Proiecte hotărâri

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Predeal

Titlu proiectNumărAnDocument
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea majorarii cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitie “Modernizare strazi-orasul Predeal – etapa II”, proiect finantat prin PNDL
64532023
REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitie “Modernizare strazi-orasul Predeal – etapa II”, proiect finantat prin PNDL
64522023
Proiect de Hotarare privind aprobarea majorarii cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitie “Modernizare strazi-orasul Predeal – etapa II”, proiect finantat prin PNDL
64512023
Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii si actualizarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 16/46300/05.11.2009 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Apa – Canal Constanta”62762023
Proiect de Hotarare privind aprobarea actului aditional nr.8 la Contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017 privind modificarea tarifelor de prestatie62432023
Proiect de Hotarare privind intocmirea documentatiei in vederea obtinerii aprobarilor pentru scoaterea definitiva din fond forestier a suprafetei de 552 mp din str.Schiorilor care se suprapune partial cu fondul forestier proprietate publica a Statului Roman

62252023
Proiect de Hotarare privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 5153/29.05.2006, încheiat între Orașul Predeal și doamna Simion Andreea, pentru locuința A.N.L. situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 4, din Simion Andreea în Simion Miruna - Elena61832023
Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 16677/31.10.2022, încheiat între Orașul Predeal și doamna Frigescu Steluța pentru locuința de necesitate situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38 61722023
Proiect de Hotarare privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 7592/05.05.2017, încheiat între Oraşul Predeal şi S.C. I.D.S. LABORATORIES SRL, preluat de ELITE MEDICAL S.R.L.
61652023
PROCEDURĂ de acordare a scutirii impozitului/taxei pe clădiri conform art. 456 alin. (2) lit.a) șiimpozitului/taxei pe teren conform art. 464 alin (2) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
2023
TABLOUL cuprinzând cotele, valorile imozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul local al Oraşului Predeal, în limitele şi în condiţiile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
2023
REGULAMENT PRIVIND ADOPTAREA TAXELOR SPECIALE2023
Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 202459562023
Proiect de Hotarare privind aprobarea declansarii procedurilor in vederea schimbului imobiliar a unei suprafete de aproximativ 730 mp din imobilul-teren inscris in CF nr.103929 avand suprafata totala de 329.515mp, proprietatea privata a Orasului Predeal si a unei suprafete de teren de aproximativ 515 mp din imobilul teren inscris in CF nr. 101244 Predeal, in suprafata totala de 3136mp, proprietatea lui SC „PAVCRIB CLABUCET SOSIRE SRL” PREDEAL, ce urmeaza a fi dezmembrata, contractul de schimb se va realiza in echivalent valoric ce urmeaza a se definitiva in urma administrarii expertizei evaluare52432023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100523 Predeal, nr. Cad. 100523, în suprafață de 510 mp.
48272023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100504 Predeal, nr. Cad. 100504, în suprafață de 350 mp.
48202023
Proiect de Hotarare privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3917/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și domnul Bulău Marius, pentru locuința situată în Predeal, str. Liviu Rebreanu, nr. 7, din Bulău Marius în Stancu Andreea – Florentina46532023
INFORMARE Către Consiliul Local Predeal
46492023
Proiect de Hotarare privind aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea repartizării locuințelor sociale46422023
Proiect de Hotarare privind introducerea domnului Melinte Ioan Gabriel ca membru în contractul de închiriere nr. 2619/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 4, ap. 1246362023
Proiect de Hotarare cu privire la initierea proiectului de Hotarare pentru aprobarea Studiului de fundamentare privind concesionarea de lucrari pentru realizarea obiectivului „Pârtie sanie de vară” in orasul Predeal46202023
Proiect de Hotarare cu privire la anularea actului aditional nr. 2, inregistrat sub nr. 4727/25.03.2021, la contractul de dare in folosinta gratuita nr.987/23.01.2007, incetarea efectelor HCL nr.18/12.02.2021 si repunerea in situatia anterioara a contractului de dare in folosinta gratuita nr.987/23.01.200745952023
Proiect de Hotarare cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102514 Predeal, nr. Cad. 102514, în suprafață de 350 mp.
