HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 81
DIN DATA DE 29.04.2021

privind aprobarea bugetului local al orașului Predeal pentru anul 2021

Consiliul  Local  al  Oraşului Statiune Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 29.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Predeal pentru anul 2021, referatul de aprobare al primarului orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5406/06.04.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al serviciului economic al orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5405/06.04.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile aplicabile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021,

Ţinând seama de prevederile Legiinr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă bugetul local al Orașului Predeal pentru anul 2021 la secțiunea funcționare, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă bugetul local al Orașului Predeal pentru anul 2021 la secțiunea dezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 Se aprobă bugetul creditelor interne și externe pentru anul 2021 conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă bugetul instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2021 conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Programul de investiţii publice al Orașului Predeal pe anul 2021, conform anexelor cu finanţare din buget local conform anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului județului Brașov și se publică pe site-ul entității.

Art. 8 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. DGFP Brașov

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content