HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 84
DIN DATA DE 18.04.2024

privind modificarea regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere, în Orașul Predeal, aprobat prin HCL 199/26.11.2021

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.04.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3803/04.03.2024, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3804/04.03.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 3818/04.03.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante cuprinse în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 51 din 8 martie 2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 356/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, Ordinul nr. 243/2007 al A.N.R.S.C. privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri, ori mărfuri în regim de taxi,

Ţinând seama de prevederile art. 80-84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. s), art. 139, alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 52 din regulamentul de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere în Orașul Predeal, aprobat prin HCL 199/26.11.2021, conform anexei 1, astfel:

”Art. 52. (1) La nivelul Orasului statiune Predeal, începând cu data intrării în vigoare a modificării prezentului regulament se vor respecta tarifele maximale de distanţă, pentru transport public local de persoane în regim de taxi:

tariful de distanţă, maximal, pe timp de zi – 6 lei/km (între orele 06,00 – 22,00);

tariful de distanţă, maximal, pe timp de noapte – 8.5 lei/km (între orele 22,00 – 6,00);

tariful de distanță minimal, pe timp de zi – 4.5 lei/km (între orele 06,00 – 22,00);

tariful de distanta minimal, pe timp de noapte – 6 lei/km (între orele 22,00 – 6,00);

(2) Tariful de noapte va fi mai mare cu până la 50%, din tariful de zi dar nu mai mult de 5 lei/km.”

Art. 2 HCL nr. 199/26.11.2021 privind aprobarea regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere, în Orașul Predeal, va fi republicată.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pandrea Nicolae

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content