HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 85
DIN DATA DE 31.03.2023

privind modificarea regulamentului de salubritate al Orașului Predeal, aprobat prin HCL nr. 41/24.06.2019 și modificat prin HCL nr. 89/28.05.2021

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3000/22.02.2023, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3001/22.02.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3002/22.02.2023,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și IV din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile relevante din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv OUG 133/2022 (art. 24 – categorii de utilizatori), prevederile din Ordinul 82/2015 privind aprobarea Regulamentului Cadru al serviciului de salubrizare a localităților, adresa ANRSC cu nr. 964410/05.10.2022, înregistrată la Primăria Orașului Predeal sub nr. 15411/05.10.2023, Prevederile Ordinului nr. 510/22.02.2022 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013, art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, anunțul public nr. 3169/23.02.2023, afișat pe pagina de internet a instituției și proces-verbal de afișare la avizier nr. 3168/23.02.2023,

            Având în vedere prevederile HCL nr. 83/12.04.2017 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în Orașul Predeal, către SC Compania Romprest Service SA,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. 7 lit. n, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea regulamentului serviciului de salubritate al Orașului Predeal, după cum urmează: La Secțiunea 2, art. 7, punctul (9) – accesul la serviciul de salubrizare se modifică art. (9.2), care va avea următorul cuprins: „Pentru închirierea în scop turistic, de către proprietari a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, casa de odihnă/pensiune/vilă/asimilat, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 7 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică,  în scopul protecției turiștilor și potrivit legislaţiei specifice este obligatoriu a se respecta prevederile Ordinului nr. 510/22.02.2022 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013.

Astfel, persoanele fizice care desfășoara activitate turistică  prin închirierea camerelor în scop turistic și care genereaza deșeuri din această activitate, respectând prevederile legale menționate, pot deveni operatori economici – persoane fizice și au obligația legală de a încheia contract de salubritate aferent operatorilor economici autorizați.

Art. 2 Celelalte prevederi ale regulamentului de salubritate rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content