HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 97
DIN DATA DE 28.05.2021

privind completarea HCL 91/2018 pentru aprobarea Regulamentului de eliberare a avizului de spargere și refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Orașului Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.05.2021,

 Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7671/25.05.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei II din cadrul consiliului local,

Având în vedere următoarele dispoziții legale aplicabile: art. 20 și 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art. 453 – art. 495, CAP. VIII – Taxe speciale (art. 484 – art. 485) care specifică la art. 484 din Codul Fiscal, Legea nr. 213/1998           privind bunurile proprietate publică, cu modificările  şi  completările ulterioare, cu  aplicabilitate  de  la 01.10.2011 potrivit Legii 71  din 3 iunie  2011  pentru punerea  în   aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, Legea nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilități  publice,  cu modificările  şi  completările ulterioare şi cele aduse de  Ordonanţa de urgenţă nr. 13 din 20 februarie 2008  şi Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b și c, alin. 4, lit. c, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă completarea Cap. 2 din regulamentul anexă la HCL 91/31.05.2018 cu un nou articol:

     Art.3 SCUTIRI :

     3.1 Nu se constituie fondul de garanţie şi nici nu se încasează taxa pentru lucrările de intervenţii efectuate la  reţelele tehnico-edilitare care deservesc clădirile proprietatea Orașului Predeal/statului/lăcașuri de cult.

     3.2 Nu se constituie fondul de garanţie şi nici nu se încasează taxa pentru lucrările pe domeniul public şi privat al Orașului Predeal a căror autoritate contractantă este UAT Predeal.

     3.3 Nu se constituie fondul de garanţie şi nici nu se încasează taxa pentru lucrările pe domeniul public şi privat al Orașului Predeal pentru rețelele tehnico-edilitare care, după punerea în funcțiune,  vor trece în proprietatea orașului, indiferent de beneficiarul inițial al investiției.

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale HCL 91/31.05.2018 ramân neschimbate.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot –  12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content