HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 60
DIN DATA DE 09.04.2021

privind prelungirea prin act adiţional a duratei contractului de închiriere nr. 24/01.04.2011, încheiat între Oraşul Predeal şi S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A., pentru suprafaţa de 3 mp teren aparţinând domeniului public al Oraşului Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4572/23.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4571/23.03.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiilor I și IV din cadrul consiliului local,

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Economic Predeal, prin care se propune prelungirea cu 5 ani a contractului de închiriere nr. 24/01.04.2011, încheiat între Oraşul Predeal şi S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A., care are ca obiect închirierea unei suprafeţe de teren de 3 mp, situat în oraşul Predeal, la intersecţia străzilor Poiana Narciselor cu strada Căprioarei, în vederea amplasării unui echipament tip “ONU”(Optical Network Unit), destinat înlocuirii centralei telefonice analitice, cererea privind acordul prelungirii contractului, conform art. 3, alin. III din contract, înregistrată la Primăria Oraş Predeal cu nr. 2773/19.02.2021, prevederile HCL nr. 71/26.05.2010,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6, lit. a, art. 139 alin. 3 lit. g şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 24/01.04.2011, încheiat între Oraşul Predeal şi S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A., pe durata de 5 (cinci) ani, prin actul adiţional nr. 3, începând cu data de 01.04.2021.

Art. 2 Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot –12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content