HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 61
DIN DATA DE 09.04.2021

privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 33.821.595,27 lei, din care până la 28.821.595,27 lei pentru refinanţarea serviciului datoriei publice locale existent și 5.000.000 lei pentru finanțarea investițiilor de interes local - Centru de Agrement și SPA Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5235/02.04.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5234/02.04.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local – Centru de Agrement si SPA Predeal si refinanţarea datoriei publice locale, a căror documentaţie tehnico-economică si nota de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/10.08.2015 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 15.000.000 lei in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte masuri, Hotărârea Consiliului Local nr. 52/31.08.2016 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 41.000.000 lei în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013 precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobaăa cu completări prin Legea nr. 124/2016, prevăzute în anexă la prezenta,

În temeiul prevederilor prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. b), art. 139 alin. (3) lit. b), art. 155 alin. (1), lit. c), alin. (4), lit. d)  şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 33.821.595,27 lei, cu o maturitate de 15 ani.

Art. 2 Contractarea finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local – Centru de Agrement și SPA Predeal și refinanţarea datoriei publice locale, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Din bugetul local al Orașului Predeal se asigură integral plata:

  1. a) serviciului anual al datoriei publice locale;
  2. b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii publice de interes local;
  3. c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

Art. 4 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Orașului Predeal următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a Orașului Predeal;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

                   (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 5 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 11 pentru, 1 abținere, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content