/16
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1412017/10/16
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1402017/10/16
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1392017/10/16
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1382017/10/16
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1372017/10/16
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1362017/10/16
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1352017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1342017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1332017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1322017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1312017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1302017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1292017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1282017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1272017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1262017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1252017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1242017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1232017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1222017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1212017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1202017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1192017/09/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1182017/09/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1172017/09/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1162017/09/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1152017/07/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1142017/07/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1132017/07/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1122017/07/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1112017/07/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1102017/07/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1092017/07/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1082017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1072017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1062017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1052017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1042017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1032017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1022017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1012017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1002017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal992017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal982017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal972017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal962017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal952017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal942017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal932017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal922017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal912017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal902017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal892017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal882017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal872017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal862017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal852017/04/10
Hotărâre a Consiliului Local Predeal842017/04/10
Hotărâre a Consiliului Local Predeal832017/04/10
Hotărâre a Consiliului Local Predeal822017/04/10
Hotărâre a Consiliului Local Predeal812017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal802017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal792017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal782017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal772017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal762017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal752017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal742017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal732017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal722017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal712017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal702017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal692017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal682017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal672017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal662017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal652017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal642017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal632017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal622017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal612017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal602017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal592017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal582017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal572017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal562017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal552017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal542017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal532017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal522017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal512017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal502017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal492017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal482017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal472017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal462017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal452017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal442017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal432017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal422017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal412017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal402017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal392017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal382017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal372017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal362017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal352017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal342017/02/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal332017/02/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal322017/02/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal312017/02/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal302017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal292017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal282017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal272017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal262017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal252017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal242017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal232017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal222017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal212017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal202017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal192017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal182017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal172017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal162017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal152017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal142017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal132017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal122017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal112017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal102017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal92017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal82017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal72017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal62017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal52017/01/09
Hotărâre a Consiliului Local Predeal42017/01/09
Hotărâre a Consiliului Local Predeal32017/01/09
Hotărâre a Consiliului Local Predeal22017/01/09
Hotărâre a Consiliului Local Predeal12017/01/09
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1702016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1692016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1682016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1672016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1662016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1652016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1642016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1632016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1622016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1612016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1602016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1592016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1582016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1572016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1562016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1552016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1542016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1532016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1522016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1512016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1502016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1492016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1482016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1472016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1462016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1452016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1442016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1432016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1422016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1412016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1402016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1392016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1382016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1372016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1362016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1352016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1342016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1332016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1322016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1312016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1302016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1292016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1282016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1272016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1262016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1252016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1242016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1232016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1222016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1212016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1202016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1192016/11/24
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1182016/11/24
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1172016/11/24
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1162016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1152016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1142016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1132016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1122016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1112016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1102016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1092016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1082016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1072016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1062016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1052016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1042016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1032016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1022016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1012016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1002016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal992016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal982016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal972016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal962016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal952016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal942016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal932016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal922016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal912016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal902016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal892016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal882016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal872016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal862016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal852016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal842016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal832016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal822016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal812016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal802016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal792016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal782016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal772016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal762016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal752016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal742016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal732016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal722016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal712016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal702016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal692016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal682016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal672016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal662016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal652016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal642016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal632016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal622016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal612016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal602016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal592016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal582016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal572016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal562016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal552016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal542016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal532016/08/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal522016/08/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal512016/08/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal502016/08/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal492016/08/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal482016/08/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal472016/08/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal462016/08/31
Validarea mandatului de consilier local al d-nei Frentiu Cristina Gabriela si includerea acesteia in componenta Consiliului Local Predeal452016/08/01
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre Orasul Predeal si imobilul inscris in CF 102113 Predeal ( CF vechi nr. 337A+8 ), nr. cad. 177/1/1/3442016/08/01
Aprobarea scoaterii la concurs a functiilor contractuale de executie prevazute in organigrama Casei de Cultura Predeal si constituirea comisiei de concurs / solutionare contestatii432016/08/01
Aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa si canal in Orasul Predeal422016/08/01
Incetarea contractului de concesiune nr.4065/25.03.2003412016/08/01
Aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Predeal pentru anul 2016402016/08/01
Hotărâre a Consiliului Local Predeal392016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal382016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal372016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal362016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal352016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal342016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal332016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal322016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal312016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal302016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal292016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal282016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal272016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal262016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal252016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal242016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal232016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal222016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal212016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal202016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal192016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal182016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal172016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal162016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal152016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal142016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal132016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal122016/07/14
Aprobarea contului de executie al bugetului Orasului Predealaferent trimestrului II 2016112016/07/14
Aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 2016102016/07/14
Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Predeal si a competentelor Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Predeal92016/07/14
Prelungirea contractului de finantare nr. 3588/20.12.2012 pentru proiectul cod SMIS 40896 ”Centru de agrement si SPA Predeal” si aprobarea cheltuielilor estimate necesare finalizării acestuia82016/07/04
Prelungirea contractului de finantare nr. 3993/17.12.2013 pentru proiectul cod SMIS 45717 ”Accesibilitate in ziona turistica Clabucet-Cioplea-Predeal” si aprobarea cheltuielilor estimate necesare finalizării acestuia72016/07/04
Hotărâre a Consiliului Local Predeal62016/06/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal52016/06/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal42016/06/23
Skip to content