HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 90
DIN DATA DE 28.05.2021

privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 6 la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017 privind modificarea tarifelor de prestație

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.05.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7126/14.05.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7127/14.05.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7128/14.05.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile relevante din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu,

Având în vedere prevederile HCL nr. 83/12.04.2017 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în Orașul Predeal, către SC Compania Romprest Service SA, adresa înaintată de SC Compania Romprest Service SA cu nr. 6597/04.05.2021,

Ţinând seama de prevederile Legiinr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c, 139 alin. 3 lit. c şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1.  Se aprobă încheierea actului adițional nr. 6 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate al UAT Predeal, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 8 pentru, 4 abțineri, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content