HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 77
DIN DATA DE 09.04.2021

privind completarea HCL nr. 119/2013 referitoare la aprobarea închiderii circulației auto pe drumul comunal 15 Poliștoaca și amenajarea acestei zone ca loc de promenadă

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5411/06.04.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5409/06.04.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP Predeal, înregistrat sub nr. 5410/06.04.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și II din cadrul consiliului local,

Având în vedere prevederile relevante din OUG 195/2005 privind protecția mediului, republicată, completată și modificată,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b și c, alin. 4, lit. f, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Articolul 1 va avea următorul conținut:

            ”Se aprobă închiderea circulației auto pe drumul comunal 15 – Poliștoaca, Oraș Predeal, între km 0+812,  respectiv 2+676, în vederea amenajării acestei zone ca loc de promenadă, a drumului Regina Maria între km 0,  respectiv km 250, precum și a străzii Vasile Lupu, cu urmatoarele excepții:

– Autovehiculele aparținând UAT Predeal, Salvamont, Poliției, ISU, Serviciilor de Ambulanță, Ocoalelor Silvice, companiilor de electricitate, gaz, apă- canal, salubritate, deszăpezire;

– Autovehiculele și utilajele firmelor care desfășoara activități de exploatare masă lemnoasă din fondul forestier aferent drumului Poliștoaca, pe bază de contract încheiat cu administratorul fondului forestier și cu plata taxelor aferente către UAT Predeal, în perioade de extrasezon și la orele stabilite de Primăria Predeal.”

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content