HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 82
DIN DATA DE 31.03.2023

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în C.F.103088 Predeal, nr.cad. 103088, situat în Predeal, str. Rovine, nr. 3, în suprafata de 1072 mp și schimbarea destinției clădirii din creșă în cladire administrativă

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Cadastru din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 4767/22.03.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 554, 858 și 863 lit.e) C.civ., art. 41, alin. (5) din Legea nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, art. 286, alin. (4), anexa 4, pct. 5 și ale art. 296 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată,

Luând în considerare faptul că imobilul teren în cauză are afectațiune publică fiind folosit astfel în prezent ca arhivă, în sensul art. 286 alin. (4), anexa 4, pct. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), alin. (6) lit. b), 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în C.F.103088 Predeal, nr. cad. 103088, situat în Predeal, str. Rovine, nr. 3, în suprafață de 1072mp.

Art. 2 Se aprobă schimbarea destinației clădirii din creșă în clădire administrativă.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism Cadastru și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content