HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 59
DIN DATA DE 29.03.2024

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “Eficientizare energetică clădire Casa de Cultură, Orașul Predeal, Județul Brașov”, proiect finanțat prin “Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local, I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”

Consiliul Local Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 29.03.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5409/27.03.2024, referatul de aprobare al primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5410/27.03.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SAPDITUPIP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 5413/27.03.2024,

Văzând avizul comisiilor de specialitate I și II ale Consiliului Local Predeal,

Față de dispozițiile cuprinse în HCL nr. 102/12.05.2022 privind exprimarea acordului Consiliului Local Predeal pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Eficientizarea energetică clădire Casa de Cultură Orașul Predeal, Județul Brașov” proiect finanțat prin“Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local, I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, HCL nr. 179/30.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Eficientizare energetică clădire Casa de Cultură, Orașul Predeal, Județul Brașov” proiect finanțat prin“Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local, I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”,

În conformitate cu dispozițiile relevante din art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006  privind  finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, art. 42, lit. B din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Anexa la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local,

 

Având în vedere dispozițiile art. 80-84 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. k), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă Proiectul tehnic (P.T.) aferent proiectului “Eficientizare energetică clădire Casa de Cultură, Orașul Predeal, Județul Brașov”, proiect finanțat prin “Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local, I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă devizul general pentru proiectul :“Eficientizare energetică clădire Casa de Cultură, Orașul Predeal, Județul Brașov”, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: “Eficientizare energetică clădire Casa de Cultură, Orașul Predeal, Județul Brașov”, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă finanțarea cheltuielilor neeligibile din bugetul local al Orașului Predeal, pentru proiectul: “Eficientizare energetică clădire Casa de Cultură, Orașul Predeal, Județul Brașov”.

Art. 5 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SAPDITUPIP și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Isbășoiu Mihai Alexandru

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SAPDITUPIP

Modalitatea de vot – 11 pentru, 11 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content