HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 82
DIN DATA DE 18.04.2024

privind aprobarea contractării unui credit pentru refinanţarea contractului nr. 0039/2021 de la Raiffeisen Bank, inclusiv comisionul de rambursare anticipată de 1% în valoare de până la 28.000.000 lei şi finanţarea investiţiei de interes public local – ,,Pârtie sanie de vară’’ în valoare de până la 8.000.000 lei, de către Libra Internet Bank S.A.

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.04.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6431/11.04.2024, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 6432/11.04.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 6433/11.04.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții, HCL nr. 248/05.09.2023 prin care a fost aprobată contractarea unui împrumut intern în valoare de 36.906.277,18 lei, din care până la 28.906.277,18 lei pentru refinanţarea serviciului datoriei publice locale existent şi 8.000.000 lei pentru finanţarea investiţiilor de interes public local – ,,Pârtie sanie de vară’’,

Ţinând seama de prevederile art. 80-84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. b), art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă contractarea unui credit pentru refinanţarea  contractului nr. 0039/2021 de la Raiffeisen Bank, inclusiv comisionul de rambursare anticipată de 1%  în valoare de până la 28.000.000 lei, care urmează a fi încheiat între Oraşul Predeal şi Libra Internet Bank SA, conform anexei nr. 1, parte integrată din această hotărâre.

Art. 2 Se aprobă contractarea unui credit pentru finanţarea investiţiei de interes public local – ,,Pârtie sanie de vară’’ în valoare 8.000.000 lei, care urmează a fi încheiat între Oraşul Predeal şi Libra Internet Bank SA,  conform anexei nr. 2, parte integrată din această hotărâre.

Art. 3 Se împuternicesc Primarul Oraşului Predeal şi Şeful Serviviului Economic să semneze în numele şi pentru Oraşul Predeal Contractele de Credit prevăzute la art. 1-2 din prezenta hotărâre, orice modificări convenite de către părţile contractante, orice cerere de efectuare a unei trageri din credit, certificare, scrisori, notificări, cereri sau alte documente care trebuie furnizate conform contractelor sus-menţionate sau pentru derularea acestora.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pandrea Nicolae

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 9 pentru, 3 abțineri, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content