HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 75
DIN DATA DE 09.04.2021

privind schimbarea cabinetului nr. 1 deținut de CMI Medicină de Familie dr. Dragomir-Cherhaț I. Daniela-Monica în incinta Policlinicii Predeal, cu cabinetele libere nr. 4 și 5

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4826/29.03.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4823/29.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SPAS Predeal, înregistrat sub nr. 4824/29.03.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei III din cadrul consiliului local,

Față de cele cuprinse în cererea înregistrată sub nr. 13387/17.11.2020, prin care se solicită schimbarea cabinetelor în vederea desfășurării activității de medicină de familie în condiții optime și cu respectarea normelor epidemiologice stabilite la nivel național,

Având în vedere prevederile relevante din art. 332 și urm. din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6, lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1 Se aprobă schimbarea destinației cabinetelor nr. 4 și 5 situate la parter, în imobilul policlinică  din  Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 60, în suprafaţă de 26,86 mp, cu destinaţia de cabinet ortopedie, în cabinet medical medicină de familie.

Art. 2 Se aprobă schimbarea cabinetului nr. 1 deținut de CMI Medicină de Familie dr. Dragomir – Cherhaţ I.  Daniela – Monica în incinta Policlinicii Predeal, cu cabinetele libere nr. 4 și 5.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content