45342023
- Proiect de Hotarare privind aprivind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2023.

- ANEXE
44632023
Proiect de Hotarare privind aprobarea cererii d-lui Ciobanu Nicoleta Delia de renuntare la folosinta terenuiui atribuit in baza Legii nr.15/2003, teren inscris in CF 1816, nr. cad. 1634 si incetarea contractului de dare in folosinta gratuita nr.483/15.01.2007, prin acordul partilor.44572023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102525 Predeal, nr. Cad. 1614, în suprafață de 350 mp.
43272023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102507 Predeal, nr. Cad. 1583, în suprafață de 547 mp.
43222023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102512 Predeal, nr. Cad. 1591, în suprafață de 350 mp.
43162023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102513 Predeal, nr. Cad. 1592, în suprafață de 350 mp.
43122023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102523 Predeal, nr. Cad. 1610, în suprafață de 350 mp.
43092023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100261 Predeal, nr. Cad. 100261, în suprafață de 350 mp.
42932023
Proiect de Hotarare privind aprobarea declansarii procedurilor in vederea vanzarii ,in conditiile legii, a imobilului inscris in CF 102961-C1-U3 Predeal, proprietatea orasului Predeal42562023
Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarea suprafetei imobilului inscris in CF 100074 Predeal, aflat pe str. Caprioarei, nr. 26, loc. Predeal, de la 611 mp la 575 mp conform PAD si incheierea unui act aditional la contractul de concesiune 2777/27.06.199542282023
ACTE JUSTIFICATIVE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI SOLICITANTULUI PENTRU ACORDAREA UNEI LOCUINŢE SOCIALE
2023
CRITERII DE ACCES la o locuinţă socială
2023
REGULAMENT privind repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din orasul Predeal
2023
Proiect de Hotarare privind aprobarea declansarii operatiunilor in vederea vanzarii ,in conditiile legii, a imobilului inscris in CF nr. 10299239772023
Proiect de Hotarare privind aprobarea declansarii procedurilor in vederea vanzarii ,in conditiile legii, a imobilului inscris in CF 103175 Predeal, proprietatea orasului Predeal39212023
Proiect de Hotarare privind aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea repartizării locuințelor sociale32352023
Proiect de Hotarare privind aprobarea contractelor cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice, juridice si asociatii de proprietari/locatari din Orasul Predeal31522023
Proiect de Hotarare privind exprimarea acordului Consiliului Local al Orasului Predeal pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Predeal, Judetul Brasov”, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor, in vederea depunerii in cadrul PNRR- Componenta 15- Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe30372023
Proiect de Hotarare privind modificarea Regulamentului de salubritate al Orasului Predeal aprobat prin HCL nr. 41/24.06.2019 si modificat prin HCL nr. 89/28.05.202130002023
Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare si a contractului de furnizare/prestare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de apă şi canalizare "Apă-Canal Constanţa" şi în care işi desfăşoară activitatea operatorul regional RAJA S.A. Constanţa26992023
Proiect de Hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile, reprezentand costuri de sistematizare a terenului pentru obiectivul de investitii Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1 din orasul Predeal , judetul Brasov 19172023
ACTE JUSTIFICATIVE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI SOLICITANTULUI PENTRU ACORDAREA UNEI LOCUINŢE SOCIALE
2023
CRITERII DE ACCES la o locuinţă socială
2023
REGULAMENT privind repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din orasul Predeal
2023
Proiect de Hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Predeal, județul Brașov, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Predeal în cadrul proiectului “ HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, COD MySmis 13096315832023
Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii Statutului si a Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Apa – Canal Constanta”14032023
INFORMARE Către Consiliul Local Predeal
11432023
Proiect de Hotarare privind scoaterea minorilor Hreniuc Matei Ștefan și Marinescu Ianis Florin din contractul de închiriere nr. 2794/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 5, ap. 1111342023
Proiect de Hotarare privind introducerea domnului Vasiu Adrian ca membru în contractul de închiriere nr. 2859/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 5, ap. 1811282023
Proiect de Hotarare privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 2729/03.03.2008, încheiat între Orașul Predeal și domnul Mureșan Ioan, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 15, din Mureșan Ioan în Mureșan Ana, în urma decesului titularului de contract și scoaterea din contract a domnului Ioan11012023
