HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 78
DIN DATA DE 31.03.2023

privind aprobarea studiului de fundamentare pentru concesionarea de lucrări în vederea realizării obiectivului „Pârtie sanie de vară” în Orașul Predeal

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4620/20.03.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4621/20.03.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Biroul Achiziții, Investiții din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 4622/20.03.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu dispozițiile relevante din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 867/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7), lit. k), s), art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă studiul de fundamentare privind concesionarea de lucrări pentru realizarea obiectivului „Pârtie sanie de vară” în Orașul Predeal, constând în proiectarea și execuția lucrărilor, finanțarea investiției și exploatarea rezultatului acestei investiții pe durata concesiunii  –  anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă concesionarea de lucrări pentru realizarea obiectivului „Pârtie sanie de vară” în Orașul Predeal, prin procedura concurențială, licitație deschisă, organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 și anexei la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016.

Art. 3 Se aprobă nivelul redevenţei anuale minime garantate, 17.500 euro, factor de evaluare în cadrul criteriului de atribuire la procedura de atribuirea contractului de concesiune de lucrări pentru realizarea obiectivului „Pârtie sanie de vară” în Orașul Predeal.

Art. 4 Se aprobă durata concesiunii de lucrări pentru realizarea obiectivului „Pârtie sanie de vară” în Orașul Predeal de 16 ani, din care un an durata de realizare a investiției și 15 ani durata de exploatare a rezultatului acesteia, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 5 ani.

Art. 5 Se aprobă proiectul contractului de concesiune de lucrări pentru realizarea obiectivului „Pârtie sanie de vară” în Orașul Predeal, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 6 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Biroului Achiziții, Investiții din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 8 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Biroul Achiziții, Investiții

Modalitatea de vot – 11 pentru, 1 vot împotrivă, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content