HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 83
DIN DATA DE 18.04.2024

privind aprobarea înfiinţării de activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.04.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5970/04.04.2024, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5971/04.04.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 5972/04.04.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și III ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în art. 67, alin. (1), lit. a) şi lit. c), art. 68 şi art. 71, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art.142, alin. (1) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile art. 80-84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea de activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat aflate în subordinea Oraşului Predeal.

Art. 2 Se aprobă ca domeniul de activitate, categoriile de venituri ce pot fi încasate, natura cheltuielilor şi sistemul de organizare şi funcţionare a acestor activităţi să fie stabilite de ordonatorii terţiari de credite ai unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Art. 3 Ordonatorii terţiari de credite ai unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pandrea Nicolae

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content