HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 95
DIN DATA DE 28.05.2021

privind aprobarea modificării și completării art. 4 și art. 11 din Regulamentul privind eliberarea autorizațiilor de funcționare operatorilor economici de pe raza Orașului Predeal aprobat prin HCL 255/2013, în forma modificată prin HCL nr. 158/27.12.2018

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.05.2021,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7167/14.05.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic al Orașului Predeal înregistrat sub nr. 7165/14.05.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și IV din cadrul consiliului local,

Având în vedere dispozițiile aplicabile din:

– art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 161 din Hotărârea nr. 1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură  fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

– art. 16 din Ordin nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

– Hotărârea Guvernului nr. 571/2016, privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea art. 4 din Regulamentul privind eliberarea autorizațiilor de funcționare operatorilor economici de pe raza Orașului Predeal, aprobat prin HCL nr. 255/13.12.2013, în forma modificată prin HCL nr. 158/27.12.2018, după cum urmează:

  • „ Certificatul Unic de Înregistrare al solicitantului însoțit de Anexa la Certificatul Unic de Înregistrare din care să rezulte codurile CAEN și autorizările necesare pentru desfășurarea exercițiului comercial pentru care se solicită acordul/autorizația de funcționare sau după caz, de Certificatul Constatator emis în temeiul art.17 lit.b) din Legea nr. 359/2004 de către Oficiul Registrului Comerțului pentru punctul de lucru;
  • Acorduri/avize/autorizări/licențe speciale specifice exercițiului comercial desfășurat, după caz:

     a) autorizație sau negație de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică Brașov (str. M. Kogălniceanu nr. 11), conform prevederilor legale în vigoare;

     b) autorizație sau negație de securitate la incendiu de la I.S.U. Brașov (str. Școlii nr. 4) conform Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 privind aproparea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

     c) autorizație sau negație de funcționare de la Agenția pentru Protecția Mediului Brașov (str. Politehnicii nr. 3), conform prevederilor legale în vigoare.

  • Extrasul CF. Excepție fac situațiile în care punctul de lucru se află într-o construcție provizorie (chioșc), pentru care este necesară numai autorizația de construire pentru amplasarea chioşcului.
  • Acordul tuturor proprietarilor pentru folosirea părților comune aflate în indiviziune (declarație notarială privind acordul și cuantumul părților de uz comun pentru fiecare coproprietar), dacă este cazul. Dacă nu sunt și alți proprietari se va completa o declarație pe propria raspundere.
  • Notificarea orarului de funcţionare. Orarul de funcționare se va întocmi după cum urmează:

-baruri și terase afterski –  până la orele 20 cu sonorizare în exterior și până la orele 22 cu sonorizare în interior (în limita a 55 db). Peste orele 22 sonorizarea nu va depășii normele legale de difuzare (în limita a 30 db).

-baruri și restaurante – până la orele 22 cu sonorizare, iar după orele 22 sonorizarea nu va depăși normele legale de difuzare (în limita a 55 db).

  • Pentru funcţiunea de alimentaţie publică se va prezenta obligatoriu acordul notarial al vecinilor direct afectaţi indiferent de orarul de funcţionare conform prevederilor Legii nr. 50/1991 – republicată şi Ordinul Ministrului nr. 839/2009.
  • Pentru înregistrarea în baza de date a UAT Oraș Predeal a operatorilor economici ce au ca activitate cazare turistică, se vor depune documente privind clasificarea unității de cazare sau alte documente care să ateste obiectul de activitate cazare turistică pentru care se va obține un referat de la Serviciul S.D.T.U.P. ’’

Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea art. 11 din Regulamentul privind eliberarea autorizațiilor de funcționare operatorilor economici de pe raza Orașului Predeal, aprobat prin HCL nr. 255/13.12.2013, în forma modificată prin HCL nr. 158/27.12.2018, după cum urmează:

  • ,, Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în regulament se face în baza Cap. VII art. 73 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare, conform OG 2/2001- privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, de către Primarul Orașului Predeal și împuterniciții acestuia, precum și de alte organe abilitate de lege în acest sens.

Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal, ori după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal.’’

Art. 3 În urma acestor modificări Regulamentul privind eliberarea autorizatiilor de funcționare operatorilor economici de pe raza Orașului Predeal aprobat prin HCL nr. 255/13.12.2013 se va republica conform Anexei 1 și Anexei 1A, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot –  12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content