HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 89
DIN DATA DE 28.05.2021

privind modificarea Regulamentului de salubritate al Orașului Predeal, aprobat prin HCL nr. 41/24.06.2019

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.05.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7122/14.05.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7124/14.05.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 7125/14.05.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile relevante din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu,

Având în vedere prevederile HCL nr. 83/12.04.2017 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în Orașul Predeal, către SC Compania Romprest Service SA,

Ţinând seama de prevederile Legiinr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c, 139 alin. 3 lit. c şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1.  Se aprobă modificarea Regulamentului serviciului de salubritate al Orașului Predeal, dupa cum urmează:

(1) La Secțiunea 1, art. 18 – colectarea, punctul (1.2) se adaugă un punct suplimentar, astfel:

        (1.2.10) care va avea următorul cuprins: ”Punctele/platformele de colectare a deșeurilor vor fi dotate cu camere de supraveghere video în vederea monitorizării activității de salubritate.”

(2) La Secțiunea 2, art. 7, punctul (9) – accesul la serviciul de salubrizare se adaugă două puncte suplimentare, astfel:

        (9.1) care va avea următorul cuprins: „Autoritatea locală interzice depozitarea  lângă platformele de deșeuri menajere și reciclabile a deșeurilor voluminoase și din construcții, acestea se ridică de către operatorul local al serviciilor de salubritate , contra cost, pe bază de comandă fermă înaintată de către generatorul de deșeu. Pentru evitarea creării unor depozite necontrolate de deșeuri, autoritatea locală își rezervă dreptul de a ridica deșeurile și ulterior, cheltuielile de ridicare, transport și depozitare vor fi îndreptate spre decontare către asociațiile de locatari/proprietari din zona de incidență.”

        (9.2) care va avea următorul cuprins: „Pentru închirierea în scop turistic, de către proprietari (persoane fizice obişnuite), a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, casă de odihnă/asimilat, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice, se instituie taxa de salubritate echivalenta tarifului de 0.5/1 mc/lună, platită operatorului autorizat de salubritate (Ordinul comun al MDRT/MFP22/28/2012). Această taxă nu se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale proprietari de structuri de primire turistică cu funcţiune de cazare certificată de Ministerul Turismului, care vor achita corespunzator tarifului pentru persoane juridice.”

(3) La Secțiunea 2, art. 7, punctul (10) – accesul la serviciul de salubrizare se adaugă un punct suplimentar, astfel:

        (10.1) care va avea următorul conținut: „Sistarea contractelor încheiate pentru persoanele juridice se realizează doar pe baza declarației de întrerupere temporară a activității, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului.”

Art. 2.  Forma finală a Regulamentului indicat la art. 1 este cuprinsă în Anexa 1 la prezenta, care face parte integranta din aceasta.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cață Georgian

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content