HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 92
DIN DATA DE 28.05.2021

privind aprobarea completării art. 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă – Canal” Constanța

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.05.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7118/14.05.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7119/14.05.2021, încalitate de inițiator, raportul de specialitate al secretaruluiOrașului Predeal înregistrat sub nr. 7120/14.05.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei IV din cadrul consiliului local,

Prin HCL nr. 134/26.10.2012 s-a aprobat aderarea Orașului Predeal la Asociația de Dezvolare Intercomunitară Apă – Canal Constanța,

Potrivit prevederilor art. 10 alin. 8 din Legea  nr. 51/2006 – privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și a statutului – cadru ale societăților de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilități publice, precum și a prevederilor Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța,

Având în vedere adresa cu nr. 77/06.10.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța, înregistrată la Primaria Orașului Predeal sub nr. 6429/27.04.2021, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri pentru completarea statutului asociației,

Potrivit prevederilor HG nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid – 19,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129, 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă completarea art. 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța cu alin. 8 care vă avea următorul conținut:

   – (8)”Ședințele Adunării Generale a Asociației se pot desfășura și prin sisteme multimedia, fără a fi necesară prezența fizică a membrilor Asociației. Buletinele de vot completate, semnate și ștampilate se vor comunica către Asociație, până la ora desfășurării ședinței prin serviciul de curierat – poștă sau prin email la adresa office@adiapacanalct.ro”.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Orașului Predeal, dl. Sorin Ioan Ciobanu, să voteze în Adunarea Generală a Asociației pentru completarea prevazută la art. 1 din prezenta hotărâre și să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Orașului Predeal actul adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța.

Art. 3 Primarul, prinaparatulpropriu de specialitate, va duce la îndeplinireprezentahotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot –  12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content