HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 56
DIN DATA DE 07.03.2024

privind prelungirea contractului de mandat al d-lui Damian Alexandru în funcţia de administrator al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL

Consiliul Local al Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 07.03.2024,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4168/07.03.2024, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4169/07.03.2024, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al SAPDITUPIP din cadrul UAT Predeal, înregistrat sub nr. 4170/07.03.2024,

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate I și IV a Consiliului Local Predeal,

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 1 și 5, art. 21 din Statutul SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, în formă actualizată,

Ţinând seama de prevederile ART. 80-84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (a), alin. (3), lit. (e), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă prelungirea contractului de mandat al d-lui Damian Alexandru în funcția de administrator al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

Art. 2 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, SAPDITUPIP din cadrul UAT Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Isbășoiu Mihai Alexandru

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.

DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. SAPDITUPIP

Modalitatea de vot – 13 pentru, 13 prezenți din 13 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content