HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 96
DIN DATA DE 28.05.2021

privind aprobarea modificării și completării Cap. I pct. 2 și pct. 3 din Regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul Orașului Predeal, aprobat prin HCL nr. 121/2016

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.05.2021,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 7180/14.05.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7180/14.05.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Ținând cont de art. 489 alin. (5),(6),(7) și (8) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 9 literele a), b), c) și a articolului 10 literele a), b) și c) din OG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin (1),(2) și (3) din Legea 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale, cu modificările și completările ulterioare, art. 1376 alin (1) și art. 1378 din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare,  prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată prin Legea 261/2009, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 17 alin (4) din Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale și locuinței nr 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4, lit. c, art. 139 alin. 3 lit. c, art. 196 alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Cap. I, pct. 2 din Regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul Orașului Predeal aprobat prin HCL nr. 121/2016, după cum urmează:

Cap. I: ,,2. OBIECTUL REGULAMENTULUI este elaborarea cadrului legal local privind condițiile de majorare a impozitelor cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza Orașului Predeal.

Procentul de majorare a impozitelor va fi stabilit anual prin Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea impozitelor și taxelor locale.’’

Art. 2 Se aprobă modificarea și completarea Cap. I pct.3 din Regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul Orașului Predeal aprobat prin HCL nr. 121/2016, după cum urmează:

Cap. I: ,, 3. CADRUL  LEGAL:

– LEGEA NR. 287/2009 – privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

– LEGEA nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

– OG NR. 21/2002 – privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

– LEGEA nr. 50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;

– ORDINUL MLPTL nr. 839/2009 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 actualizat;

– LEGEA nr. 10/1995 –  privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

– LEGEA nr. 153/2011- privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale, cu modificările și completările ulterioare;

– LEGEA nr. 350/2001- privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 114/1996 – a locuintei – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– LEGEA nr. 230/2007 – privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

– OUG NR. 57/2019  – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.’’

Art. 3 În urma acestor modificări Regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul Orașului Predeal aprobat prin HCL nr. 121/2016 se va republica conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot –  12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content