HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 58
DIN DATA DE 29.03.2024

privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2024

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 29.03.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4514/13.03.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4515/13.03.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic și SAPDITUPIP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 4516/13.03.2024,

Văzând avizul comisiei de specialitate I a Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu dispozițiile relevante din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile aplicabile din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2024 conform anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei 2.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic și SAPDITUPIP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Isbășoiu Mihai Alexandru

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/5ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic
1 ex. SAPDITUPIP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content