HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 57
DIN DATA DE 18.03.2024

privind aprobarea perioadei de depunere a actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului pentru acordarea unei locuințe sociale, în vederea întocmirii listei de priorități pe anul 2024 și pentru repartizarea locuințelor sociale

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18.03.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4599/14.03.2024, referatul de aprobare  Primarului Orașului Predeal, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 4600/14.03.2024, raportul de specialitate al SPAS din cadrul Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4601/14.03.2024,

Văzând avizul comisiilor de specialitate III și IV ale Consiliului Local Predeal,

În conformitate cu prevederile relevante din Legea 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere faptul că în UAT Predeal sunt locuințe sociale libere,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), d), alin. (6) lit. a), alin. (8), lit. b), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Actele justificative, aprobate prin HCL nr. 105/31.03.2023, se vor depune în perioada 20.03.2024-22.04.2024, inclusiv.

Art. 2 Comisia privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință, în repartizarea locuințelor sociale va fi formată din 7 membri, respectiv : Comisia nr. 3 a Consiliului Local Predeal și 2 funcționari din cadrul Primăriei Predeal, respectiv :

– Colesniuc Elena;

– Bârsan Anemari.

Art. 3 Contestațiile vor fi soluționate în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora de către o comisie formată din 3 membri, numită prin Dispoziția Primarului Orașului Predeal.

Art. 4 Dosarele cuprinzând actele justificative depuse de solicitanții de locuințe sociale în anul 2023 vor fi luate în considerare la stabilirea ordinii de prioritate în anul 2024. Acestea vor putea fi completate în perioada de depunere a dosarelor stabilită la art. 1.

Art. 5 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SPAS din cadrul Orașului Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Isbășoiu Mihai Alexandru

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SPAS

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content