HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 80
DIN DATA DE 09.04.2021

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 106,00 mp, situat în Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 117, înscris în CF 102142 Predeal, nr. cad. 869/3

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5574/08.04.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5576/08.04.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și II din cadrul consiliului local,

Având în vedere prevederile relevante din art. 363, raportate la art. 311, art. 334-346 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, completată și modificată,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6, lit. b, art. 139 alin. 2 şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 106,00 mp, situat în Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 117, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă raportul de evaluare nr. 179/03.03.2021, ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 106,00 mp, situat în Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 117, întocmit de expert evaluator ANEVAR ing. Enescu Ruxandra.

Art. 3 Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 106,00 mp, situat în

Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 117, înscris în CF 102142 Predeal, nr. cad. 869/3, conform planului de situaţie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor:

1 – Studiu de Oportunitate;                             6 – Oferta;

2 – Regulament;                                             7 – Declarația de participare;

3 – Instrucțiuni pentru ofertanți;                     8 – Fișa Ofertantului.

4 – Caiet de Sarcini;

5 – Planul de Situație

Art. 5 Preţul de pornire al licitaţiei este de 50.490,00 lei fără TVA (476,00 lei/mp fără TVA) echivalentul a 10.353,00 Euro fără TVA (98,00 Euro/mp fără TVA), la care se adaugă TVA.

Art. 6 Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 7 Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 30 zile de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică.

Art. 8 Împuterniceşte primarul, viceprimarul sau secretarul Oraşului Predeal să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art. 9 Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art. 10 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 11 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 12 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content