HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 62
DIN DATA DE 09.04.2021

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA

Consiliul Local al Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5190/02.04.2021, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5188/02.04.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SDPTUP al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5189/02.04.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

Față de cele cuprinse în documentul contabil nr. 729/29.03.2021 transmis de către Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA și înregistrat la Primăria Orașului Predeal sub nr. 5147/01.04.2021 privind necesitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru fondul forestier  proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA,

Având în vedere prevederile art. 12 și art. 19 din Legea nr. 46/2008, Codul Silvic actualizat, privind modul de administrare a fondului forestier proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, art. 139 alin. 3 lit. a şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA, conform documentului contabil anexat, parte integrantă a hotărârii.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SDPTUP din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SDPTUP

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content