HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 79
DIN DATA DE 31.03.2023

privind acordul consiliului local în vederea scoaterii definitive din fond forestier sau ocuparea temporară a unor terenuri în suprafață cumulată de până la 1000 mp pentru realizarea proiectului îmbunătățirea domeniului schiabil prin montarea unei instalații de tip sanie de vară

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28.02.2023,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol, din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1608/30.01.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 2 din Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia ”prin excepție de la prevederile alin. (2), ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se aprobă pe toată perioada de execuție și existență în fondul forestier a obiectivelor de interes național, județean sau local, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) durata de execuție și existență a obiectivelor depășește 10 ani; b) redarea terenurilor în circuitul silvic nu se poate realiza fără restricții.”, cap. VII, art. 20 alin. (15) din Ordinul 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Consiliul Local Predeal, în calitate de administrator al domeniului public și privat al UAT Predeal, își dă acordul în vederea scoaterii definitive din fond forestier sau a ocupării temporare a unor terenuri în suprafață cumulată de până la 1000 mp, pentru realizarea proiectului îmbunătățirea domeniului schiabil  prin montarea unei instalații de tip sanie de vară.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content