Hotărâri ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local Predeal

TitluNr. HotarareDataDocument
Aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, a obiectivului de investiții „Servicii de întocmire documentație tehnico-economică, faza PT, verificarea proiectului de către verificatori atestați, asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție “Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, Oraș Predeal, județul Brașov”1662021/09/28
Aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică de lucrări, conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, a obiectivului de investiții “Reabilitare, refuncționalizare și consolidare Școala Veche Predeal”, proiect finanțat prin PNDL

1652021/09/28
Aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, conform OG nr. 15/2021, a obiectivului de investiții “Modernizare străzi - Orașul Predeal – etapa II”, proiect finanțat prin PNDL
1642021/09/28
Aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, conform OG nr. 15/2021, a obiectivului de investiții “Centru de agrement și SPA Predeal – lucrări piscine, saune, instalații tehnologice”
1632021/09/28
Aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, conform OG nr. 15/2021, a obiectivului de investiții “Centru de agrement și SPA Predeal
1622021/09/28
Modificarea anexei 1 din HCL nr. 88/28.05.20211612021/09/28
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 2726/03.03.20081602021/09/28
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3895/20.04.20111592021/09/28
Introducerea domnului Costea Nicolae Marian ca membru în contractul de închiriere nr. 2721/04.03.2008, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 8

1582021/09/28
Desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal
1572021/09/28
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea introducerii unor acțiuni pe rolul instanțelor de judecată și a asigurării reprezentării în dosarele pendinte la instanțele competente
1562021/09/28
Aprobarea continuării lucrărilor pentru rest de executat din cadrul proiectului ”Centru de agrement și SPA Predeal”1552021/09/28
Aprobarea dării în plată de către SC EDIFICIA SERV SRL în sumă de 224.457 lei pentru stingerea creanței pe care Orașul Predeal o are împotriva SC EDIFICIA SERV SRL1542021/09/28
Aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 8.000.000 lei pentru finalizarea obiectivului de investiții "Centru de agrement și SPA Predeal"1532021/09/28
Aprobarea contractării unui contract de servicii de consultanță în gestiunea financiară în vederea evaluării resurselor financiare, precum și indentificarea surselor de capital de la bănci comerciale în scopul finalizării obiectivului de investiții "Centru de agrement și SPA Predeal"
1522021/09/28
Validarea Dispoziţiei nr. 105/21.09.2021 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pe anul 20211512021/09/28
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2021

1502021/09/28
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna septembrie 2021

1492021/09/28
Extinderea locuinței situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38, deținută cu contract de închiriere nr. 4115/08.04.2009 de d-l Gherman Gheorghe
1482021/08/31
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 4122/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și d-na Lupu Genoveva, pentru locuința situată în Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 10, din Lupu Genoveva în Lupu Georgiana, în urma decesului titularului de contract1472021/08/31
Introducerea d-nei Morar Iustina ca membru în contractul de închiriere nr. 3740/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 381462021/08/31
Scoaterea d-lui Tarță Emil-Marian din contractul de închiriere nr. 12/03.01.2017, pentru locuința situată în Predeal, str. Clujului, nr. 4
1452021/08/31
Rezilierea contractelor de închiriere încheiate între Orașul Predeal și titularii contractelor de închiriere pentru locuințele sociale și locuințele din fondul locativ de stat care înregistrează datorii la plata chiriei1442021/08/31
Radierea clauzei speciale din contractele de închiriere încheiate între Orașul Predeal și titularii contractele de închiriere pentru locuințele ANL1432021/08/31
Aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea acordării locuințelor din fondul locativ de stat1422021/08/31
Aprobarea actualizării datelor CF 101034 Predeal, pentru imobilul cu nr. cad. 88-89/6, proprietatea Orașului Predeal și încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 7427/19991412021/08/31
Aprobarea dezmembrării imobilului cu nr. top. 13589/2/2/2/2/2/2/11/2/2/1/1 și a alipirii imobilelor cu nr. top. 13590/3, 13589/2/2/2/2/1/1/b, 13589/2/2/2/2/1/2, 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/220/4, 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/218 și 13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/219, toate proprietatea Orașului sau Consiliului Local Predeal, precum și actualizarea datelor Cf, acolo unde este cazul
1402021/08/31
Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire casă de vacanță în Predeal,
Strada Valea Râșnoavei, nr. 55A, CF/top. 102630, proprietate privată persoane fizice
1392021/08/31
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea introducerii unor acțiuni pe rolul instanțelor de judecată și a asigurării reprezentării în dosarele pendinte la instanțele competente1382021/08/31
Aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/20181372021/08/31
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului II anul 20211362021/08/31
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20211352021/08/31
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna august 20211342021/08/31
Intocmirea rapoartelor de evaluare pentru imobilele terenuri lotul nr. 1, nr. cad. 103174, în suprafață de 192 mp, lotul nr. 2, și lotul nr. 3, rezultate din dezmembrarea imobilului înscris în CF 101946, nr. cad. 101946
1332021/07/23
Modificarea și completarea HCL 135/26.10.2012 pentru interzicerea comercializării de produse alimentare și nealimentare prin rulote, chioșcuri și standuri pe întreaga suprafață a UAT Predeal, cu excepția locurilor special amenajate
1322021/07/23
Rezilierea/încetarea contractelor de închiriere încheiate între UAT Predeal și titularii contractelor de închiriere pentru locuințele ANL care înregistrează datorii la plata chiriei
1312021/07/23
Semnarea proceselor-verbale de vecinătate între domeniul public sau privat al UAT Predeal, ori administrat de acesta și proprietățile private (persoane fizice sau juridice)1302021/07/23
Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajaţi în cadrul UAT Predeal, pe semestrul I al anului 2021
1292021/07/23
Introducerea domnului Iepure Adrian Emil ca membru în contractul de închiriere nr. 5309/22.04.2009
1282021/07/23
Scoaterea domnului Sofian Ion din contractul de închiriere nr. 4289/08.04.20091272021/07/23
Scoaterea doamnei Vîlceanu (fostă Bendrea) Elena - Alexandra din contractul de închiriere
nr. 3900/20.04.2011
1262021/07/23
Scoaterea doamnei Budău (fostă Cioran) Diana din contractul de închiriere nr. 3941/08.04.20091252021/07/23
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 4036/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și doamna Stredie Camelușa
1242021/07/23
Modificarea numelui titularului contractului de închiriere nr. 3738/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și d-na Alexe Viorica1232021/07/23
Aprobarea structurii pe specialități a membrilor Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor / cererilor privind repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii1222021/07/23
Aprobarea actelor justificative pentru accesul la locuință și a actelor justificative pentru ierarhizarea prin punctaj, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii1212021/07/23
Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în Orașul Predeal
1202021/07/23
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării și a introducerii unor acțiuni pe rolul instanțelor de judecată1192021/07/23
Aprobarea vânzării către chiriași a locuințelor din imobilul situat în Predeal, localitatea Timișul de Sus, str. Tractorului, nr. 7, Județul Brașov1182021/07/23
Trecerea în domeniul privat al UAT Predeal a imobilului teren identificat prin CF 101683 Brașov, nr. top. 72291172021/07/23
Abrogarea HCL 87/31.05.2007, referitoare la aprobarea unor reglementări de urbanism în Orașul Predeal1162021/07/23
Actualizarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU)1152021/07/23
Completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 30/30.12.2020 referitoare la calendarul de evenimente și activități organizate 1142021/07/23
Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.“ SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1 din Orașul Predeal , Județul Brașov 1132021/07/23
Aprobarea contului de execuţie al bugetului Oraşului Predeal
aferent trimestrului I anul 2021
1122021/07/23
Aprobarea rectificării bugetului local al UAT Predeal pentru anul 2021 1112021/07/23
Aprobarea Studiului de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unitatea administrativ-teritorială Oraşul Predeal, membră a Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov și a proiectului Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018, aprobat prin HCL nr. 30/12.02.2021

