HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 84
DIN DATA DE 29.04.2021

privind aprobarea rectificării CF 100668 Predeal în sensul înscrierii Orașului Predeal în locul Primăriei Predeal ca titular al dreptului de proprietate asupra imobilului teren identificat prin CF 100668 Predeal, nr. cad. 718/1

Consiliul  Local  al  Oraşului Statiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 29.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6281/23.04.2021, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6278/23.04.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6221/22.04.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor II și IV din cadrul consiliului local,

Având în vedere prevederile relevante din art. 96 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6, lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1.  Se aprobă rectificării CF 100668 Predeal în sensul înscrierii Orașului Predeal în locul Primăriei Predeal ca titular al dreptului de proprietate asupra imobilului teren identificat prin CF 100668 Predeal, nr. cad. 718/1.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot –12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content