HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 74
DIN DATA DE 09.04.2021

privind aprobarea începerii demersurilor legale în vederea vânzării imobilului teren identificat prin CF 103587 Predeal, nr. cad. 103587,în suprafață de 994 mp, aflat în domeniul privat al Orașului Predeal

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5069/31.03.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5065/31.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5064/31.03.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și II din cadrul consiliului local,

Față de cele cuprinse în notificarea înregistrată sub nr. 4755/26.03.2021, prin care se solicită cumpărarea terenului în suprafață de 994 mp, înscrisă în CF 103587 Predeal, din domeniul privat al Orașului Predeal, dispozițiile sentinței civile nr. 4142/25.04.2018, pronunțată de Judecătoria Brașov în soluționarea dosarului civil nr. 13107/197/2014, rămasă definitivă,

Având în vedere prevederile relevante din art. art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 108 lit. e, art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6, lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art.1.  Se aprobă începerea demersurilor legale în vederea vânzării imobilului teren înscris în CF 103587 Predeal, nr. cad. 103587, aflat în domeniul privat al Orașului Predeal, în suprafață de 994 mp.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Urbanism

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content