HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 83
DIN DATA DE 29.04.2021

privind aprobarea începerii demersurilor legale în vederea vânzării terenului obiect al contractului de concesiune nr. 735/2008, în suprafață de 120 mp, situat în Predeal, str. Teleferic, nr. 4

Consiliul  Local  al  Oraşului Statiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 29.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6236/23.04.2021, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6231/23.04.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6221/22.04.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și II din cadrul consiliului local,

Față de cele cuprinse în cererea înregistrată sub nr. 707/14.01.2021, prin care se solicită cumpărarea terenului concesionat în anul 2008, în suprafață de 120 mp,

Având în vedere prevederile relevante din art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legea 50/1991, completată și modificată,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 108 lit. e, art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6, lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1.  Se aprobă începerea demersurilor legale în vederea vânzării imobilului teren  în suprafață de 120 mp, situat în Predeal, str. Teleferic, nr. 4, obiect al contractului de concesiune nr. 735/2008, identificat prin nr. cad. 237/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 și nr. cad. 237/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot –11 pentru, 11 prezenți, 1 consilier local ieșit din sală, din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content