HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 8
DIN DATA DE 12.01.2023

privind aprobarea rectificării CF 136879 Brașov, nr. top. 7183/1, în sensul radierii Primăriei Predeal și înscrierii Orașului Predeal la foaia de proprietate

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 270/06.01.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 271/06.01.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Cadastru din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 272/06.01.2023,

Având în vedere avizul comisiile de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 96 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, precum și art. 5 lit. hh) din același act normativ, potrivit căruia primăria orașului este o structură funcțională, fără personalitate juridică și fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, soluționând problemele curente ale colectivității locale, constituită din: primar, viceprimar, administrator public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului și aparatul de specialitate al primarului,

Ținând cont de faptul că întabularea dreptului de proprietate al UAT Predeal s-a efectuat în anul 2004, sub imperiul altei legi a administrației publice locale, care nu conținea distincția menționată mai sus,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), alin. (6) lit. b), 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă rectificarea CF 136879 Brașov, nr. top. 7183/1, în sensul radierii Primăriei Predeal și înscrierii Orașului Predeal la foaia B de proprietate, sub B1.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism Cadastru și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content