1102021/07/13
Aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018
1092021/07/13
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna iulie 2021

1082021/07/13
Revocarea HCL 86/2021 și aprobarea dezmembrării imobilulului proprietatea Orașului Predeal înscris în CF 103081 Predeal
1072021/06/17
Revocarea HCL 65/2021 pentru aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea Orașului Predeal, înscris în CF 103084 Predeal, nr. cad. 1030841062021/06/17
Modificarea HCL 88/2021 referitoare la acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public local de călători utilizate de către Societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Oraşului Predeal1052021/06/17
Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Predeal 1042021/06/17
Încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 7592/05.05.2017, încheiat între Oraşul Predeal şi S.C. I.D.S. LABORATORIES SRL, preluat de ELITE MEDICAL S.R.L.1032021/06/17
Încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 7592/05.05.2017, încheiat între Oraşul Predeal şi S.C. I.D.S. LABORATORIES SRL, preluat de ELITE MEDICAL S.R.L.1022021/05/28
Scoaterea domnului Anastasescu Iulian - Andrei din contractul de închiriere nr. 1379/02.02.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 91012021/05/28
Scoaterea doamnei Todea (fostă Gavai) Beatrice Ioana Andreea din contractul de închiriere nr. 18572/18.12.2018, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 131002021/05/28
Scoaterea doamnei Sălăvăstru (fostă Radu) Paraschiva din contractul de închiriere nr. 3919/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Ceahlău, nr. 6992021/05/28
Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003 pentru sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Criteriilor suplimentare de selecție a solicitanților de terenuri982021/05/28
Completarea HCL 91/2018 pentru aprobarea Regulamentului de eliberare a avizului de spargere și refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Orașului Predeal972021/05/28
Aprobarea modificării și completării Cap. I pct. 2 și pct. 3 din Regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul Orașului Predeal, aprobat prin HCL nr. 121/2016962021/05/28
Aprobarea modificării și completării art. 4 și art. 11 din Regulamentul privind eliberarea autorizațiilor de funcționare operatorilor economici de pe raza Orașului Predeal aprobat prin HCL 255/2013, în forma modificată prin HCL nr. 158/27.12.2018952021/05/28
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2021942021/05/28
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea introducerii unor acțiuni pe rolul instanțelor de judecată932021/05/28
Aprobarea completării art. 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă – Canal” Constanța922021/05/28
Solicitarea de declarare a utilității publice de interes local pentru investiția ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020” și desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Predeal în comisia de cercetare prealabilă912021/05/28
Aprobarea încheierii actului adițional nr. 6 la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017 privind modificarea tarifelor de prestație902021/05/28
Modificarea Regulamentului de salubritate al Orașului Predeal, aprobat prin HCL nr. 41/24.06.2019892021/05/28
Aprobarea acordarii unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public local de călători utilizate de către Societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Oraşului Predeal882021/05/28
Aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 30/12.02.2021 privind acordarea mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane, prin curse regulate, în U.A.T.Predeal
872021/05/28
Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.“ SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1 din Orașul Predeal , Județul Brașov
862021/05/28
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna mai 2021852021/05/28
Aprobarea rectificării CF 100668 Predeal în sensul înscrierii Orașului Predeal în locul Primăriei Predeal ca titular al dreptului de proprietate asupra imobilului teren identificat prin CF 100668 Predeal, nr. cad. 718/1

