HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 82
DIN DATA DE 29.04.2021

privind retragerea Orașului Predeal din Asociația ”Direcția pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor”

Consiliul  Local  al  Oraşului Statiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 29.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6294/23.04.2021, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6292/23.04.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6293/23.04.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei IV din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile relevante din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu completările și modificările ulterioare, OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpâni, aprobată prin Legea 227/2002, art. 13 din Statutul Asociației ”Direcția pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor”, OG 26/2000 cu privier la asociații și fundații, modificată și completată, Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. 5, art. 89, art. 90, art. 91, art. 106 alin. 3, art. 129 alin. 1 și 2 lit. d și e, alin. 7  lit. n, art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă retragerea Orașului Predeal din Asociația ”Direcția pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor”.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content