HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 9
DIN DATA DE 12.01.2023

privind aprobarea modificării și completării HCL 135/26.10.2012 pentru interzicerea comercializării de produse alimentare și nealimentare prin rulote, chioșcuri și standuri, pe întreaga suprafață a UAT Predeal, cu excepția locurilor special amenajate, în forma modificată și completată prin HCL 132/23.07.2021

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Cadastru din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 205/05.01.2023,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I, II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, HG 559/2001 privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare și nealimentare în stațiunile turistice, potrivit căreia (1) Comercializarea în staţiunile turistice a alimentelor, respectiv a preparatelor şi semipreparatelor din carne, lapte, oua, a produselor de panificatie, de patiserie şi de cofetarie, precum şi a băuturilor alcoolice, băuturilor nealcoolice, calde şi reci, este permisă numai în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică clasificate şi în unităţile specializate. (2) Comercializarea produselor menţionate la alin. (1) prin rulote, standuri şi chioscuri este permisă numai în zone publice special amenajate şi autorizate conform reglementărilor legale. Orice alt mod de comerţ ambulant este interzis în staţiunile turistice,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), alin. (6) lit. b), 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea HCL 135/26.10.2012 pentru interzicerea comercializării de produse alimentare și nealimentare prin rulote, chioșcuri și standuri,

pe întreaga suprafață a UAT Predeal, cu excepția locurilor special amenajate, în forma modificată și completată prin HCL 132/23.07.2021, astfel:

  • 1 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Art. 1 Se interzice comercializarea de produse alimentare și nealimentare prin rulote, standuri și chioșcuri pe domeniul public și privat al localității, cu excepția locurilor special amenajate.”
  • 2 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Art. 2 Se interzice amplasarea de chioșcuri, standuri sau rulote pe întreaga suprafață a UAT Predeal, cu excepția locurilor special amenajate și a terenurilor proprietate privată. Acestea din urmă se vor face cu respectarea ligislației în vigoare și se vor supune autorizării.”
  • Anexa la HCL 135/26.10.2012, în forma modificată și completată prin HCL 132/23.07.2021, se completează conform anexei la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din aceasta.

Art. 2 HCL 135/26.10.2012 se va republica ținând cont de modificările și completările intervenite succesiv, inclusiv prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism Cadastru și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 10 pentru, 1 împotrivă, 11 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content