HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 84
DIN DATA DE 31.03.2023

privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de administrare nr. 279 din 01.05.2022, încheiat cu Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4338/15.03.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4341/15.03.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 4343/15.03.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere adresa Ocolului Silvic Brașov nr. 704/23.02.2023, înregistrată la Primaria Predeal cu nr. 3300/27.02.2023,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 56 / 2010 privind accesibilizarea fondului forestier național, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 483/2006 pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor silvice de stat şi ale celor constituite ca structuri proprii, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, precum şi a Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, HG 861/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare și control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celui proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale și pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice și de efectuare a controalelor de fond, HG 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier și HG 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă actul adițional nr. 2 la contractul de administrare nr. 279/01.05.2022 încheiat cu Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotarari.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content