HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 86
DIN DATA DE 31.03.2023

privind aprobarea contractelor cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice, juridice și asociații de proprietari/locatari din Orașul Predeal

Consiliul  Local  Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3152/23.02.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3154/23.02.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3155/23.02.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiei IV din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile relevante din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea contractului cadru, art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, anunțul public nr. 3167/23.02.2023, afișat pe pagina de internet a instituției și proces-verbal de afișare la avizier nr. 3166/23.02.2023,

Având în vedere prevederile HCL nr. 83/12.04.2017 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în Orașul Predeal, către SC Compania Romprest Service SA, adresele operatorului local SC Compania Romprest Service SA cu nr. 146/13.01.2023 și 167/16.01.2023, înregistrate la Primaria Orasului Predeal sub nr. 699/16.01.2023 și 871/17.01.2023, adresa ANRSC cu nr. 970746/02.02.2023, înregistrată la Primăria Orașului Predeal sub nr. 1827/02.02.2023,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. 7 lit. n, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă contractele cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice, persoane juridice și asociații de proprietari/locatari, propuse și asumate de către operatorul local, conform anexelor, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2 Contractele cadru prevăzute la art.1 vor fi utilizate de operatorul local al serviciilor de salubrizare în vederea prestării serviciului pentru persoanele fizice, persoanele juridice (operatorii economici) și asociațiile de proprietari/locatari și vor deveni anexă la contractul de delegare nr. 29/6604/2017.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content