842021/04/29
Aprobarea începerii demersurilor legale în vederea vânzării terenului obiect al contractului de concesiune nr. 735/2008, în suprafață de 120 mp, situat în Predeal, str. Teleferic, nr. 4
832021/04/29
Retragerea Orașului Predeal din Asociația ”Direcția pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor”822021/04/29
Aprobarea bugetului local al orașului Predeal pentru anul 2021812021/04/29
Vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 106,00 mp, situat în Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 117, înscris în CF 102142 Predeal, nr. cad. 869/3802021/04/09
Vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 4.662,00 mp, situat în Predeal, str. Avram Iancu, fn, înscris în CF 103070 Predeal, nr. cad. 103070792021/04/09
Punerea la dispoziția Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Predeal, a suprafeței de 5 ha, teren forestier, identificat în tarla 103 PD 1140/2, obținută din dezmembrarea parcelei PD 1140/2, în vederea executării sentinței civile nr. 6109/2006 a Judecătoriei Brașov, pronunțată în soluționarea dosarului civil nr. 5201/2006, rămasă definitivă782021/04/09
Completarea HCL nr. 119/2013 referitoare la aprobarea închiderii circulației auto pe drumul comunal 15 Poliștoaca și amenajarea acestei zone ca loc de promenadă772021/04/09
Extinderea locuinței situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 45, deținută cu contract de închiriere de domnul Luncă Vasile762021/04/09
Schimbarea cabinetului nr. 1 deținut de CMI Medicină de Familie dr. Dragomir-Cherhaț I. Daniela-Monica în incinta Policlinicii Predeal, cu cabinetele libere nr. 4 și 5752021/04/09
Aprobarea începerii demersurilor legale în vederea vânzării imobilului teren identificat prin CF 103587 Predeal, nr. cad. 103587,în suprafață de 994 mp, aflat în domeniul privat al Orașului Predeal742021/04/09
Aprobarea începerii demersurilor legale în vederea vânzării imobilului teren identificat prin nr. cad. 598/1, în suprafață de 224 mp, aflat în domeniul privat al Orașului Predeal 732021/04/09
Aprobarea începerii demersurilor legale în vederea vânzării imobilului înscris în CF 100843 Predeal, nr. cad. 100843, aflat în domeniul privat al Orașului Predeal, către titularul contractului de concesiune nr. 145/2006722021/04/09
Aprobarea vânzării directe către Boldan Ștefan Adrian, în condițiile art. 5 din Legea 341/2004 a spațiului comercial situat în Predeal, Timișul de Jos, str. Lamba, nr. 6, imobil înscris în CF 101683, nr. cad. C1 7229, în suprafață de 96,13 mp712021/04/09
Dezlipirea terenului identificat cu nr. cadastral 1657, înscris în CF 102550 Predeal, în două loturi, conform documentației cadastrale, întocmită de către ing. Dragomir Cherhaț Cristian Viorel, pentru întocmirea documentației în vederea scoaterii la vânzare a terenului în suprafață de 206 mp, provenit din dezmembrarea terenului identificat cu nr. cadastral 1657, înscris în CF 102550 Predeal
702021/04/09
Aprobarea transmiterii în folosință gratuită către CNAIR a parcelei de teren necesară reamenajării intersecției DN1 cu str. Teleferic, km 142+300 - 142+518 692021/04/09
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între UAT Predeal, respectiv Statul Român și imobilul înscris în CF 103628 Brașov, nr. top. 13412/13/3, 13412/16/3, 13412/20/3, situat în Predeal, str. Rovine, nr. 5682021/04/09
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între UAT Predeal și imobilul înscris în CF 101238 Predeal, nr. cad. 101238672021/04/09
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între UAT Predeal
și imobilul înscris în CF 101710 Predeal, nr. cad. 188/2, situat în Predeal, Șoseaua Națională, nr. 79
662021/04/09
Aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea Orașului Predeal, înscris în CF 103084 Predeal, nr. cad. 103084652021/04/09
Abrogarea HCL 167/25.10.2007 pentru aprobarea unor documentații de urbanism faza PUD și PUZ și alte cereri de urbanism642021/04/09
Aprobarea execuției bugetare pe anul 2020 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA
632021/04/09
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA622021/04/09
Contractarea unui împrumut intern în valoare de 33.821.595,27 lei612021/04/09
Prelungirea prin act adiţional a duratei contractului de închiriere nr. 24/01.04.2011, încheiat între Oraşul Predeal şi S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A., pentru suprafaţa de 3 mp teren aparţinând domeniului public al Oraşului Predeal602021/04/09
Aprobarea încheierii unor contracte de asistență juridică în temeiul HCL 77/28.09.2012592021/04/09
Aprobarea contractării unui contract de consultanță/asistență/reprezentare în vederea reprezentării intereselor Orașului Predeal prin Primar pentru contractare și refinanțare împrumuturi ale UAT Oraș Predeal la bănci comerciale și Ministerul Finanțelor Publice
582021/04/09
Aprobarea acordării de facilităţi fiscale proprietarilor care execută lucrări de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi a imobilelor individuale, conform art. 456 alin. (2) lit. m şi lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
572021/04/09
Aprobarea acordării unei facilități fiscale pentru SC CARMEN-ANA INTERNAŢIONAL SRL conform Sentinţei civile nr. 1003/CA din 09.12.2020 a Tribunalului Brașov, definitivă562021/04/09
Stabilirea plafonului minim al cuantumului debitelor restante pentru care este stabilită obligaţia organului fiscal de a publica pe pagina de internet listele debitorilor persoane fizice şi persoane juridice care înregistrează debite restante552021/04/09
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului IV anul 2020542021/04/09
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna aprilie 2021532021/04/09
Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Predeal522021/03/19
Confirmarea contractelor de asistență juridică încheiate până în prezent (09.2019-02.2021) în temeiul HCL 77/28.09.2012512021/03/19
Revocarea HCL 64/14.09.2016502021/03/19
Scoaterea domnului Collecchia Enrico din contractul de închiriere nr. 2934/03.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 11492021/03/19
Scoaterea domnului Tampa Vasile din contractul de închiriere nr. 1381/02.02.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 5
482021/03/19
Scoaterea domnului Ionicel Sorin Andrei din contractul de închiriere nr. 1391/02.02.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 13

472021/03/19
Scoaterea domnului Negoiță Dumitru Ciprian din contractul de închiriere nr. 1380/02.02.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 6

462021/03/19
Introducerea minorei Moise Ema Alexandra ca membru în contractul de închiriere nr. 1580/05.02.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 14

452021/03/19
Introducerea minorilor Leu Maria - Ioana și Leu David - Ștefan ca membri în contractul de închiriere nr. 5124/26.05.2006, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 9
442021/03/19
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 5125/26.05.2006 pentru locuința situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 10
432021/03/19
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3675/08.04.2009 pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 4, din Brebeanu Etelca în Vlad Maria, în urma decesului titularului de contract

