HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 87
DIN DATA DE 31.03.2023

privind încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4843/23.03.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4844/23.03.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al secretarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 4845/23.03.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile – art. I alin. 1 și 2 din OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, potrivit carora:

”(1) Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

(2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea: a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale; b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.”

– art. 109 Cod Administrativ – reprezentarea în justiție a unităților administrativ-teritoriale:

(1) Reprezentarea în justiție a unităților administrativ-teritoriale se asigură de către primar sau de către președintele consiliului județean.

(2) Primarul sau președintele consiliului județean stă în judecată în calitate de reprezentant legal al unității administrativ-teritoriale, pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acesteia, și nu în nume personal.

(3) Atribuția de reprezentare în justiție poate fi exercitată în numele primarului sau, după caz, al președintelui consiliului județean, de către consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de către un avocat angajat în condițiile legii,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. d), alin. (7) lit. s), 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 9 pentru, 1 abținere, 2 consilieri locali nu participă la vot, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție.

Posted in HCL
Skip to content