HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 83
DIN DATA DE 31.03.2023

privind modificarea și completarea HCL nr. 22/31.01.2023

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4791/23.03.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4819/23.03.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 4821/23.03.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 6, art. 10 alin. 1, 5, 6 și 21 din Statutul SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, în forma actualizată la BIN Enoaie Rodica, asupra căruia s-a dat încheierea de dată certă nr. 8/13.12.2017, art. 1 din actul adițional la Statutul SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, asupra căruia s-a dat încheierea de dată certă nr. 7/13.12.2017, art. 129 alin. (2), lit. (a), alin. (3), lit. (e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul local exercită atribuții referitoare la organizarea și funcționarea societăților de interes local, acesta hotărând asupra înființării sau reorganizării societăților comerciale de interes local,

Față de conținutul raportului de follow-up nr. 2970/164/02.12.2020, întocmit de Curtea de Conturi – Camera de Conturi Brașov, privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 7/10.03.2015 la SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, referitor la abaterile consemnate la pct. A2, organul de audit consemnează la B2, între altele, obligația conducerii executive de a face demersuri către autoritatea tutelară pentru intrarea în legalitate în ceea ce privește sistemul de administrare a operatorului economic, având în vedere prevederile OUG 109/2011, referitoare la numirea consiliului de administrație,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 92, 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (3), lit. h), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea art.1 din HCL nr.22/31.01.2023 astfel:

„ Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. ALTITUDINEA 1040 Predeal S.R.L., cu suma de 433.990 lei, aport în natură, constând în :

   Banda transportoare schiori, amplasată în orașul Predeal, la Pârtia Clăbucet Sosire,  mijloc fix, evaluat la suma de 325.000 lei (fara TVA), conform Raportului de evaluare nr.20/12.01.2023, întocmit de expert evaluator ing. Ruxandra Enescu, 70.910 lei reprezentand TVA, transport si montaj (conform fișei mijlocului fix), 38.080 lei ( inclusiv TVA) – Sistem de acces bandă transportoare pentru schiori – ( conform fisa mijlocului fix ).

Art. 2 Se aprobă modificarea și completarea art. 2 din HCL nr. 22/31.01.2023, astfel:

„ Art. 2 Capitalul social în valoare de 474.190 lei ( 433.990 lei + 40.200 lei capital initial), va fi împărțit în 47.419 părți sociale, în valoare nominală de cate 10 lei fiecare parte socială și va fi deținut în procent de 100% de către asociatul unic Orașul Predeal”.

Art. 3 Celelalte articole ale HCL nr. 22/31.01.2023, ramân nemodificate.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 9 pentru, 3 abțineri, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content