HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 77
DIN DATA DE 31.03.2023

privind modificarea contractului de concesiune nr. 735/21.01.2008 și întocmirea unui act adițional cu modificările aduse la contractul de concesiune

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4904/24.03.2023, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4905/24.03.2023, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal înregistrat sub nr. 4906/24.03.2023,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și IV ale Consiliului Local Predeal,

Având în vedere dispozițiile relevante din capitolul II – concesionarea terenurilor pentru construcții, art. 13 și urm. din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, HCL 10/1995, HCL 62/2007,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se modifică art. 1 din contractul de concesiune nr. 735/21.01.2008 în sensul că imobilul teren obiect al contractului se identifică conform planului cadastral anexat, după cum urmează:                                     lotul nr. 1, în suprafață de 22 mp;

lotul nr. 3, în suprafață de 98 .

Art. 2 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 735/21.01.2008, cu modificările cuprinse în art. 1, cu loturile cadastrale noi, înregistrate la OCPI Brașov.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Albuleț Gabriel Eugen

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content