422021/03/19
Compensarea sumelor achitate pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 11, pentru reparațiile efectuate
412021/03/19
Aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul UAT Predeal
402021/03/19
Aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Predeal392021/03/19
Aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea acordării locuințelor sociale382021/03/19
Aderarea orașului Predeal la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Valea Prahovei în Acțiune”
372021/03/19
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al oraşului Staţiune Predeal, pentru luna martie 2021
362021/03/19
Prelungirea contractului de închiriere pentru locația sediului SC Altitudinea 1040 Predeal SRL352021/02/12
Aprobarea numirii d-lui Damian Alexandru în funcția de administrator al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL342021/02/12
Aprobarea evacuării d-lui Mihalache Florentin Ionuț din locuința situată în Predeal, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5332021/02/12
Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal322021/02/12
Aprobarea actualizării cuantumului chiriilor locuințelor pentru tineri destinate închirierii (ANL), situate în Orașul Predeal, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021312021/02/12
Aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii transportului public local de persoane, prin curse regulate, în UAT Predeal302021/02/12
Aprobarea modificării titularului contractului de închiriere nr. 1408/02.02.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 11, din Andrei Vasile în Rotaru Cornelia, scoaterea din contract a d-lui Andrei Vasile și prelungirea contractului de închiriere292021/02/12
Aprobarea modificării titularului contractului de închiriere nr. 2725/03.03.2008, încheiat între Orașul Predeal și d-nele Gherasim Profira și Gherasim Felicia, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 14, din Gherasim Profira și Gherasim Felicia în Gherasim Profira, în urma decesului d-nei Gherasim Felicia282021/02/12
Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere încheiat între Orașul Predeal și Cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Hârsescu F. Mădălina-Cristina272021/02/12
Aprobarea planului de acțiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001262021/02/12
Aprobarea începerii procedurilor legale necesare în vederea vânzării imobilului teren aflat în domeniul privat al Orașului Predeal, înscris în CF 103070 Predeal, nr. cad. 103070, în suprafață de 4662 mp și a imobilului teren aflat în domeniul privat al Statului Român, înscris în CF 103808 Brașov, nr. top. 13412/1/a/1/1/2/2, în suprafață de 888 mp252021/02/12
Aprobarea începerii procedurilor legale necesare în vederea vânzării imobilului teren aflat în domeniul privat al Orașului Predeal, înscris în CF 101255 Predeal, nr. cad. 869/2, în suprafață de 106 mp242021/02/12
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între imobilul teren situat în Predeal, str. Turda, nr. 2 și str. Turda, aflată în domeniul public al Orașului Predeal, respectiv imobilul teren identificat prin nr. cad. 472/6, aflat în domeniul privat al Primăriei Predeal232021/02/12
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între imobilul teren situat în Predeal, str. Nufărului, nr. 7, proprietatea SC Subex Industries SA
și str. Nufărului și Ceahlău, aflate în domeniul public al Orașului Predeal
222021/02/12
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între imobilul teren situat în Predeal, str. Independenței, nr. 10, proprietatea SC Calla Hotel SRL
și str. Independenței, aflată în domeniul public al Orașului Predeal
212021/02/12
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între imobilul teren situat în Predeal, localitatea Timișul de Jos, Șoseaua Națională, proprietatea SC Bogdan Invest SRL și Șoseaua Națională, Timișul de Jos, aflată în domeniul public al Orașului Predeal202021/02/12
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între imobilul teren situat în Predeal, localitatea Timișul de Sus, str. Tractorului, nr. 26A, și str. Tractorului, aflată în domeniul public al Orașului Predeal
192021/02/12
Aprobarea schimbării obiectului contractului de dare în folosință gratuită
nr. 987/2007, din lotul 35, în suprafață de 350 mp, în lotul 88, cu aceeași suprafață

182021/02/12
Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de dare în folosință gratuită nr. 989/2007
172021/02/12
Aprobarea acordării anuale a câte 5 mc lemn de foc gratuit
d-lui Ștefănescu Ilie – veteran de război – domiciliat în Predeal, Șoseaua Națională, nr. 95
162021/02/12
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, str. Libertății, Orașul Predeal, Județul Brașov”152021/02/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului III al anului 2020142021/02/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului II al anului 2020132021/02/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului I al anului 2020


122021/02/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului IV al anului 2019


112021/02/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal
aferent trimestrului III al anului 2019


102021/02/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului II al anului 2019

92021/02/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal aferent trimestrului I al anului 2019
82021/02/12
Aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți aferent instituțiilor publice finanțate în anul 2021 din bugetul Orașului Predeal72021/02/12
Aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului local al Orașului Predeal din anii precedenți


62021/02/12
Validarea dispoziției nr. 7/05.01.2021

52021/02/12
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna februarie 2021

42021/02/12
Acordul UAT Predeal pentru grevarea și ipotecarea imobilului construcție Cabana Susai

32021/01/22
Aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF 101406 Predeal, nr. cad. 101406, în trei loturi

22021/01/22
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna ianuarie 2021
12021/01/22
Aprobarea prelungirii contractului de administrare nr. 3500/28.12.2018, așa cum a fost modificat prin actul adițional din 24.05.2019
332020/12/30
Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii
al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Predeal322020/12/30
Rețeaua școlară a localității Predeal ce va funcționa în anul școlar 2021 - 2022


312020/12/30
Aprobarea calendarului de evenimente și activități
organizate în anul 2021 pe raza orașului stațiune Predeal


302020/12/30
Desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din
Consiliul de Administrație al Sanatoriului de Nevroze Predeal

292020/12/30
Desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Predeal
pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal

282020/12/30
Încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 3917/20.04.2011
272020/12/30
Modificarea art. 7.2 alin. 7 din contractul de închiriere nr. 10285/2013
262020/12/30
Prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 9457/19.08.2020
252020/12/30
Încheierea unor acte adiţionale la contractele de închiriere încheiate între Oraşul Predeal şi medicii din Policlinica Predeal
242020/12/30
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 18569/18.12.2008232020/12/30
Stabilirea cuantumului și numărului de burse școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar la stat, la nivelul UAT Predeal222020/12/30
Aprobarea prețului de referință a masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietatea publică a orașului Predeal, a volumelor și modului de valorificare a masei lemnoase, a prețurilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasă valorificată prin licitație publică pentru anul 2021
212020/12/30
Aprobarea prețului pe specii și structură dimensională pentru material lemnos fasonat la drum auto, destinat populației/instituțiilor de interes local, a prețurilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasă valorificată prin licitație publică a lemnului fasonat, precum și nivelul maxim al tarifelor
202020/12/30
Aprobarea execuției bugetare pe anul 2019 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA
192020/12/30
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA182020/12/30
Înființarea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Orașului Predeal172020/12/30
Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2021162020/12/30
Validarea dispoziției nr. 147/21.12.2020,
având ca obiect modificarea bugetului local al orașului Predeal pentru anul 2020

