HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 56
DIN DATA DE 09.04.2021

privind aprobarea acordării unei facilități fiscale pentru SC CARMEN-ANA INTERNAŢIONAL SRL conform Sentinţei civile nr. 1003/CA din 09.12.2020 a Tribunalului Brașov, definitivă

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4807/26.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 4806/26.03.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile art. 456 alin. (2) lit. m din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4, lit. c, art. 139 alin. 3 lit. c şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scutirea impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2019, a clădirii Hotelului Carmen aflat în proprietatea SC CARMEN-ANA INTERNAŢIONAL SRL.

Art.2.Se aprobă emiterea unei noi decizii de impunere pentru anul 2019 pentru impozitul pe clădiri.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content