Statutul Orașului Predeal

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
NR. 121 DIN DATA DE 30.06.2015

Privind aprobarea Statutului Orașului Predeal, jud.Brasov

          Consiliul Local al Orașului Predeal, intrunit in ședința 30.06.2015,
Analizând la inițiativa Primarului Orașului Predeal, Expunerea de motive si Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 10469/17.06.2015, prin care s-a propus aprobarea Statutului Orașului Predeal
          In conformitate cu prevederile OG nr.53/16.08.2002 privind statutul cadru al unităților administrativ-teritoriale
          In temeiul art.36 alin.l si alin2 lit.b si art.45 alin. 1 si alin.2 lit a si art. 115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, modificata si completata;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Articol unic Se aproba Statutul Orașului Predeal cuprins in anexa parte integranta la prezenta.

Skip to content