152020/12/30
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local
al Oraşului Staţiune Predeal, pentru ședința ordinară din data de 30.12.2020
142020/12/30
Avizarea solicitării de preluare a terenului propus pentru dare în plată
formulată de SC EDIFICIA SERV SRL
132020/12/11
Procedura de analiză și soluționare a cererilor de stingere a creanţelor fiscale prin dare în plată și numirea Comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor de dare în plată122020/12/11
Aprobarea calendarului de evenimente și activități
organizate în luna decembrie 2020pe raza orașului stațiune Predeal
112020/12/11
Aprobarea utilizării în anul 2020
a excedentului bugetului local al Orașului Predeal din anii precedenți
102020/12/11
Aprobarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 202092020/12/11
Aprobarea bugetului local pentru anul 2019, în forma în care a fost depus și aprobat de către Ministerul Finanțelor Publice
82020/12/11
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna decembrie 2020
72020/12/11
Acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 şi O.U.G. nr. 181/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale62020/11/25
Aprobarea Planului urbanistic Zonal “Zonă turistică (extindere hotel și actualizare indicatori urbanistici)” – Predeal, B-dul M. Săulescu, nr. 159, proprietate privată persoane fizice52020/11/25
Aprobarea instituirii unui drept de servitute cu piciorul și auto pentru lotul dominant cu nr. cad. 102997, top 13412/1/a/1/1/1/2/1, 13412/1/a/1/1/2/1, 13412/1/a/1/1/1/1/a/1, pe lotul aservit cu nr. cad. 10307042020/11/25
Stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Predeal32020/11/25
Alegerea viceprimarului Oraşului Staţiune Predeal22020/11/25
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna noiembrie 202012020/11/25
Încetarea delegării d-nei Ungureanu Ioana, consilier în cadrul Consiliului Local Predeal, a exercitării temporare a atribuțiilor viceprimarului Orașului Predeal592019/06/28
Constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar al Orașului Predeal,
a domnului Adam Lucian, ca urmare a demisiei acestuia
582019/06/28
Aprobarea prețului de vânzare pentru Monografia Orașului Stațiune Predeal572019/06/24
Încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 4313/08.04.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Ștefan cel Mare, nr. 15562019/06/24
Modificarea art. 4, pct. 1 din HCL nr. 14/31.01.2019552019/06/24
Modificari la contractul de închiriere nr. 19525/07.12.2017, pentru locuința ANL situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 12, ap. 14542019/06/24
Încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 3908/20.04.2011532019/06/24
Modificari la contractul de închiriere nr. 15094/15.10.2013, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 15522019/06/24
Modificari la contractul de închiriere nr. 3950/20.04.2011, pentru locuința din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 10, ap. 19512019/06/24
Modificari la contractul de închiriere nr. 18563/18.12.2008, pentru locuința ANL situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 8502019/06/24
Schimbarea numelui titularului contractului de închiriere nr. 2676/03.03.2008, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 1, ap. 8,492019/06/24
Modificari la contractul de închiriere nr. 1399/02.02.2009, pentru locuința din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 1482019/06/24
Aprobarea acordării unui ajutor de urgență472019/06/24
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între imobilul înscris în CF 101378 Predeal, nr. cadastral 101378 și proprietatea publică a Orașului Predeal reprezentată de str. Mihai Viteazu și calea de acces la blocul de locuințe din str. Mihai Viteazu, nr. 8B462019/06/24
Aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între imobilul înscris în CF 100978 Predeal, nr. cadastral 845 și proprietatea publică a Orașului Predeal reprezentată de str. Panduri și imobilul cu nr. cadastral 102129, înscris în CF 102129 Predeal452019/06/24
Aaprobarea vânzării directe în condițiile art. 8 din Legea 15/2003 a imobilului teren obiect al contractului de dare în folosință gratuită nr. 594/16.01.2007, înscris în CF 101479 Predeal442019/06/24
Modificarea structurii unor funcții publice din cadrul Primăriei Orașului Predeal ca urmare a promovării în grad profesional432019/06/24
Stabilirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier juridic - aparat permanent al Consiliului Local Predeal422019/06/24
Aprobarea noului regulament al serviciului de salubritate al Orașului Predeal412019/06/24
Aprobarea actului adițional nr.5 la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017402019/06/24
Acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov392019/06/24
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal administrat de Ocolul Silvical Orașului Râșnov RA382019/06/24
Aprobarea execuției bugetare pe anul 2018 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA372019/06/24
Confirmarea contractelor de asistență juridică încheiate până în prezent (2018-2019) în temeiul HCL 77/28.09.2012
362019/06/24
Aprobarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2019352019/06/11
Privind utilizarea excedentului anilor precedenti aferent instituțiilor publice
finanțate in anul 2019 din bugetul Orașului Predeal
342019/06/11
Aprobarea utilizării in anul 2019 a excedentului bugetului local al Orașului Predeal din anii precedenti332019/06/11
Constatarea incetarii aplicabilității HCL nr. 19/21.03.2019, începând cu 10.04.2019322019/06/11
Aprobarea delegării d-nei Ungureanu Ioana, consilier în cadrul Consiliului Local al Orașului Predeal, a exercitării temporare a atribuțiilor viceprimarului Orașului Predeal312019/04/01
Revocarea HCL nr. 20/21.03.2019
referitoare la aprobarea delegării d-nei Ungureanu Ioana, consilier în cadrul Consiliului Local al Orașului Predeal, pentru exercitarea temporară a atribuțiilor viceprimarului Orașului Predeal
302019/04/01
Alegerea președintelui de ședința al Consiliului Local al Orașului Stațiune Predeal, pe o perioada de 3 (trei) luni292019/04/01
Hotărâre a Consiliului Local Predeal282019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal272019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal262019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal252019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal242019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal232019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal222019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal212019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal202019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal192019/03/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal182019/03/15
Hotărâre a Consiliului Local Predeal172019/03/15
Hotărâre a Consiliului Local Predeal162019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal152019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal142019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal132019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal122019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal112019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal102019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal92019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal82019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal72019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal62019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal52019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal42019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal32019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal22019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal12019/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1702018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1692018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1682018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1672018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1662018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1652018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1642018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1632018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1622018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1612018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1602018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1592018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1582018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1572018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1562018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1552018/12/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1542018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1532018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1522018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1512018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1502018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1492018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1482018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1472018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1462018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1452018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1442018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1432018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1422018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1412018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1402018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1392018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1382018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1372018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1362018/10/18
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1352018/10/09
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1342018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1332018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1322018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1312018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1302018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1292018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1282018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1272018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1262018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1252018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1242018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1232018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1222018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1212018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1202018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1192018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1182018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1172018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1162018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1152018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1142018/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1132018/08/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1122018/08/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1112018/08/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1102018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1092018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1082018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1072018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1062018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1052018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1042018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1032018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1022018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1012018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1002018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal992018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal982018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal972018/06/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal962018/06/14
Aplicarea prevederilor OUG nr.109/2011 de către Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Apa Canal - Constanţa”952018/05/31
Cesionarea creantelor SC Sabido Ski SRL pe care le are de incasat Primaria Predeal942018/05/31
Scaderea impozitului pe teren si a accesorilor pentru terenuri dublu impozitate 932018/05/31
Aprobarea Avizului de Oportunitate nr. 01/2018, intocmit de Serviciul de Urbanism al Primariei Predeal – arh. Trandafir Violeta si aprobat de Vicerimarul Orasului Predeal - Sebastian Flesieru, la solicitarea S.C.Predeal Imob SRL, privind PUZ „Ansamblu cu functiuni hoteliere, comert, servicii, aparthotel, alimentatie publica- Poiana Narciselor nr.19, Predeal”922018/05/31
