HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 58
DIN DATA DE 09.04.2021

privind aprobarea contractării unui contract de consultanță/asistență/reprezentare în vederea reprezentării intereselor Orașului Predeal prin Primar pentru contractare și refinanțare împrumuturi ale UAT Oraș Predeal la bănci comerciale și Ministerul Finanțelor Publice

Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09.04.2021,

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5043/31.03.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Economic al Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 5042/31.03.2021,

Văzând avizul favorabil al comisiei I din cadrul consiliului local,

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (2), lit. b din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4, lit. c, art. 139 alin. 3 lit. c şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de consultanță/asistență/reprezentare în vederea reprezentării intereselor Orașului Predeal, prin primar, pentru contractare și refinanțare împrumuturi la bănci comerciale și Ministerul Finanțelor Publice a creditelor existente ale UAT Oraș Predeal.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Orașului Predeal să semneze pentru și în numele Orașului Predeal, contractul de consultanță/asistență/reprezentare.

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Predeal, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Predeal, Instituției Prefectului Județului Brașov, Serviciului Economic din cadrul Primăriei Predeal și se publică pe site-ul entității.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bercea Bogdan-Ștefan

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Serviciul Economic

Modalitatea de vot – 9 pentru, 3 abțineri, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție

Posted in HCL
Skip to content