HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 80
DIN DATA DE 31.03.2023

privind aprobarea îndreptării unei erori materiale din HCL 175/02/09/2022, prin modificarea art. 1, reprezentând acordul administratorului domeniului public sau privat al UAT Predeal, în vederea scoaterii definitive din fond forestier terenului identificat prin CF 103830 Predeal, nr. cad. 103830, în suprafață de 9828 mp, pentru amenajarea unei pârtii de sanie și schi

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol, din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 3203/24.03.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate II și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. 39, alin. 2 din Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, cap. VII, art. 20 alin. (15) din Ordinul 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c) , (6) lit. a) și b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din HCL-ului 175/02.09.2022, astfel:

            în loc de : “ Consiliul Local Predeal, în calitate de proprietar al fondului forestier”

            se va scrie: ” Consiliul Local Predeal, în calitate de administrator al domeniului public și privat al U.A.T Predeal”.

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale HCL 175/02.09.2022 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații de Construire, Disciplina în Construcții, Cadastru și Registru Agricol din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism Cadastru

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content