Proiect de Hotarare privind actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L) situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.202310882023
Proiect de Hotarare privind acordarea unor facilitati anumitor categorii de persoane pe mijloacele de transport public local de calatori-2023
Proiect de Hotarare privind prelungirea termenului contractelor de închiriere încheiate între Orașul Predeal și titularii contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Predeal, str. Poiana Narciselor1042023
Proiect de Hotarare privind rețeaua școlară a localității Predeal ce va funcționa în anul școlar 2023 - 2024197802022
Proiect de Hotarare privind introducerea doamnei Popa Elena și a doamnei Zaatouti Lala - Hayate ca membri în contractul de închiriere nr. 2775/03.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 7193952022
Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind indrumarea, coordonarea si controlul asociatiilor de proprietari din Orasul Predeal si atestarea administratorilor de condominii192372022
Proiect de Hotarare privind stabilirea si sanctionarea faptelor de inculcare a normelor in domeniul gospodăririi localității, intretinerii curățeniei, a ordinii si liniștii publice in Orașul Predeal57522022
Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 2022 in forma initiala cum a fost depus pentru dezbaterea publica34902022
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 202231632022
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a laxelor speciale pentru anul 2022168392021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 din HCL nr. 88/28.05.2021, privind acordarea unor facilitati anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public local de călători utilizate de către Societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Orașului Predeal134882021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea contractelor de asistență juridică in vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora134802021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Orașului Predeal pentru luna septembrie 2021134772021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea orașului Predeal, inscrisa in CF 102275 si înscrierea in CF a imobilelor rezultate din dezmembrare.134092021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea orașului Predeal, inscrisa in CF 103084 si inscrierea in CF a imobilelor rezultate din dezmembrare.133952021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF 101946 Predeal133762021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 8.000.000 lei pentru finalizarea obiectivului de investiții "Centru de agrement și SPA Predeal".133692021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui contract de servicii de consultanță în gestiunea financiară în vederea evaluării resurselor financiare, precum și indentificarea surselor de capital de la bănci comerciale în scopul finalizării obiectivului de investiții "Centru de agrement și SPA Predeal".133662021
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind continuarea lucrărilor pentru rest de executat din cadrul proiectului “Centru de agrement si SPA Predeal”2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2021133312021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției nr. 105/21.09.2021 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pe anul 2021.132722021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în plată de către SC EDIFICIA SERV SRL în sumă de 224.457 lei pentru stingerea creanței pe care orașul Predeal o are împotriva SC EDIFICIA SERV SRL.132692021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3895/20.04.2011, încheiat între Orașul Predeal și domnul Agapie Teodor, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 11, ap. 23 din Agapie Teodor în Agapie Ionel și scoaterea domnului Agapie Teodor din contractul de închiriere131822021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea apartenenței la domeniul privat al orașului Predeal-prima înscriere aimobilului înscris in Cf 131875 Brasov, nr.top (13589/2/2/2,2/2/1,13589/2/2/2/2/2/2/2)73, (13589/2/2/2/2/2/1.13589/2/2/2/2,2/2/2)/4 din Predeal,localitatea Timisu de Sus,str.Tractorului si revocarea HCL 140/2021131342021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea HCL 125/2015130692021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 2726/03.03.2008, încheiat între Orașul Predeal și domnul Cristea Victor, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 1, ap. 7, din Cristea Victor în Cristea Tatiana, în urma decesului titularului de contract129742021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind introducerea domnului Costea Nicolae Marian ca membru în contractul de închiriere nr. 2721/04.03.2008 pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 8129702021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “ Mihail Săulescu ” Predeal129662021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 20212021
Skip to content