Aprobarea regulamentului pentru eliberarea Avizului de spargere si refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al Orasului Predeal912018/05/31
Aprobarea Metodologiei de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale si bugetare datorate bugetului local al Orasului Predeal902018/05/31
Aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din cadrul administraţiei publice locale a Oraşului Predeal, pentru anul 2018892018/05/31
Schimbarea numelui titularului contractului de închiriere nr. 3899/20.04.2011 pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 9, ap. 2 882018/05/31
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul neinscris in CF nr.cad. vechi1 1191 si domeniul public al orasului Predeal, strazile Independentei si Unirii872018/05/31
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 100247 Predeal, nr.cadastral 117,si domeniul public al orasului Predeal respectiv strazile Vasile Criste si Mihai Viteazu862018/05/31
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 102974 Predeal, nr.cadastral 57/1/4/1,si domeniul privat al orasului Predeal inscris in CF102966 Predeal,nr.cadastral 57/1/3,imobilul inscris in CF 102897,nr.cad.57/1/4/2 si nr.cadastral vechi 1666 proprietatea Primariei Predeal, inscrisa la pozitia 146/1995852018/05/31
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 102897 Predeal, nr.cadastral 57/1/4/2,si domeniul privat al Primariei Predeal inscris in CF102966 Predeal,nr.cadastral 57/1/3,si CF 102974 Predeal,nr.cad.57/1/4/1842018/05/31
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 102973 Predeal, nr.cadastral 57/1/1/2, si domeniul privat al Primariei Predeal inscris in CF102966 Predeal,nr.cadastral 57/1/3,si CF 102968 Predeal,nr.cad.57/1/1/1832018/05/31
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 102966 Predeal,nr.cadastral 57/1/1/1,CF 102897 Predeal,nr.cad.57/1/4/2 CF 102974 Predeal,nr.cad.57/1/4/1822018/05/31
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 102968 Predeal, nr.cadastral 57/1/1/1,si domeniul privat al Primariei Predeal inscris in CF102973 Predeal,nr.cadastral 57/1/1 /2 ,si CF 102966 Predeal,nr.cad.57/1/3812018/05/31
Aprobarea radierii dreptului de proprietate al Consiliului Local Predeal asupra imobilului-teren inscris in CF 102898 Predeal, nr.cadastral 359,si inscrierea dreptului de proprietate al orasului Predeal802018/05/31
Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii « SF Iluminat public zona Malu Ursului792018/05/31
Completarea HCL 46/2018 in sensul pumerii gratuite la dispozitia RAJA Constanta, pe durata efectuarii lucrarilor a suprafețelor de teren necesare construirii și punerii în funcțiune a obiectivelor din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020”782018/04/26
Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din cadrul administraţiei publice locale a Oraşului Predeal, pentru anul 2018772018/04/24
Soluţionarea unor cereri de schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii (ANL)762018/04/24
Modificarea contractului de închiriere nr. 3918/20.04.2011, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 11, ap. 10752018/04/24
Modificarea contractului de închiriere nr. 3937/20.04.2011, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 11, ap. 4742018/04/24
Aprobarea repartizării locuinţei sociale libere din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 14, conform listei de priorităţi pe anul 2018 în vederea acordării unei locuinţe sociale732018/04/24
Incetarea cu acordul părţilor a contractului de închiriere nr. 18573/18.12.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 14722018/04/24
Aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Oraşul Predeal712018/04/24
Aprobarea instituirii unui drept de servitute cu piciorul si auto702018/04/24
Darea in folosinta gratuita a unui spațiu situat în incinta gradinitei vechi din strada Poiana Narciselor nr.14 in vederea relocarii sediului Postului de Jandarmerie Montana Predeal692018/04/24
Aprobarea Caietului de sarcini in vederea scoaterii la licitatie publica a terenurilor destinate amplasarii de panouri publicitare pe domeniul public si privat al Orasului Predeal682018/04/24
Completarea HCL 46/2018 in sensul punerii gratuite la dispozitia RAJA Constanta, pe durata efectuarii lucrarilor a suprafețelor de teren necesare construirii și punerii în funcțiune a obiectivelor din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020”672018/04/24
Aprobarea cererii de renuntare la folosinta gratuita supra terenului obiect al Contractului nr.591/16.01.2007 incheiat in baza L.15/2003662018/04/24
Modificarea titularului, din contractul de concesiune nr. 2712/ 26. 06. 1995 652018/04/24
Aprobarea Notelor conceptuale si a Temelor de proiectare pentru unele obiective de investitii cuprinse in Programul de investitii pe anul 2018642018/04/24
Aprobarea contului de execuţie al bugetului Oraşului Predeal aferent trimestrului I 2018632018/04/24
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pe o perioadă de 3 (trei) luni622018/04/24
Aprobarea lucrarii intocmita de expert topo Boariu Lucian pentru punerea in aplicare a Sentintei civile 60/S/2011612018/03/27
Aprobarea radierii Consiliului Local Predeal si inscrierea ca proprietar Orasul Predeal,in CF-urile care fac obiectul schimbului de terenuri obiect al Sentintei civile 60/S/2011,in Poiana lui Manole602018/03/27
Aprobarea modificarii art.1 din HCL 19/28.02.2018 privind aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului bugetului local al Orasului Predeal din anii precedenti592018/03/27
Aprobarea raportului de evaluare nr.4/31.01.2018 a bunurilor mobile si valorificarea prin licitatie publica deschisa aflate in proprietatea Primariei Orasului Predeal582018/03/27
Incetarea aplicabilitatii HCL nr.209/2017 si nr. 216/2017, incepand cu data prezentei hotarari572018/03/27
Aprobarea listei de priorităţi pe anul 2018, în vederea repartizării locuinţelor sociale
562018/03/27
Modificarea contractului de închiriere nr. 4673/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, nr. 12
552018/03/27
Modificarea contractului de închiriere nr. 18567/18.12.2008, pentru locuinţa ANL situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 8de închiriere nr. 4673/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, nr. 12
542018/03/27
Modificarea contractului de închiriere nr. 13/03.01.2017 pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 5
532018/03/27
Modificarea contractului de închiriere nr. 2800/03.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 18522018/03/27
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 100159 Predeal, nr.cadastral 100159 ,situat pe Valea Rasnoavei, si paraul Rasnoava512018/03/27
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 100163 Predeal, nr.cadastral 100163 ,situat pe Valea Rasnoavei, si paraul Rasnoava502018/03/27
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 100167 Predeal, nr.cadastral 100167 ,situat pe Valea Rasnoavei, si paraul Rasnoava492018/03/27
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 100024 Predeal, nr.cadastral 4/2 ,situatpe B-dul Mihail Saulescu nr.123, si proprietatea orasului Predeal482018/03/27
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 105494 Brasov, nr.top 13412/1/a/1/1/1/2/1,13412/1/a//1/1/2/1,13412/1/a/1/1/1/1/a/1 ,situat pe B-dul Mihail Saulescu nr.159, si proprietatea orasului Predeal inscrisa in CF 133291 Predeal,nr.top 13412/1/a/1/2/1/1/1/1/1472018/03/27
Darea în folosință gratuită pe durata derularii lucrarilor de construire, a suprafețelor de teren din domeniul public al orașului Predeal și privind darea în folosință pe toată perioada execuției lucrărilor a străzilor, în vederea construirii și punerii în funcțiune a obiectivelor din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020”462018/03/27
Incetarea contractului de concesiune nr. 725/ 21. 01. 2008452018/03/27
Modificarea titularului, din contractul de concesiune nr. 8356/ 24. 07. 2003 si 7098/18.12.1996442018/03/27
Modificarea componenţei Comisiei de validare a mandatelor consilierilor si a Comisiei nr.1 ale Consiliului Local Predeal432018/03/27
Aprobarea modificarii si completarii anexei la HCL nr.212/2017 referitoare la bunurile predate către SC Raja S.A. prin HCL nr.115/2017422018/03/12
Predarea către SC Raja S.A. a unor bunuri concesionate necesare realizării serviciului delegat pentru sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare în Oraşul Predeal412018/03/12
Aprobarea Studiului de Fezablitate revizuit si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiilor propuse in orasul Predeal si a alocarii din bugetul local a valorii ofinantarii aferenta «Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014-2020402018/03/12
Aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de servicii de deszapezire si combatere polei pe raza orasului Predeal392018/03/12
Aprobarea bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 2018382018/03/12
Aprobarea actului aditional la contractul de concesiune nr.3271/19.07.1995 372018/02/28
Aprobarea repartizării locuinţelor sociale libere din Predeal, str. Poiana Narciselor către solicitanţii înscrişi pe lista priorităţi pe anul 2017 în vederea acordării unei locuinţe sociale362018/02/28
Actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L) situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018352018/02/28
Modificarea contractului de închiriere nr. 1579/05.02.2009, pentru locuinţa din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 1342018/02/28
Modificarea contractului de închiriere nr. 2619/04.03.2008, pentru locuinţa din Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 4, ap. 12332018/02/28
Modificarea contractului de închiriere nr. 2794/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 5, ap. 11322018/02/28
Privind încheierea a două contracte de închiriere pentru spaţiul locativ situat în Predeal, str. Ştefan cela Mare, nr. 15
312018/02/28
Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru fondul forestier proprietatea Orasului Predeal administrat de Ocolul Silvic al Orasului Rasnov RA
302018/02/28
Aprobarea Executiei bugetare pe anul 2017 pentru fondul forestier proprietatea Orasului Predeal administrat de Ocolul Silvic al Orasului Rasnov RA292018/02/28
Aprobarea aderării Comunei Mihai Viteazu, judeţul Constanţa la Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanţa (ADI)282018/02/28
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilele din Predeal,Timisu de Sus-Poiana lui Manole,proprietatea Consiliului Local Predeal si drum-proprietatea Municipiului Brasov272018/02/28
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilele din Predeal,Timisu de Sus-Poiana lui Manole,proprietatea Consiliului Local Predeal si drum-proprietatea Consiliului Local Predeal262018/02/28
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilele din Predeal,Timisu de Sus-Poiana lui Manole,proprietatea Consiliului Local Predeal si drum-proprietatea Consiliului Local Predeal252018/02/28
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilele din Predeal,Timisu de Sus-Poiana lui Manole,proprietatea Consiliului Local Predeal si drum-proprietatea Consiliului Local Predeal242018/02/28
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul neinscris in CF, nr.cadastral vechi 819,strada Caprioarei si padurea orasului Predeal Din UP X U.A. 59A232018/02/28
Aprobarea acordarii dreptului de folosinta gratuita,pe durata existentei constructiilor pentru manastirea SF.Nicolae din Predeal asupra imobilului cu nr.cadastral vechi 1549/1,cadastru nedefinitiv 905,CFN 1202 Predeal222018/02/28
Aprobarea atribuirii si incheierii contractului de servicii de deszapezire si combatere polei pe raza orasului Predeal212018/02/28
Aprobarea contului de execuţie al bugetului Oraşului Predeal pe anul 2017202018/02/28
Aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului bugetului local al Orasului Predeal din anii precedenti192018/02/28
Utilizarea excedentului anilor precedenti aferent institutiilor publice finantate in anul 2018 din bugetul Orasului Predeal182018/02/28
Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Oraşului Predeal, al dl. Albulet Gabriel Eugen172018/02/28
Aprobarea dezmembrarii imobilului proprietatea Consiliului Local Predeal, inscris in CF 102810 Predeal in doua loturi162018/01/31
Confirmarea contractelor de asistenta juridica incheiate pana in prezent in temeiul HCL 77/28.09.2012152018/01/31
Modificarea contractului de închiriere nr. 6980/28.05.2009, pentru locuinţa din Predeal, str. Unirii, nr. 18142018/01/31
Aprobarea repartizării locuinţelor sociale libere din Predeal, str. Poiana Narciselor către solicitanţii înscrişi pe lista priorităţi pe anul 2017 în vederea acordării unei locuinţe sociale132018/01/31
Soluţionarea unor cereri de schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii (ANL)122018/01/31
Schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 1381/02.02.2009 pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 5112018/01/31
