HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 7
DIN DATA DE 12.01.2023

privind aprobarea dezmembrării imobilului teren înscris în CF 102737 Predeal, în suprafață de 740.916 mp, în 2 loturi: lot 1 pentru care s-a atribuit nr. CF/cadastral 103895, în suprafață de 112.700 mp și lot 2 pentru care s-a atribuit nr. CF/cadastral 103896, în suprafață de 628.216 mp, conform documentației întocmite de ing. topometrist Boariu Lucian

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 19558/16.12.2022, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 19561/16.12.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Cadastru din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 19563/16.12.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate II a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 24-25 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare,  dispozițiile aplicabile din Ordinul 700/2014 al Directorului Agentiei Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,

Vazând și referatul de admitere cu nr. 202404/ 22.11.2022 al OCPI Brașov,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), alin. (6) lit. b), 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea imobilului teren înscris în CF 102737 Predeal, în suprafata de 740.916 mp, conform documentatiei întocmite de ing. topometrist Boariu Lucian, în 2 loturi :

  • lot 1, pentru care s-a atribuit nr. CF/cadastral 103895, în suprafata de 112.700 mp;
  • lot 2, pentru care s-a atribuit nr. CF/cadastral 103896, în suprafață de 628.216 mp;

Art. 2 Se aprobă înscrierea dezmembrării în cartea funciară. 

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism Cadastru și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content