HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 76
DIN DATA DE 09.04.2021

privind extinderea locuinței situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 45, deținută cu contract de închiriere de domnul Luncă Vasile

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4519/23.03.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4517/23.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS Predeal, înregistrat sub nr. 4518/23.03.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Față de cele cuprinse în cererea domnului Luncă Vasile, înregistrată la Primăria Predeal cu nr. 4097/15.03.2021, prin care solicită extinderea locuinței din Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 45, pe care o deține cu contract de închiriere, cu spațiul rămas liber în același imobil, în urma decesului doamnei Brebeanu Elena,

Având în vedere prevederile relevante din art. 17 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6, lit. a și b, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă extinderea locuinței din Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 45, pe care o deține cu contract de închiriere, cu spațiul rămas liber în același imobil, în urma decesului doamnei Brebeanu Elena.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content