HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 57
DIN DATA DE 09.04.2021

privind aprobarea acordării de facilităţi fiscale proprietarilor care execută lucrări de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi a imobilelor individuale, conform art. 456 alin. (2) lit. m şi lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4812/26.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4811/26.03.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile art. 456 alin. (2) lit. m și n din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Legea nr. 180/2015, cu modificări şi completările ulterioare și prevederile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4, lit. c, art. 139 alin. 3 lit. c şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor individuale, care au executat lucrări de intervenţie de reabilitare termică pe cheltuiala proprie beneficiază de reducere în cuantum de 20% de la plata impozitului pe clădiri pentru o perioadă de 7 ani începând cu data de 01 ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare.

Art. 2 Proprietarii care execută lucrări de reabilitare structural arhitecturală pe cheltuială proprie în condiţiile Legii nr. 153/2011, privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri sau taxei pe clădiri, după caz, pe o perioadă de 5 ani consecutivi începând cu data de 01 ianuarie a anului fiscal următor celui în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor.

Art. 3 Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content