Modificarea contractului de închiriere nr. 19531/07.12.2017 pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 12, ap. 24102018/01/31
Aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare şi a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorităţi, în vederea acordării unei locuinţe sociale92018/01/31
Majorarea tarifelor la abonamentele de transport în comun de calători gratuite şi subvenţionate82018/01/31
Aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/200172018/01/31
Stabilirea salariilor de bază și aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal și serviciilor subordonate Consiliului Local Predeal , începând cu data de 01 ianuarie 201862018/01/31
Eliberare acordului pentru executare lucrari de Construire retea CATV si digitala de banda larga pe str.Libertatii,catre SC UPC Romania SRL52018/01/31
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre imobilul inscris in CF 135178 Brasov, nr.topo 13500/1/a si domeniul public al orasului Predeal,respectiv B-dul Libertatii si str.Barbu Delavrancea42018/01/31
Incetarea contractului de concesiune nr. 82/ 04. 01. 200032018/01/31
Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului financiar pe anul 201722018/01/09
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pe o perioadă de 3 (trei) luni12018/01/09
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2232017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2222017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2212017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2202017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2192017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2182017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2172017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2162017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2152017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2142017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2132017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2122017/12/22
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2112017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2102017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2092017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2082017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2072017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2062017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2052017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2042017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2032017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2022017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2012017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal2002017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1992017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1982017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1972017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1962017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1952017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1942017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1932017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1922017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1912017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1902017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1892017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1882017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1872017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1862017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1852017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1842017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1832017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1822017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1812017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1802017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1792017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1782017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1772017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1762017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1752017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1742017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1732017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1722017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1712017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1702017/12/11
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1692017/11/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1682017/11/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1672017/11/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1662017/11/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1652017/11/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1642017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1632017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1622017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1612017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1602017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1592017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1582017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1572017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1562017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1552017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1542017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1532017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1522017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1512017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1502017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1492017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1482017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1472017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1462017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1452017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1442017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1432017/11/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1422017/10/16
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1412017/10/16
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1402017/10/16
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1392017/10/16
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1382017/10/16
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1372017/10/16
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1362017/10/16
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1352017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1342017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1332017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1322017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1312017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1302017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1292017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1282017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1272017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1262017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1252017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1242017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1232017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1222017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1212017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1202017/09/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1192017/09/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1182017/09/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1172017/09/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1162017/09/07
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1152017/07/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1142017/07/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1132017/07/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1122017/07/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1112017/07/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1102017/07/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1092017/07/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1082017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1072017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1062017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1052017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1042017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1032017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1022017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1012017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1002017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal992017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal982017/05/30
Hotărâre a Consiliului Local Predeal972017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal962017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal952017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal942017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal932017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal922017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal912017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal902017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal892017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal882017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal872017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal862017/04/20
Hotărâre a Consiliului Local Predeal852017/04/10
Hotărâre a Consiliului Local Predeal842017/04/10
Hotărâre a Consiliului Local Predeal832017/04/10
Hotărâre a Consiliului Local Predeal822017/04/10
Hotărâre a Consiliului Local Predeal812017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal802017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal792017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal782017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal772017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal762017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal752017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal742017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal732017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal722017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal712017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal702017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal692017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal682017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal672017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal662017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal652017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal642017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal632017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal622017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal612017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal602017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal592017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal582017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal572017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal562017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal552017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal542017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal532017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal522017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal512017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal502017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal492017/03/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal482017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal472017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal462017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal452017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal442017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal432017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal422017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal412017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal402017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal392017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal382017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal372017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal362017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal352017/02/28
