HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 78
DIN DATA DE 09.04.2021

privind punerea la dispoziția Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Predeal, a suprafeței de 5 ha, teren forestier, identificat în tarla 103 PD 1140/2, obținută din dezmembrarea parcelei PD 1140/2, în vederea executării sentinței civile nr. 6109/2006 a Judecătoriei Brașov, pronunțată în soluționarea dosarului civil nr. 5201/2006, rămasă definitivă

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5312/05.04.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5309/05.04.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5311/05.04.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I, II și IV din cadrul consiliului local,

Având în vedere prevederile relevante din Legea 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 republicată, completată și modificată,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Predeal,

a suprafeței de 5 ha, teren forestier, identificat în tarla 103 PD 1140/2, obținută din dezmembrarea parcelei PD 1140/2, conform propunerii de plan parcelar întocmită de expert topo ing. Mircea Herghelegiu, în vederea executării sentinței civile nr. 6109/2006 a Judecătoriei Brașov, pronunțată în soluționarea dosarului civil nr. 5201/2006, rămasă definitivă și modificarea procesului-verbal nr. 3217/12.03.2007 de punere în posesie a Orașului Predeal, în sensul diminuării cu suprafața de 5 ha, teren forestier, din tarlaua 103, PD 1140..

Art. 2 Se vor face demersurile administrative și judiciare necesare pentru recuperarea suprafeței puse la dispoziția comisiei locale de la Statul Român, prin administratorRomsilva Brașov, în așa fel încât să nu fie diminuată suprafața deținută în posesie de Orașul Predeal.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content