HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 6
DIN DATA DE 12.01.2023

privind revocarea HCL 43/02.03.2022 pentru încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora

Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.01.2023,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 20120/27.12.2022, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 20122/27.12.2022, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Secretarului Orașului Predeal înregistrat sub nr. 20123/27.12.2022,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate IV a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu adresa nr. 4906/06.06.2022, înregistrată la Primăria
Orașului Predeal la nr. 9498/14.06.2022, ne-a comunicat că raportat la referatul secretarului general al Orașului Predeal, prin care acesta motivează refuzul de a contrasemna HCL43/02.03.2022, apreciind că actul administrativ este nelegal și că sunt încălcate dispozițiile legale care stabilesc regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali, prevăzute de art. 228 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, având în vedere că actul administrativ emis ori adoptat sau actul juridic încheiat cu încălcarea prevederilor alin. 1 ale art. 228 din OUG 57/2019, sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii 176/2010, solicitându-ne revocarea actului administrativ analizat, dacă acesta nu a produs efecte juridice, respectiv dacă se va considera necesar și oportun, să procedăm la reluarea procesului deliberativ, cu adoptarea unei hotărâri de consiliu local cu un astfel de obiect, dar în condiții depline de legalitate, inclusiv cu respectarea dispozițiilor legale menționate mai sus,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Predeal nr. 43/02.03.2022 privind încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și introducerea unor acțiuni pe rolul acestora.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mateescu Marius

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar

Modalitatea de vot – 10 pentru, 10 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

 

Posted in HCL
Skip to content