Hotărâre a Consiliului Local Predeal342017/02/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal332017/02/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal322017/02/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal312017/02/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal302017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal292017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal282017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal272017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal262017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal252017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal242017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal232017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal222017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal212017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal202017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal192017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal182017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal172017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal162017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal152017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal142017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal132017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal122017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal112017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal102017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal92017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal82017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal72017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal62017/01/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal52017/01/09
Hotărâre a Consiliului Local Predeal42017/01/09
Hotărâre a Consiliului Local Predeal32017/01/09
Hotărâre a Consiliului Local Predeal22017/01/09
Hotărâre a Consiliului Local Predeal12017/01/09
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1702016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1692016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1682016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1672016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1662016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1652016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1642016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1632016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1622016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1612016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1602016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1592016/12/21
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1582016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1572016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1562016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1552016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1542016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1532016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1522016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1512016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1502016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1492016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1482016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1472016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1462016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1452016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1442016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1432016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1422016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1412016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1402016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1392016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1382016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1372016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1362016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1352016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1342016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1332016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1322016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1312016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1302016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1292016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1282016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1272016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1262016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1252016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1242016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1232016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1222016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1212016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1202016/11/29
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1192016/11/24
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1182016/11/24
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1172016/11/24
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1162016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1152016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1142016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1132016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1122016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1112016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1102016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1092016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1082016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1072016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1062016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1052016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1042016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1032016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1022016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1012016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal1002016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal992016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal982016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal972016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal962016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal952016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal942016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal932016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal922016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal912016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal902016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal892016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal882016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal872016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal862016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal852016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal842016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal832016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal822016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal812016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal802016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal792016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal782016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal772016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal762016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal752016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal742016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal732016/10/27
Hotărâre a Consiliului Local Predeal722016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal712016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal702016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal692016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal682016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal672016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal662016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal652016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal642016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal632016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal622016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal612016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal602016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal592016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal582016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal572016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal562016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal552016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal542016/09/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal532016/08/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal522016/08/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal512016/08/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal502016/08/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal492016/08/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal482016/08/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal472016/08/31
Hotărâre a Consiliului Local Predeal462016/08/31
Validarea mandatului de consilier local al d-nei Frentiu Cristina Gabriela si includerea acesteia in componenta Consiliului Local Predeal452016/08/01
Aprobarea semnarii procesului verbal de vecinatate intre Orasul Predeal si imobilul inscris in CF 102113 Predeal ( CF vechi nr. 337A+8 ), nr. cad. 177/1/1/3442016/08/01
Aprobarea scoaterii la concurs a functiilor contractuale de executie prevazute in organigrama Casei de Cultura Predeal si constituirea comisiei de concurs / solutionare contestatii432016/08/01
Aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa si canal in Orasul Predeal422016/08/01
Incetarea contractului de concesiune nr.4065/25.03.2003412016/08/01
Aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Predeal pentru anul 2016402016/08/01
Hotărâre a Consiliului Local Predeal392016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal382016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal372016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal362016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal352016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal342016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal332016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal322016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal312016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal302016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal292016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal282016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal272016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal262016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal252016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal242016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal232016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal222016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal212016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal202016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal192016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal182016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal172016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal162016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal152016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal142016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal132016/07/14
Hotărâre a Consiliului Local Predeal122016/07/14
Aprobarea contului de executie al bugetului Orasului Predealaferent trimestrului II 2016112016/07/14
Aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 2016102016/07/14
Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Predeal si a competentelor Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Predeal92016/07/14
Prelungirea contractului de finantare nr. 3588/20.12.2012 pentru proiectul cod SMIS 40896 ”Centru de agrement si SPA Predeal” si aprobarea cheltuielilor estimate necesare finalizării acestuia82016/07/04
Prelungirea contractului de finantare nr. 3993/17.12.2013 pentru proiectul cod SMIS 45717 ”Accesibilitate in ziona turistica Clabucet-Cioplea-Predeal” si aprobarea cheltuielilor estimate necesare finalizării acestuia72016/07/04
Hotărâre a Consiliului Local Predeal62016/06/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal52016/06/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal42016/06/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal32016/06/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal22016/06/23
Hotărâre a Consiliului Local Predeal12016/06/23