HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 91
DIN DATA DE 28.05.2021

privind solicitarea de declarare a utilității publice de interes local pentru investiția ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020” și desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Predeal în comisia de cercetare prealabilă

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.05.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7649/25.05.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7650/25.05.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 7651/25.05.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor II și IV din cadrul consiliului local,

Ținând seama de:

-HCL 40 din 12.03.2018 a Consiliului Local al Orașului Predeal, cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în Orașul Predeal și a alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferente ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”,

– HCL 46 din 27.03.2018 a Consiliului Local al Orașului Predeal, cu privire la darea în folosință gratuită – pe durata derulării lucrărilor de construire – a suprafețelor de teren din domeniul public al Orașului Predeal și privind darea în folosință pe toată perioada execuției lucrărilor a străzilor, în vederea construirii și punerii în funcțiune a obiectivelor din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”,

– HCL 67 din 24.04.2018 a Consiliului Local al Orașului Predeal, privind completarea HCL 46/2018 în sensul punerii gratuite la dispoziția SC Raja SA Constanța – pe durata efectuării lucrărilor – a suprafețelor de teren necesare construirii și punerii în funcțiune a obiectivelor din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”,

– HCL 78 din 24.04.2018 a Consiliului Local al Orașului Predeal, privind completarea HCL 46/2018 în sensul punerii gratuite la dispoziția SC Raja SA Constanța – pe durata efectuării lucrărilor – a suprafețelor de teren necesare construirii și punerii în funcțiune a obiectivelor din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”,

Având în vedere prevederile art. 3 alin. 2 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, completată și modificată ulterior, conform căruia reprezentanţii consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor fi propuşi, prin hotărâre, de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale respective, art. 9 alin. 3 din același act normativ, potrivit căruia comisiile pentru lucrările de interes local vor fi alcătuite din reprezentantul consiliului județean sau al Consiliului General al Municipiului București, precum și din reprezentanții consiliilor locale interesate,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se solicită Consiliului Județean Brașov declararea utilității publice de interes local a investiției ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020” şi numirea Comisiei de cercetare prealabilă în acest sens.

Art. 2 Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Orașului Predeal în Comisia de cercetare prealabilă, prevăzută la art.1, după cum urmează:

        1. Mateescu Marius – viceprimarul Orașului Predeal;

        2. Bogdan Lucian – inspector în cadrul Serviciului Urbanism al Orașului Predeal;

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Consiliul Județean Brașov

Modalitatea de vot – 9 pentru, 2 abțineri, 1 împotrivă, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content